Pamětní stříbrná 200 Kč mince ke 200. výročí narození Josefa Kajetána Tyla

PODMÍNKY
celostátní neomezené anonymní soutěže na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč
mince ke 200. výročí narození Josefa Kajetána Tyla

 

 1. Česká národní banka vypisuje celostátní neomezenou anonymní soutěž na návrh pamětní stříbrné 200 Kč mince, která bude vydána v roce 2008.
 2. Soutěž se řídí ustanoveními § 847 - § 849 občanského zákoníku o veřejné soutěži.
 3. Účelem soutěže je získání hodnotného a technickým podmínkám vyhovujícího návrhu.  
  Vydáním stříbrných 200 Kč mincí má být nejširší veřejnosti připomenuto 200. výročí narození Josefa Kajetána Tyla, jednoho z nejvýznamnějších českých spisovatelů 19. století.
 4. Hlavní technickou podmínkou soutěže je odevzdání kruhového návrhu  provedeného v sádře (avers a revers samostatně) o průměru 180 - 200 mm (bezpodmínečný požadavek mincovny - překročení je důvodem k vyloučení z hodnocení) v patřičné síle, aby snesl manipulaci bez upevnění na podložku. Každý návrh musí být označen soutěžní značkou (heslem, vyjádřeným slovně, popř. číselně; kreslené značky jsou  nepřípustné) na  rubové straně sádrových kotoučů, a to stejnou na návrhu aversu i reversu. Návrhy musejí být předkládány v definitivní podobě, to znamená, že po technické stránce musejí být způsobilé k výrobě razidel. Zásadní podmínkou je, aby pod jednou značkou byl předložen kompletní návrh mince, tj. alespoň jeden avers a jeden revers . 
 5. Na lícní straně (aversu) je nutno umístit v opisu (při obvodu mince) nebo v nápisu (řádcích) název státu "ČESKÁ REPUBLIKA" a nominální hodnotu mince se zkratkou peněžní jednotky "200 Kč". Jako dominanta lícní strany může být použit:

  a) buď motiv tradičně zdůrazňující, že mince je platidlem České republiky, tj. umělecká kompozice heraldických zvířat z velkého státního znaku České republiky, případně doplněná drobným dekorem vztahujícím se k tématu mince,

  b) nebo motiv vztahující se bezprostředně k tématu mince .

  Umělecká kompozice heraldických zvířat musí být ztvárněna tak, aby nedocházelo k nečitelným stylizacím či nechtěnému karikování, a aby byla v souladu s provedením rubové strany. Kompozice nesmí být přímým ztvárněním velkého  státního  znaku podle vyobrazení v příloze zákona o státních symbolech České republiky (vyobrazení je připojeno k těmto podmínkám). V případě, že kompozice je dominantou lícní strany, nemusí zaujímat celou plochu mincovního pole, musí však být umístěna v horní části mince , tvoří-li pouze doprovodný prvek, může být umístěna kdekoliv, vždy však neznevažujícím způsobem. 1) text za Na místě, kde by podle mínění autora měla  být značka mincovny, bude umístěno kolečko o průměru 8 - 10 mm  (propočteno na model o průměru 180 - 200 mm).             

  Na  rubové straně (reversu)  je nutno vyjádřit motiv vztahující se  k Josefu Kajetánu Tylovi,  nápis nebo opis " JOSEF KAJETÁN TYL" a letopočty " 1808 - 2008 ". Na místě, kde by měla být autorská značka, umístí  výtvarník  čtvereček  o velikosti 8 x 8 až 10 x 10 mm (propočteno na model o průměru 180 - 200 mm).

  Řešením hrany se výtvarník nemusí zabývat.

  Mince  bude ražena  ze slitiny  o 900  dílech stříbra  a 100  dílech  mědi,  její   průměr bude 31 mm a hrubá  hmotnost 13 g. Ražena bude také ve špičkové kvalitě, u níž se zvlášť dobře dociluje vrcholný lesk i v drobných ploškách proti matovému reliéfu. K této okolnosti by měli účastníci soutěže přihlédnout. Soutěžící mohou shlédnout v pracovní dny od 9 do 15 hod. vzorové modely pamětních  mincí a mince  špičkové  kvality 2) v sekci peněžní a platebního styku České národní banky v Praze 1, Na příkopě 28; tamtéž se  mohou seznámit s publikacemi o mincích. Návštěvu lze dohodnout se sekretářkou komise,  tel. 22441-2999.
 6. Soutěžní návrhy musejí být odevzdány nebo odeslány poštou do 12. hodiny dne 2. února (pátek) na adresu:

  a) pro poštovní styk
  Česká národní banka
  Sekce peněžní  a platebního styku
  Na příkopě 28
  11503  Praha 1

  b) pro osobní doručení mimo den uzávěrky
  Česká národní banka  - podatelna
  vchod ze Senovážné ul.,
  na dveřích proti vchodu mezi turnikety jsou uvedena telefonní čísla, na která je nutno volat a uvést, že jde o odevzdání sádrového modelu.
  Doba příjmu: 7.00 až 17.00, v pátek 7.00 až 15.00 hod.

