Sady československých oběžných mincí 1980-1992

V letech 1980-1992 byly v tehdejší ČSSR resp. ČSFR vydávány speciálně adjustované komplety československých mincí z obecných kovů, známé mezi sběratelskou veřejností jako "ročníkové sady" či "sady oběžných mincí". Některé okolnosti jejich vydávání, zejména množství vyrobených kusů, nebyly dosud zpracovány a zveřejněny.

Na základě dlouholetých požadavků tuzemských sběratelů a zahraničních obchodních partnerů přistoupilo federální ministerstvo financí ve spolupráci se Státní bankou československou a Státní mincovnou v Kremnici v roce 1980 poprvé k vydání ročníkových kompletů mincí. Pro zajímavost můžeme uvést, že některé subjekty navrhovaly i doražbu "starších" ročníků 1 mincí a zkompletování sad před rokem 1980. Příslušný odpovědný útvar SBČS však tuto možnost striktně odmítl.

Vydávání sad mělo několik cílů. Předně propagovat vydavatele a výrobce mincí a celé československé mincovnictví. Dalším cílem bylo poskytnout sběratelské i širší veřejnosti poměrně levný sběratelský materiál pro tehdy dosti omezené, povolené výměny se zahraničím. Pro specializované sběratele československých mincí pak byla důležitá zejména skutečnost, že sady poskytovaly komplet všech nominálů československých mincí s příslušným ročníkem ražby. Výjimku představují jen ročníky 1986 resp. 1990, kdy do sad nebyly zařazeny mince 1 h resp. 10 Kčs. Za určitou výjimku lze považovat také část mincí 2 a 5 Kčs 1991, které byly raženy v Royal Mint Llantrisant ve Velké Británii. Do sad byly totiž pojaty pouze mince ražené v Kremnici, nikoliv ražby ze zahraniční výroby. Vzájemné rozlišení slovenských a britských ražeb a tudíž i jejich přijetí coby variant je však poněkud problematické 2 . Do sad nebyly zařazeny také 10 Kčs vzoru 1990 ("Masaryk") a vzoru 1991 ("Štefánik") s ročníkem ražby 1993 (ražba byla provedena ještě za existence ČSFR v roce 1992). Sada československých mincí s ročníkem ražby 1993 již nevznikla, i když SBČS její výrobu nevylučovala v případě, že by společná měna České republiky a Slovenské republiky po 1.lednu 1993 existovala déle. Kromě zmíněných dvou typů 10 Kčs 1993 byl podle tehdejší informace technicky dohotoven také 1 h 1993. K ražbě byl připraven také 50 h 1993, ovšem nikoliv ze stávající emise (vzor 1991, CuNi, 20,80 mm, 3,20 g, autor líce Miroslav Ronai, rubu František David), ale již z "nové federální" emise 3 (plánovaný vzor 1993, Al, 20,00 mm, 1,20 g, autor Jiří Prádler 4 ). 10 Kčs s ročníkem ražby 1993 se v sadách objevily až v roce 1993, a to v sadách s kompletní řadou federálních 10 Kčs 5 , které však vydala Národná banka Slovenska a které nepovažujeme za "oficiální federální" sady.

Zavedením výroby sad byl prolomen jeden z principů výroby mincí. Podle něj byly v příslušném roce raženy pouze nominály, potřebné k zajištění hotovostního peněžního oběhu. Některé nominály tak nebyly v některém roce vůbec raženy. Od roku 1980 však byly, přinejmenším právě pro potřebu sad, vyráběny všechny nominály platných mincí z obecných kovů. Jedinou výjimku představuje mince 1 h, sice platná, avšak od roku 1963 již nevyráběná. Ve sledovaném období byla jednorázově vyražena pouze v roce 1986 a pro potřeby sad ještě v letech 1991 a 1992. Mince vyráběné pouze pro sady byly raženy v podstatně menším množství, než mince pro potřebu běžného hotovostního platebního styku. Tyto omezené emise proto mají potencionálně vyšší vzácnost, která se v některých případech (např. 5 Kčs 1986) na sběratelském trhu již projevila. V rámci výroby pro sady však byla povolena určitá "plusová" tolerance v dodaném množství (zejména z důvodu hospodárného využití vyrobených polotovarů a již vyražených mincí). Vyrobené množství některých nominálů proto přesahuje množství vyrobených sad, i když řádově nedosahuje množství realizovaná při ražbě pro běžný platební styk.

