Zlatá mince Litomyšl - soutěž

Podmínky celostátní neomezené anonymní soutěže na umělecký návrh pamětní zlaté 2000 Kč mince "Renesance - zámek v Litomyšli"

1) Česká národní banka vypisuje celostátní neomezenou anonymní soutěž na návrh pamětní zlaté 2000 Kč mince, která bude vydána v roce 2002.

2) Soutěž se řídí ustanovením § 847 - § 849 občanského zákoníku o veřejné soutěži.

3) Účelem soutěže je získání hodnotného a technickým podmínkám vyhovujícího návrhu.

Vydáním sady 10 zlatých 2000 Kč mincí mají být nejširší veřejnosti připomenuty architektonické památky reprezentující různé stavební slohy. Renesanci představuje reprezentativní zámek v Litomyšli. Během let 2001 - 2005 budou vydány zlaté mince připomínající význačné památky z různých českých a moravských regionů (příloha soutěžních podmínek).

4) Hlavní technickou podmínkou soutěže je odevzdání kruhového návrhu provedeného v sádře (avers a revers samostatně) o průměru 180 - 200 mm ( bezpodmínečný požadavek mincovny - překročení je důvodem k vyloučení z hodnocení) v patřičné síle, aby snesl manipulaci bez upevnění na podložku. Každý návrh musí být označen soutěžní značkou (heslem, vyjádřeným slovně, popř. číselně, kreslené značky jsou nepřípustné) na rubové straně sádrových kotoučů, a to stejnou na návrhu aversu i reversu. Návrhy musí být předkládány v definitivní podobě, to znamená, že po technické stránce musí být způsobilé k ražbě.

5) Na l í c n í straně (aversu) je nutno umístit kompozici zemských znaků - postavení zemských znaků se řídí obecnými heraldickými zásadami (český lev uprostřed na čestném místě, orlice nesmí otáčet hlavu centrálně) nebo jejich stylizaci tak, aby nedocházelo k nečitelným stylizacím či nechtěnému karikování heraldických zvířat, nebo k záměně za jiná heraldická zvířata, text v opise (při obvodu mince) nebo v nápisu (řádcích) " ČESKÁ REPUBLIKA" a " DESET STOLETÍ ARCHITEKTURY" označení nominální hodnoty " 2000 Kč". Zemské znaky nemusí vzhledem k velikosti mincovního pole zaujímat celou plochu, musí však být umístěny v její horní části.

Vyobrazení státního znaku (pro ujasnění jednotlivých heraldických zvířat) je připojeno v příloze k těmto podmínkám.

Lícní stranu je vhodné podle úvahy výtvarníka doplnit o případný drobný motiv, navazující na rubovou stranu. Na místě, kde by podle mínění autora měla být značka mincovny, bude umístěno kolečko o průměru 8 - 10 mm (propočteno na model o průměru 180 - 200 mm).

Na r u b o v é straně (reversu) je nutno zobrazit architektonicky čistý renesanční motiv vztahující se k zámku v Litomyšli (jako nevhodný se jeví motiv zámeckého štítu vzhledem k následující minci - pozdní renesance - štíty domů ve Slavonicích) a nápis nebo opis "RENESANCE - LITOMYŠL - ZÁMEK" a letopočet ražby "2002". Na místě, kde by měla být autorská značka, umístí výtvarník čtvereček o velikosti 8 x 8 až 10 x 10 mm (propočteno na model o průměru 180 - 200 mm).

Řešením hrany se výtvarník nemusí zabývat.

Mince bude ražena ze zlata o ryzosti 999,9, její průměr bude 20 mm a hrubá hmotnost 6,222 g. Mince bude ražena také ve špičkové kvalitě, u níž se zvlášť dobře dociluje vrcholný lesk i v drobných ploškách proti matovému reliéfu. K této okolnosti by měli účastníci soutěže přihlédnout. Soutěžící mohou shlédnout vzorové modely pamětních mincí, mincí špičkové kvality a seznámit se s publikacemi o mincích v Kabinetu platidel (sekce peněžní) České národní banky v Praze 1, Na příkopě 28, tel. 2441-2999, po dohodě u sekretářky Komise v pracovní dny od 9 do 15 hod.