  c) pro osobní styk v den uzávěrky
  Česká národní banka, rovněž vchod ze Senovážné ul., salónek pro návštěvy (chodba vpravo za vchodem)
  Doba příjmu : 8,00 až 12,00 hod.

  Ke každému návrhu musí být připojena zalepená obálka označená stejnou soutěžní značkou (heslem) jako na modelech. Obálka musí obsahovat lístek se jménem  autora návrhu,  jeho adresou a shodnou soutěžní značkou jako na obálce. Doporučuje se uvést i telefonní číslo pro případ nutnosti rychlého spojení. Žádáme autory, aby na lístku s adresou uvedli i číslo účtu včetně specifického symbolu (sporožiro, osobní konto atd.) pro bezhotovostní převod úhrady za případné finanční ohodnocení návrhu. Zároveň žádáme o včasné oznámení při změnách účtů. V opačném případě nemůžeme zajistit správné doručení peněz . Pokud se údaje nemění, stačí uvést jméno autora a značku s poznámkou "údaje nezměněny".

  Návrhy odeslané poštou musejí být avizovány poštou doporučeným dopisem na adresu uvedenou  v  tomto bodu, e-mailem na adresu petra .madarova @cnb .cz nebo telefonicky na číslo uvedené v bodech 5 a 7. V oznámení je nutno uvést podací číslo odesílajícího  poštovního  úřadu. U balíkových zásilek  je  rozhodující  hodina  a  datum  poštovního  razítka na průvodce. Návrhy musejí být zaslány v obalech pro křehké zásilky odpovídajících  přepravním pravidlům pošty. Zásilky musejí být zapečetěny a na vnějším obalu označeny "Soutěž na PSM Josef Kajetán Tyl". Zásilky doručené osobně do ČNB rovněž musejí být řádně zabaleny, aby nemohlo dojít k jejich poškození; zásilky předávané na podatelnu je nutno označit "Sádrové modely pro sekci peněžní a platebního styku".

  Doručené návrhy zůstávají po dobu tří dnů po zhodnocení návrhů Komisí pro posuzování návrhů na české peníze vystaveny v sekci peněžní a platebního styku ke shlédnutí výtvarníkům, kteří se zúčastnili soutěže. Po uplynutí tří dnů si mohou výtvarníci vyzvednout své návrhy zpět.
 7. Soutěžní návrhy  zhodnotí  Komise  pro posuzování  návrhů na  české peníze. Předsedou komise je náměstek ředitele sekce peněžní a platebního styku České  národní  banky, členy komise jsou renomovaní výtvarníci, medailéři, teoretici výtvarného umění a učitelé uměleckých škol. Komisi svolává Česká národní banka jako vypisovatelka soutěže. Administrativní práce pro komisi zajišťuje sekretářka komise, Mgr. Petra Madarová,  pracovnice sekce peněžní a platebního styku České národní banky, tel. 22441-2999.
 8. Pro nejhodnotnější návrhy se stanoví tyto ceny:

  I.   cena     .....................   Kč 30.000,-   
  II. cena     .....................   Kč 23.000,-
  III. cena    .....................   Kč 17.000,-

  Kromě  toho může komise rozhodnout o udělení odměn i dalším hodnotným návrhům. Komise může rovněž od udělení kterékoliv z cen upustit, anebo částky určené na ceny  rozdělit jiným způsobem, a to i ve formě odměn. Komise navrhuje též vyplacení režijních  příspěvků autorům hodnotných návrhů, které v soutěži cenu nebo odměnu  neobdržely. Výše a počet těchto příspěvků jsou závislé na počtu soutěžních návrhů a na jejich umělecké a technické úrovni. Ceny, odměny a režijní příspěvky vyplatí Česká národní banka do 30 dnů od  výroku komise.

  V případě pořádání užší soutěže obdrží její účastníci vyzývací odměnu. Vítězný návrh získá I. cenu, zbývající návrhy již v užší soutěži dále honorovány nebudou. Od udělení I. ceny může komise upustit.

