Časté dotazy klientů k úhradám do/ze zahraničí

Jak zjistím číslo účtu v mezinárodním formátu IBAN pro úhradu ze zahraničí do ČNB nebo do jiné banky v ČR?

Na webu ČNB www.cnb.cz v části Platební styk/IBAN naleznete odkaz na Kalkulátor IBAN. Po zadání čísla účtu v národním formátu získáte číslo účtu v mezinárodním formátu IBAN a BIC kód banky příjemce. IBAN kalkulátor slouží zároveň pro otestování správnosti čísla účtu ve formátu IBAN a zobrazení čísla účtu v domácím formátu z formátu IBAN. 

Jaké jsou v ČNB poplatky za příchozí úhradu ze zahraničí?

ČNB účtuje za příchozí úhradu ze zahraničí na straně příjemce poplatek ve výši 0,80 CZK (dle Části I. Ceníku ČNB, v oddílu D), a to bez ohledu na to, odkud je úhrada zaslána. Tento poplatek je účtován samostatně, ze zůstatku na účtu. Příjemci je úhrada připsána v plné výši, ve které ji ČNB obdrží ze zahraničí. 

Jak provést úhradu ze zahraničí, např. ze Slovenska nebo z Německa, na účet příjemce v ČNB, kdy částka úhrady je plátci vyměřena v CZK (např. platba sociálního pojištění, soudní poplatky, daně)?  Jakou částku v EUR bych měl odeslat z  účtu, aby byla úhrada příjemci připsána v požadované výši?

Takovouto úhradu můžete zaslat v EUR nebo v CZK.

Pokud bude úhrada zasílána z Vaší strany v EUR (půjde o tzv. SEPA úhradu), dojde na straně příjemce (v ČNB) k přepočtu z EUR na CZK. Pro přepočet použije ČNB kurz deviza nákup dne, kdy platba dojde do ČNB. Aktuální směnné kurzy jsou dostupné na internetové stránce ČNB v části Platební styk/Služby pro klienty, ceník/Kurzovní lístek ČNB. Pohyb kurzu nelze přesně předpovědět, proto doporučujeme částku v EUR přiměřeně navýšit tak, aby příjemce obdržel částku minimálně v předepsané hodnotě v CZK.

Pokud budete úhradu zasílat v CZK (tj. konverzi z EUR do CZK provede Vaše banka), úhrada bude připsána na účet ČNB, resp. na účet příjemce v plné výši, tj. ve výši, ve které byla odeslána Vaší bankou. 

Jak provést úhradu z Ukrajiny na účet příjemce vedený v ČNB, kdy částka úhrady je plátci vyměřena v CZK? Lze zaslat úhradu v CZK, nebo raději v EUR resp. v USD? Jakou částku v EUR nebo v USD bych měl odeslat z mého účtu, aby byla příjemci úhrada připsána v požadované výši?

Úhradu z Ukrajiny můžete zaslat v EUR, v USD a nebo v CZK.

Pokud je úhrada zasílána z Vaší strany v EUR/USD, dojde v ČNB k přepočtu z EUR/USD na CZK. Pro přepočet použije ČNB kurz deviza nákup dne, kdy úhrada dorazí do ČNB. Aktuální směnné kurzy jsou dostupné na internetové stránce ČNB v části Platební styk/Služby pro klienty, ceník/Kurzovní lístek ČNB. Pohyb kurzu nelze přesně předpovědět, proto doporučujeme částku transakce v měně EUR resp. USD přiměřeně navýšit tak, aby příjemce obdržel částku v minimální předepsané hodnotě v CZK.

Pro úhradu v CZK platí, že vždy záleží na bance plátce, zda je schopna úhradu v CZK uskutečnit. Dále u úhrad zasílaných z Ukrajiny obecně platí, že vždy doporučujeme uvedenou úhradu zasílat se způsobem zpoplatnění OUR tak, aby na straně příjemce byla připsána úhrada v plné výši. 

Proč došlo ke změně způsobu zpoplatnění u zadané úhrady do zahraničí z OUR na SHA? Platba byla odeslána v EUR.

Úhradu jste pravděpodobně zaslali do země EU/EHP. Úhrady v měně EUR do zemí EU/EHP je možné zasílat pouze s typem zpoplatnění SHA. V případě, že by byla tato úhrada pořízena v měně CHF, způsob zpoplatnění OUR by zůstal zachován.

Co znamená typ poplatku SHA/OUR/BEN?

V mezibankovním zahraničním platebním styku jde o vzájemně uznávané označení pro způsob zpoplatnění tj. označení pro způsob účtování ceny za provedení příkazu.

Pokud je úhrada z ČNB zasílána s dispozicí SHA, znamená to, že plátci jsou účtovány ceny ČNB a příjemce hradí poplatky banky příjemce a případné poplatky zprostředkujících bank. Úhrada může být tedy snížena o poplatky zprostředkujících bank. To však neplatí pro úhrady do zahraničí v měnách EU/EHP a do zemí EU/EHP, u kterých je úhrada na účet banky příjemce připsána vždy v plné výši.

Pokud je úhrada z ČNB zasílána s dispozicí OUR, znamená to, že plátci jsou účtovány veškeré ceny spojené s provedením příkazu, tj. ceny ČNB, ceny banky příjemce a případné ceny zprostředkujících bank. Za úhradu do zahraničí zaslanou z ČNB s dispozicí OUR se k poplatku za úhradu do zahraničí připočítává ještě poplatek za provedení této úhrady s dispozicí OUR. Ceny naleznete v Části I.Ceníku ČNB, v oddílu E.

Pokud je úhrada z ČNB zasílána s dispozicí BEN, znamená to, že plátci nejsou účtovány žádné ceny, neboť veškeré ceny, tj. ceny ČNB, banky příjemce, případně dalších zprostředkujících bank, hradí příjemce.

Způsob zpoplatnění stanovuje plátce na příkazu k úhradě do zahraničí.

Jaké údaje jsou povinné pro SEPA úhradu?

Pro SEPA úhradu jsou povinnými údaji IBAN (číslo účtu příjemce v mezinárodním formátu), jméno/název účtu příjemce, částka. BIC kód banky příjemce není povinným údajem. Měnou transakce je vždy měna EUR.

Je právním předpisem ČR resp. EU regulována výše poplatků při převodu částky z české banky do jiné banky v rámci Evropské unie?

Výše poplatku za převod regulována není ve smyslu stanovení maximální výše. Nicméně regulace poplatků existuje a platí pro úhrady v EUR do zemí EU/EHP.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/518 o poplatcích za přeshraniční platby v Unii stanovuje, že za úhradu v měně EUR z české banky do země EU/EHP (např. Německa) nemůže banka plátce účtovat vyšší poplatek než za úhradu v měně CZK v rámci bank v České republice.

Jaké údaje jsou povinné pro provedení úhrady ze zahraničí na účet klienta v ČNB?

Pro provedení úhrady ze zahraničí na účet klienta v ČNB je nezbytné uvádět číslo účtu příjemce (ve formátu IBAN – více informací například na webu ČNB v části Platební styk/IBAN), správný a přesný název účtu příjemce a BIC/SWIFT banky příjemce (u SEPA úhrad není BIC/SWIFT povinný). Dále je nutné uvést způsob zpoplatnění, tj. jakou formou budou hrazeny poplatky (SHA/OUR/BEN). Pro hladký průběh provedení úhrady Vám jakožto plátci doporučujeme obrátit se na svou banku.

Zpět na seznam