Sady oběžných mincí byly v prvních třech letech (1980-1982) vydávány vždy ve dvou provedeních. Ve větším množství se vyrábělo tzv. sběratelské (zvané též numismatické) balení a v menším množství tzv. dárkové balení, rozdílné použitým obalem, nikoliv však obsaženými mincemi. V dalších třech letech (1983-1985) se od dvou variant upustilo (dárkové balení nemělo náležitý ohlas) a nadále se vyrábělo jen sběratelské balení. V dalších pěti letech (1986-1990) se změnila podoba obalu. Změna byla významná zejména pro sběratelskou praxi, neboť jako obalový materiál nahradil karton dřívější PVC, pro uložení mincí naprosto nevhodný. Poslední podobu získaly sady v posledních dvou letech existence federativní republiky (1991, 1992).

Až do 31.12.1989 byly sady mincí až do jejich prodeje majetkem federálního ministerstva financí, od 1.1.1990 se v souvislosti s přechodem mincovního regálu staly majetkem Státní banky československé. Tržby z prodeje sad tedy připadly v příslušném období těmto institucím a rozdíl prodejní ceny a nominální hodnoty obsažených mincí byl jejich příjmem. Agendu přípravy, výroby a prodeje sad však SBČS vedla po celou dobu. Až v roce 1992 přenechala SBČS prodej sad kremnické mincovně.

Distribuci sad v tuzemsku v letech 1980-1989 zajišťovaly hlavní pokladny Státní banky československé v Praze a Bratislavě a všechny její pobočky (též prostřednictvím České numismatické společnosti, Slovenské numismatické společnosti, České státní spořitelny, Slovenské státní spořitelny a po určitou dobu také oborového podniku Klenoty). Prodej sad v zahraničí zajišťoval Podnik zahraničního obchodu Artia. Od roku 1990 zajišťovaly distribuci sad v tuzemsku Komerční banka, a.s. a Všeobecná úverová banka, a.s., po svém vydělení ze Státní banky československé k 1.1.1990. Od roku 1990 současně distribuci postupně přebíraly nově vznikající subjekty obchodující s numismatickým materiálem, budoucí obchodní partneři SBČS a ČNB. Obě banky a později i ostatní subjekty přitom dostaly do prodeje i starší neprodané sady z let 1980-1989 (nejprve za původní, později za individuálně stanovené ceny).

Cena sady mincí pro konečného odběratele činila v letech 1980-1989 20,- Kčs ve sběratelském balení a 27,- Kčs v dárkovém balení. Od roku 1990 již prodejní cena nebyla regulována.

Množství vyrobených sad v letech 1980-1992

Ročník
ražby
Vyrobeno
sad
celkem
Vyrobeno sad
v jednotlivých
typech obalů
Datum
vydání
sady 6
"sběratelské" balení "dárkové"
balení
Typ 2
Typ 1
(obal PVC)
Typ 3 (obal karton) Typ 4 (etue polystyrén)
1980 50.600 40.600 - - 10.000 3. 9.1980
1981 66.160 60.007 - - 6.153 17.12.1981
1982 53.847 50.000 - - 3.847 21.12.1982
1983 50.000 50.000 - - - 26. 9.1983
1984 39.957 39.957 - - - 16. 7.1984
1985 39.791 39.791 - - - 19. 8.1985
1986 20.000 - 20.000 - - 4.11.1986
1987 30.000 - 30.000 - - 4.11.1987
1988 29.999 - 29.999 - - 17. 8.1988
1989 30.000 - 30.000 - - 1. 6.1989
1990 30.000 - 30.000 - - 29. 8.1990
1991 55.000 - - 7 30.000 - 1. 4.1991
825.000 2. 9.1991
1992 49.500 - - 49.500 - 4. 5.1992

 

Náklady československých oběžných mincí 1,5,10,20 a 50 h 1980-1992 (ks)