  Ceny a odměny ze soutěže vyšší než 10.000 Kč budou podle § 36, odst.  2 písm. b) zákona č. 586/1992  Sb., o  dani z  příjmu ve  znění  pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmů ve  výši 20 %, která bude Českou národní bankou odvedena podle § 79 zákona č.337/1992  Sb., o správě daní a  poplatků, ve  znění pozdějších  předpisů,  správci daně.
 9. Výběr  soutěžních návrhů pro realizaci provádí bankovní rada České národní banky. Bankovní rada není vázána názorem komise, k realizaci však může být vybrán pouze návrh, kterému byla udělena některá z cen, nebo návrh z užší soutěže.

  Autorovi,  jehož  soutěžní  návrh  bude  realizován  (líc i rub),  bude vyplacena autorská odměna za užití díla (převedení  reprodukčního práva k ražbě  neomezeného počtu mincí s ročníkem ražby 2008) a výtvarnou spolupráci při realizaci, v celkové částce 40.000 Kč, a to na základě smlouvy uzavřené s autorem. Nepřijme-li autor, jehož soutěžní návrh bude vybrán k realizaci, návrh smlouvy o převedení reprodukčního práva k ražbě do 15 dnů poté, co mu bude doručen, vyhrazuje si ČNB právo zahájit jednání o realizaci s autorem jiného návrhu. V případě kombinace lícní a rubové strany dvou autorů obdrží  každý autor  polovinu uvedené částky.

  Bude-li  nutno provést na  přijatém návrhu  úpravy, je autor povinen  provést je bezplatně  ve  spolupráci  s určenou mincovnou do 4 týdnů po podepsání  smlouvy. Věcné náklady spojené s cestou autora do mincovny budou  hrazeny Českou národní bankou  zvlášť po předložení  příslušných dokladů. Jestliže by autor návrhu vybraného  k realizaci nemohl provést či dokončit z jakéhokoliv důvodu definitivní úpravy ve stanovené době, má Česká národní banka právo nechat úpravy provést jiným výtvarníkem nebo zadat k realizaci jiný návrh.

  Po realizaci návrhu obdrží autor dva kusy autorských odražků mince ve špičkové kvalitě.

  Pokud nebude mince realizována vůbec, obdrží výtvarníci, kteří v soutěži získali I.,  II. a III. cenu, k těmto cenám částku 10.000 Kč, 6.000 Kč resp. 4.000 Kč. Pokud bude realizován jiný  návrh než ten, kterému byla udělena I. cena, dostane autor návrhu, který získal první cenu, částku 20.000 Kč.
 10. Autorské právo k oceněným návrhům zůstává nedotčeno. Návrhy splňující soutěžní podmínky, které v soutěži obdržely ceny nebo byly odměněny alespoň částkou 10.000 Kč, se stávají vlastnictvím České  národní banky. Při  případné realizaci kteréhokoliv  návrhu bude autorovi vyplacena  odměna podle bodu 9) těchto podmínek.

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

  
 

1) Počet heraldických zvířat v kompozici není pevně stanoven - může se jednat o samostatné zvíře (český lev,      moravská orlice, slezská orlice), kombinaci dvou zvířat (např. obou orlic), pokud je to významné vzhledem k tématu mince, úplnou trojici zvířat nebo jejich čtveřici tak, jak je ve velkém státním znaku. Protože samostatný český lev je na oběžných mincích ČR a trojice zvířat na mincích zlatých, za vhodnější se považuje čtveřice (popř. dvojice) heraldických zvířat.

2) České a československé pamětní mince a některé jejich sádrové modely lze shlédnout i v Expozici České národní banky. Podrobnější informace o Expozici ČNB a možnosti ji navštívit jsou k disposici na internetových stránkách ČNB www.cnb.cz.

   

 

Josef Kajetán Tyl

(4.2.1808 - 11.7.1856)

Jeden z nejvýznamnějších českých spisovatelů 19. století je znám zejména jako dramatik, působil však také jako prozaik, překladatel, publicista, satirik, básník a divadelní podnikatel. Narodil se v Kutné Hoře, otec byl krejčovský mistr a občasný hudebník. Od něj získal mladý Tyl vztah k četbě české literatury. Po absolvování občanské školy v Kutné Hoře nastoupil na gymnázium do Prahy a později přešel na gymnázium v  Hradci Králové. Zde se seznámil s Václavem Klimentem Klicperou, který mu poskytl během studií nejen ubytování, ale také určil další Tylovo životní směřování k divadlu. Po ukončení studia na hradeckém gymnáziu začal navštěvovat filosofickou fakultu v Praze, studium však nedokončil a začal se intenzivně věnovat divadlu.