6) Soutěžní návrhy musí být odevzdány nebo odeslány poštou do 12 hodiny dne 2. listopadu 2001 (pátek) na adresu:

a) pro osobní styk

Česká národní banka 
sekce peněžní 
Na Příkopě 28 (vchod ze Senovážné ul. 
návštěvnický salonek) 
doba příjmu : 8,00 až 12,00 hod.

b) pro poštovní styk

Česká národní banka 
sekce peněžní 
Na příkopě 28
115 03 Praha 1

K návrhu musí být připojena zalepená obálka označená shodnou soutěžní značkou (heslem) jako na modelech. Obálka musí obsahovat lístek se jménem autora návrhu, jeho adresou a shodnou soutěžní značkou jako na obálce.

Žádáme autory, aby vzhledem ke změně zúčtování soutěží uvedli na lístku s adresou i číslo účtu včetně specifického symbolu a kódu bankovního ústavu (sporožiro, osobní konto atd.) pro bezhotovostní převod úhrady za případné finanční ohodnocení návrhu. Zároveň žádáme o včasné oznámení při změnách účtů. V opačném případě nemůžeme zajistit správné doručení peněz.

Návrhy odeslané poštou musí být avizovány na adresu uvedenou v tomto bodu doporučeným dopisem a uvedením podacího čísla odesílajícího poštovního úřadu. U balíkových zásilek je rozhodující hodina a datum poštovního razítka na průvodce. Návrhy musí být zaslány v obalech pro křehké zásilky odpovídajících přepravním pravidlům pošty. Zásilky musí být zapečetěny a na vnějším obalu označeny "Soutěž na pamětní minci LITOMYŠL".

7) Soutěžní návrhy zhodnotí Komise pro posuzování návrhů na české peníze. Předsedou komise je ředitel sekce peněžní České národní banky, členy komise jsou renomovaní výtvarníci medailéři, teoretici výtvarného umění a učitelé uměleckých škol. Komisi svolává Česká národní banka jako vypisovatelka soutěže. Administrativní práce pro Komisi zajišťuje sekretářka Komise, Mgr. Alena Kolínová, pracovnice sekce peněžní České národní banky, tel.2441-2999.

8) Pro nejhodnotnější návrhy se stanoví tyto ceny:

I. cena ..................... Kč 30.000,-

II. cena ..................... Kč 23.000,-

III. cena ..................... Kč 17.000,-

Kromě toho bude podle rozhodnutí komise odměněno dalších nejvýše 10 návrhů. Na tyto odměny je určena celková částka Kč 40.000,-. Komise může od udělení kterékoliv z cen upustit, anebo částky určené na ceny rozdělit jiným způsobem, a to i ve formě odměn. Ceny a odměny vyplatí Česká národní banka do 30 dnů od výroku komise. Komise navrhuje též vyplacení režijních příspěvků autorům hodnotných návrhů, které v soutěži cenu nebo odměnu neobdržely. Výše a počet těchto příspěvků jsou závislé na počtu soutěžních návrhů a na jejich umělecké a technické úrovni.

V případě pořádání užší soutěže obdrží její účastníci vyzývací odměnu. Vítězný návrh získá I. cenu, zbývající návrhy již v užší soutěži dále honorovány nebudou.

Ceny ze soutěže vyšší než 10.000 Kč budou podle § 36, odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu ve znění pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmů ve výši 20%, která bude Českou národní bankou odvedena podle §79 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, správci daně.

9) Výběr soutěžních návrhů pro realizaci provádí bankovní rada České národní banky. Bankovní rada není vázána názorem komise, k realizaci však může být vybrán pouze návrh, kterému byla udělena některá z cen.

