Časté dotazy klientů k úhradám do/ze zahraničí

Jak zjistím číslo účtu v mezinárodním formátu IBAN pro úhradu ze zahraničí do ČNB nebo do jiné banky v ČR?

Na webu ČNB www.cnb.cz v části Platební styk/IBAN naleznete odkaz na Kalkulátor IBAN. Po zadání čísla účtu v národním formátu získáte číslo účtu v mezinárodním formátu IBAN a BIC kód banky příjemce. Tento kalkulátor slouží zároveň také pro otestování správnosti čísla účtu ve formátu IBAN a zobrazení čísla účtu v domácím formátu z formátu IBAN. 

Jaké jsou v ČNB poplatky za došlou úhradu ze zahraničí?

Česká národní banka účtuje za došlou úhradu ze zahraničí na straně příjemce poplatek ve výši 0,80 CZK (dle Části I. Ceníku ČNB, v oddílu B – položka „Došlá úhrada), a to bez ohledu na to, odkud je úhrada zaslána. Tento poplatek je účtován samostatně, ze zůstatku na účtu. Příjemci je platba připsána v plné výši, ve které ji ČNB obdrží ze zahraničí. 

Jak provést úhradu ze zahraničí, např. ze Slovenska nebo z Německa, na účet příjemce v ČNB, kdy částka úhrady je plátci vyměřena v CZK (např. platba sociálního pojištění, soudní poplatky, daně)?  Jakou částku v EUR bych měl odeslat z  účtu, aby byla úhrada příjemci připsána v požadované výši?

Takovouto platbu můžete zaslat v EUR nebo v CZK.

Pokud bude platba zasílána z Vaší strany v EUR (půjde tedy o tzv. SEPA úhradu), dojde na straně příjemce (v ČNB) k přepočtu z EUR na CZK. Pro přepočet použije ČNB kurz deviza nákup dne, kdy platba dojde do ČNB. Aktuální směnné kurzy jsou dostupné na internetové stránce ČNB v části Platební styk/Služby pro klienty, ceník/Kurzovní lístek ČNB. Pohyb kurzu nelze přesně předpovědět, proto doporučujeme částku v EUR přiměřeně navýšit tak, aby příjemce obdržel částku minimálně v předepsané hodnotě v CZK.

Pokud budete úhradu zasílat v CZK (tj. konverzi z EUR do CZK provede Vaše banka), úhrada bude připsána na účet ČNB, resp. na účet příjemce v plné výši, tj. ve výši, ve které byla odeslána Vaší bankou. 

Jak provést úhradu z Ukrajiny na účet příjemce vedený v ČNB, kdy částka úhrady je plátci vyměřena v CZK? Lze zaslat úhradu v CZK, nebo raději v EUR resp. v USD? Jakou částku v EUR nebo v USD bych měl odeslat z mého účtu, aby byla příjemci úhrada připsána v požadované výši?

Platbu z Ukrajiny můžete zaslat v EUR, v USD a nebo v CZK.

Pokud je platba zasílána z Vaší strany v EUR/USD, dojde v ČNB k přepočtu z EUR/USD na CZK. Pro přepočet použije ČNB kurz deviza nákup dne, kdy platba dorazí do ČNB. Aktuální směnné kurzy jsou dostupné na internetové stránce ČNB v části Platební styk/Služby pro klienty, ceník/Kurzovní lístek ČNB. Pohyb kurzu nelze přesně předpovědět, proto doporučujeme částku transakce v měně EUR resp. USD přiměřeně navýšit tak, aby příjemce obdržel částku v minimální předepsané hodnotě v CZK.

Pro platbu v CZK platí, že vždy záleží na bance plátce, zda je schopna platbu v CZK uskutečnit. Dále u úhrad zasílaných z Ukrajiny obecně platí, že vždy doporučujeme uvedenou úhradu zasílat se způsobem zpoplatnění OUR tak, aby na straně příjemce byla připsána úhrada v plné výši. 

Proč došlo ke změně způsobu zpoplatnění u zadané úhrady do zahraničí z OUR na SHA? Platba byla odeslána v EUR.

V tomto případě platba splňovala atributy standardní SEPA úhrady (tj. platby v měně EUR do země SEPA (externí odkaz)). Jediný možný způsob zpoplatnění u SEPA úhrady je SHA.