Ročník 1 h 5 h 10 h 20 h 50 h
1980 - 950.600 31,280.600 52,300.600 950.600
1981 - 966.160 43,616.160 35,126.160 966.160
1982 - 953.847 74,563.847 41,238.847 14,261.847
1983 - 60.000 50,560.000 50,160.000 16,168.000
1984 - 939.957 40,369.957 33,684.957 16,207.957
1985 - 939.791 92,929.791 40,454.791 10,467.791
1986 3,360.000 20,020.000 87,260.000 37,055.000 10,020.000
1987 - 520.000 30,030.000 26,975.000 5,138.000
1988 - 8,029.999 47,479.999 18,259.999 5,089.999
1989 - 110.000 50,300.000 29,980.000 13,030.000
1990 - 13,950.000 25,220.000 15,030.000 7,742.000
1991 955.000 10,055.000 40,055.000 41,105.000 24,463.000
1992 949.500 949.500 45,049.500 35,049.510 15,061.500

 

Náklady československých oběžných mincí 1,2,5 a 10 Kčs 1980-1992 (ks)

Ročník 1 Kčs 2 Kčs 5 Kčs 10 Kčs
1980 24,512.600 14,942.600 12,558.600 -
1981 7,179.160 17,264.160 8,620.160 -
1982 17,162.847 8,107.847 6,903.847 -
1983 4,758.000 10,190.000 6,704.000 -
1984 9,732.957 8,633.957 6,856.957 -
1985 10,545.791 6,771.791 6,763.791 -
1986 92,789.000 910,262.000 920.000 -
1987 930.000 930.000 930.000 -
1988 929.999 929.999 929.999 -
1989 1,038.000 9,092.000 5,039.000 -
1990 19,368.000 10,672.000 2,783.000 2,570.000
1991 20,056.000 1045,201.000 1128,564.000 1217,456.000
1992 20,386.500 1,050.600 49.595 1310,049.500

 

V druhé polovině 80.let provedla Státní banka československá v souhlase s tehdejším držitelem mincovního regálu, federálním ministerstvem financí, zničení určitého množství sad oběžných mincí. Důvodem bylo neúměrně vysoké vyrobené množství a nasycení sběratelského trhu i příležitostných kupců. Dnes bohužel nevíme, jaká množství jednotlivých "ročníkových" sad byla zničena. Pokud se nejednalo o fyzickou likvidaci obsažených mincí, ale jen jejich vyjmutí z obalů, nebylo toto ničení podchyceno v účetní evidenci SBČS (množství mincí v zásobách SBČS se nezměnilo). Pokud bylo ničení sad spojeno také s fyzickým zničením vyjmutých mincí, pak byly všechny zničené mince účtovány společně a nelze v nich vystopovat jednotlivé ročníky ražby.

Popis jednotlivých typů sad

cs-sady_obr_1

Typ 1
"Sběratelské" balení 1980-1985

čirý polyvinylchloridový obal 120-150 x 70-100 mm (rozměr kolísá), v obalu zatavená státní vlajka ČSSR (1980 samostatně, 1981-1985 s příslušným letopočtem) a mince 5,2,1 Kčs, 50,20,10,5 h (rubovou stranou vzhůru)

 

cs-sady_obr_2

Typ 2
"Dárkové" balení 1980-1982

modrý polyvinylchloridový přebal 125x130 mm přeložený po delší straně s vyzlacenou lícní stranou 20 h vzoru 1972, v přebalu dva čiré polyvinylchloridové obaly 115x60 mm, v obalech zatavené mince 5,2,1 Kčs a 50,20,10,5 h (lícní stranou k přebalu)

 

cs-sady_obr_3

Typ 3
1986-1990

kartonový přebal s vícebarevným potiskem (převládající barva oranžová) 130x130 mm 14 , v přebalu modrá kartonová deska s vyzlaceným státním znakem ČSSR krytá čirou acetylcelulosovou fólií, v desce vsazené mince 5,10,20,50 h, 1,2,5 Kčs (rubovou stranou vzhůru)

 

cs-sady_obr_4

Typ 4
1991,1992

kartonový přebal s černým potiskem 145x105 mm, v přebalu čirá polystyrénová etue s černou polystyrénovou deskou s vyzlaceným státním znakem ČSFR na líci a logem mincovny na rubu, v desce vsazené mince 1,5,10,20,50 h, 1,2,5 Kčs a žeton mincovny resp. 10 Kčs

Citace povolena s uvedením pramene:
J.Moravec: Sady československých oběžných mincí 1980-1992, ČNB 1999

28.01.1999