Autorovi, jehož soutěžní návrh bude realizován (líc i rub), bude vyplacena autorská odměna za užití díla (převedení reprodukčního práva k ražbě neomezeného počtu mincí s ročníkem ražby 2001) a výtvarnou spolupráci při realizaci, v celkové částce Kč 40.000,--, a to na základě dohody s autorem uzavřené. Nepřijme-li autor, jehož soutěžní návrh bude vybrán k realizaci, návrh dohody o převedení reprodukčního práva k ražbě do 15 dnů po té, co mu bude doručen, vyhrazuje si ČNB právo zahájit jednání o realizaci s autorem dalšího v pořadí následujícího návrhu.

V případě kombinace lícní a rubové strany dvou autorů obdrží každý autor polovinu uvedené částky. Bude-li nutno provést na přijatém návrhu úpravy, je autor povinen provést je bezplatně ve spolupráci s určenou mincovnou do 4 týdnů po podepsání dohody. Věcné náklady spojené s cestou autora do mincovny budou hrazeny Českou národní bankou zvlášť po předložení příslušných dokladů. Jestliže by autor návrhu vybraného k realizaci nemohl provést či dokončit z jakéhokoliv důvodu definitivní úpravy ve stanovené době, má Česká národní banka právo nechat úpravy provést jiným výtvarníkem nebo zadat k realizaci jiný návrh.

Pokud nebude mince realizována vůbec, obdrží výtvarníci, kteří v soutěži získali I. cenu částku 10 000,- Kč, II. cenu částku 6 000,- Kč a III. cenu částku 4 000,- Kč. Pokud bude realizován jiný návrh než ten, kterému byla udělena I. cena, dostane autor I. ceny částku 20 000,- Kč.

10) Autorské právo k oceněným návrhům zůstává nedotčeno. Návrhy splňující soutěžní podmínky, které v soutěži obdržely ceny nebo byly odměněné alespoň částkou Kč 10.000,-, stávají se vlastnictvím České národní banky. Při případné realizaci kteréhokoliv návrhu bude autorovi vyplacena odměna podle bodu 9) těchto podmínek.

10 století architektury

Zámek v Litomyšli - renesance

Slovanské hradiště a pohraniční hrad Slavníkovců v 15. století přestavěli Kostkové z Postupic na zámek. Z pohledu Vratislava z Pernštejna, vnuka Viléma z Pernštejna, předního šlechtice země a na tehdejší dobu vynikajícího hospodáře, byl zámek starý, malý a málo representativní. V letech 1568 - 1581 nechal zámek přestavět císařskými architekty Janem Baptistou Avostalisem a Oldřichem Avostalisem na representativní renesanční zámek. Na výzdobě zámku, (psaníčková a figurální sgrafita na fasádách a štítech s dvěma velkými bitevními scénami na hlavním nádvoří), se převážně podíleli italští mistři. Bližší podrobnosti o přestavbě zámku se nedochovaly ani v bývalém rodovém Pernštejnském archivu v Roudnici.

Pro finanční těžkosti Pernštejnové postoupili litomyšlské panství (zámek s městem) v roce 1649 Trauttmansdorfům. Za nich došlo v zámku k barokním úpravám. V roce 1753 zámek koupili Valdštejn-Vartmberkové, za jejichž působení došlo k posledním větším úpravám. Po požáru v roce 1775 bylo mimo jiné v létech 1796 - 1797 vybudováno zámecké divadlo, jehož jedinečný soubor jevištních dekorací se dvěma malovanými oponami provedl vídeňský dvorní malíř divadelních kulis Josef Platzer. V mnoha místnostech, hlavně v I. patře, provedl v 90. letech 18. století valdštejnský malíř Dominik Dvořák klasicistní geometrické i krajinné malby. Roku 1855 koupili panství Thurn-Taxisové, kteří byli posledními majiteli litomyšlského zámku. Ten byl v roce 1962 vyhlášen národní kulturní památkou jednak pro svoji uměleckou a architektonickou hodnotu a jednak jako důkaz úcty k českému národnímu skladateli Bedřichu Smetanovi, který se 2. března 1824 narodil v zámeckém pivovaře.

Podle propagačního materiálu ze zámku v Litomyšli

Zpracovala: sekce peněžní, 01.08.2001