V případě, že by byla tato úhrada pořízena v měně CHF, způsob zpoplatnění OUR by zůstal zachován, neboť by se nejednalo o SEPA úhradu. 

Co znamená typ poplatku SHA/OUR/BEN?

V mezibankovním zahraničním platebním styku jde o vzájemně uznávané označení pro způsob zpoplatnění tj. označení pro způsob účtování ceny za provedení příkazu.

Pokud je platba z ČNB zasílána s dispozicí SHA, znamená to, že plátci jsou účtovány ceny ČNB a příjemce hradí poplatky banky příjemce, příp. poplatky zprostředkujících bank. Úhrada může být tedy snížena o poplatky zprostředkujících bank a bude na účet banky příjemce připsána ve snížené výši (to však neplatí pro úhrady do zahraničí v měnách EU/EHP a do zemí EU/EHP, u kterých je platba na účet banky příjemce připsána v plné výši).

Pokud je platba z ČNB zasílána s dispozicí OUR, znamená to, že plátci jsou účtovány veškeré ceny spojené s provedením příkazu, tj. ceny ČNB, ceny banky příjemce, popř. ceny zprostředkujících bank. Za úhradu do zahraničí zaslanou z ČNB s dispozicí OUR se k poplatku za úhradu do zahraničí připočítává ještě poplatek za provedení této úhrady s dispozicí OUR. Ceny naleznete v Části I.Ceníku ČNB, v oddílu E.

Pokud je platba z ČNB zasílána s dispozicí BEN, znamená to, že plátci nejsou účtovány žádné ceny, neboť veškeré ceny, tj. ceny ČNB, banky příjemce, popř. dalších zprostředkujících bank, hradí příjemce.

Způsob zpoplatnění stanovuje plátce na příkazu k úhradě do zahraničí.

Jaké údaje jsou povinné pro SEPA úhradu?

Pro SEPA úhradu jsou povinnými údaji IBAN (číslo účtu příjemce v mezinárodním formátu), jméno/název účtu příjemce, částka. BIC kód banky příjemce není povinným údajem. Měnou transakce je vždy měna EUR.

Je právním předpisem ČR resp. EU regulována výše poplatků při převodu částky z české banky do jiné banky v rámci Evropské unie?

Výše poplatku za převod regulována není v tom smyslu, že pro poplatky není stanovena žádná maximální výše. Jediná regulace se týká poplatků za platby v EUR, SEK (švédská koruna) a RON (rumunský lei) v rámci zemí EU. Pro tyto poplatky platí, že musí být stejné pro vnitrostátní platby jako pro přeshraniční platby v dané měně. Toto vyplývá z Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 924/2009 o přeshraničních platbách ve Společenství (externí odkaz).

V článku 1 odst. 2 nařízení se uvádí: Toto nařízení se vztahuje na přeshraniční platby podle směrnice 2007/64/ES denominované v eurech nebo v národních měnách členských států, které v souladu s článkem 14 tohoto nařízení oznámily své rozhodnutí rozšířit uplatňování tohoto nařízení na svou národní měnu.

Rozhodnutí podle čl. 1 odst. 2 učinilo Švédsko a Rumunsko, proto se nařízení vztahuje na platby v měnách EUR, SEK a RON.

Článek 3 odst. 1 uvádí: Poplatky, které poskytovatel platebních služeb účtuje uživateli platební služby za přeshraniční platby, jsou stejné jako poplatky účtované tímto poskytovatelem platebních služeb uživatelům platebních služeb za odpovídající vnitrostátní platby stejné hodnoty a ve stejné měně.

Za úhradu v měně EUR z české banky do země EU (např. Velké Británie) nemůže banka plátce účtovat vyšší poplatek než za úhradu v měně EUR v rámci bank v České republice.

Jaké údaje jsou povinné pro provedení úhrady ze zahraničí na účet klienta v ČNB?

Pro provedení platby ze zahraničí na účet klienta v ČNB je třeba znát číslo účtu příjemce (ve formátu IBAN – více informací například na webu ČNB v části Platební styk/IBAN), dále pak správný a přesný název účtu příjemce a BIC/SWIFT banky příjemce (u SEPA úhrad tento údaj není povinně vyžadován). Dále je nutné také uvést způsob zpoplatnění, tj. jakou formou budou hrazeny poplatky (SHA/OUR/BEN). Pro hladký průběh provedení úhrady Vám jakožto plátci doporučujeme obrátit se na svou banku.

Zpět na seznam