Roku 1829 se stal hercem u německé kočovné divadelní společnosti a po jejím rozpadu v roce 1830 působil jako německý herec v Bavorsku. Následujícího roku se vrátil do Prahy a aby nemusel nastoupit do služby ve zbrani, začal pracovat jako účetní ve vojenské kanceláři. Zde byl zaměstnán až do roku 1842 a ve volném čase působil ve Stavovském divadle. Divadlu se zde věnoval nejen jako herec, ale také jako překladatel a autor dramat. Od roku 1833 se stal redaktorem časopisu Jindy a nyní. Ten byl později přejmenován na Květy české (a v konečné podobě na Květy) a Tyl jej redigoval až do roku 1845. V letech 1834 - 1837 řídil v Kajetánském domě na Malé Straně ochotnickou družinu, jejímiž členy byl například Karel Hynek Mácha či Karel Sabina. Kajetánské divadlo pozvedlo úroveň českých her nejen po stránce inscenační a repertoárové, ale také přispělo k formování českého hereckého stylu. Po ukončení jeho činnosti se vrátil do Stavovského divadla. Roku 1839 se oženil s Marií Forchheimovou, avšak již po dvou letech manželství začal žít s její sestrou, s níž  měl později devět dětí.

Roku 1842 se Tyl znovu pokusil o samostatné divadlo v Růžové ulici, ale spolupráci ukončil pro nesouhlas s jeho komerčním zaměřením. Od roku 1846 vydával časopis Pražský posel, který se zaměřoval na okruh prostších městských i venkovských čtenářů. Díky popularitě tohoto časopisu se také načas stal poslancem říšského sněmu. Další Tylovou vydavatelskou aktivitou byly Sedlské noviny, které byly zaměřeny na politickou publicistiku. V letech 1846 - 1851 působil jako dramaturg českých her ve Stavovském divadle a z tohoto období pochází většina z jeho dramatických děl. V roce 1851 byly s nástupem Bachova absolutismu zrušeny subvence pro české hry, což znamenalo faktický zánik českého souboru. Do konce svého života již působil pouze jako kočovný herec s najatou koncesí.

Z Tylova díla je v širokém povědomí zejména hra Fidlovačka, zachycující život pražských lidových vrstev. Zde poprvé zazněla píseň Kde domov můj, která časem zlidověla a stala se národní hymnou.

Jako spisovatel  začínal Tyl především jako autor historických povídek z české minulosti, z nichž nejznámější jsou Dekret kutnohorský a Rozina Ruthardová. Dalším tematickým okruhem, kterému se věnoval, byly soudobé povídky, které nabádaly k lásce k vlasti. Věnovaly se i lidovému životu a sociálnímu bezpráví (například Kusy mého srdce, Ze života chudých, Od Nového roku do postu). Tylova dramatická tvorba zahrnuje tři hlavní tematické okruhy - dramatické příběhy ze života, divadelní báchorky a historické hry. Hry ze současnosti se dotýkají otázek tehdejší národní společnosti a mnohé obsahují i sociální zápletku, patrně nejznámější z nich je Paličova dcera. Okruh dramatických báchorek představuje například Strakonický dudák, v němž dudák Švanda odchází do ciziny za výdělkem, ale uvědomuje si lásku k domovu a vrací se zpět, či tematicky podobná Lesní panna aneb cesta do Ameriky. Z historických her jsou známé například hry Krvavý soud aneb Kutnohorští havíři, Krvavé křtiny čili Drahomíra a její synové či Jan Hus. Hra Krvavý soud aneb Kutnohorští havíři se stala prvním sociálním dramatem v dějinách české literatury.

           

Prameny textu: Připravovaný IV. díl Lexikonu české literatury (Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky)

Obrázky poskytl Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky

Seznam obrázků:

1. Snímek rukopisu J.K.Tyla Kde domov můj?
2. Květy 1835
3. Rodný dům J.K.Tyla v Kutné Hoře
4. - 6. Josef Kajetán Tyl

tyl_obr_1_maly

tyl_obr_2_maly

tyl_obr_3_maly

tyl_obr_4_maly

tyl_obr_5_maly

tyl_obr_6_maly

Zpracovala: sekce peněžní a platebního styku, 9.11.2006