PSM Jakub Krčín - soutěž

PODMÍNKY
celostátní neomezené anonymní soutěže na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč mince k 400. výročí úmrtí Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan

Česká národní banka vypisuje celostátní neomezenou anonymní soutěž na návrh pamětní stříbrné 200 Kč mince, která bude vydána v roce 2003. Pro soutěž platí tyto zásady a podmínky:

 1. Soutěž se řídí ustanoveními § 847 - § 849 občanského zákoníku o veřejné soutěži.

 2. Účelem soutěže je získání hodnotného a technickým podmínkám vyhovujícího návrhu. Vydáním stříbrných 200 Kč mincí má být nejširší veřejnosti připomenuto 400. výročí umrtí významného českého rybnikáře Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan.

 3. Hlavní technickou podmínkou soutěže je odevzdání kruhového návrhu provedeného v sádře (avers a revers samostatně) o průměru 180 - 200 mm (bezpodmínečný požadavek mincovny - překročení je důvodem k vyloučení z hodnocení) v patřičné síle, aby snesl manipulaci bez upevnění na podložku. Každý návrh musí být označen soutěžní značkou (heslem, vyjádřeným slovně, popř. číselně; kreslené značky jsou nepřípustné) na rubové straně sádrových kotoučů, a to stejnou na návrhu aversu i reversu. Návrhy musí být předkládány v definitivní podobě, to znamená, že po technické stránce musí být způsobilé k výrobě razidel. Zásadní podmínkou je, aby pod jednou značkou byl předložen kompletní návrh mince, tj. alespoň jeden avers a jeden revers.

 4. Na  l í c n í  straně (aversu) je nutno umístit v opisu (při obvodu mince) nebo v nápisu (řádcích) název státu "ČESKÁ REPUBLIKA" a nominální hodnotu mince se zkratkou peněžní jednotky "200 Kč". Jako dominanta lícní strany může být použit

  1. buď motiv tradičně zdůrazňující, že mince je platidlem České republiky, tj. umělecká kompozice heraldických zvířat z velkého státního znaku České republiky , případně doplněná drobným dekorem vztahujícímu se k tématu mince,

  2. nebo motiv vztahující se bezprostředně k tématu mince.

  Umělecká kompozice heraldických zvířat musí být ztvárněná tak, aby nedocházelo k nečitelným stylizacím či nechtěnému karikování, a aby byla v souladu s provedením rubové strany. Kompozice nesmí být přímým ztvárněním velkého státního znaku podle vyobrazení v příloze zákona o státních symbolech České republiky (vyobrazení je připojeno k těmto podmínkám). V případě, že kompozice je dominantou lícní strany, nemusí zaujímat celou plochu mincovního pole, musí však být umístěna v horní části mince , tvoří-li pouze doprovodný prvek, může být umístěna kdekoliv, vždy však neznevažujícím způsobem. 1

  Na místě, kde by podle mínění autora měla být značka mincovny, bude umístěno kolečko o průměru 8 - 10 mm (propočteno na model o průměru 180 - 200 mm).

  Na r u b o v é straně (reversu) je nutno vyjádřit motiv vztahující se k výročí a nápis nebo opis "Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan" a letopočty "1604-2004". Na místě, kde by měla být autorská značka, umístí výtvarník čtvereček o velikosti 8 x 8 až 10 x 10 mm (propočteno na model o průměru 180 - 200 mm).

  Řešením hrany se výtvarník nemusí zabývat.

  Mince bude ražena ze slitiny o 900 dílech stříbra a 100 dílech mědi, její průměr bude 31 mm a hrubá hmotnost 13 g. Ražena bude také ve špičkové kvalitě, u níž se zvlášť dobře dociluje vrcholný lesk i v drobných ploškách proti matovému reliéfu. K této okolnosti by měli účastníci soutěže přihlédnout. Soutěžící mohou shlédnout vzorové modely pamětních mincí, mince špičkové kvality a seznámit se s publikacemi o mincích v sekci peněžní a platebního styku České národní banky v Praze 1, Na příkopě 28, tel. 2441-2998 (2999), po dohodě se sekretářkou komise v pracovní dny od 9 do 15 hod. 2


  1 Počet heraldických zvířat v kompozici není pevně stanoven - může se jednat o samostatné zvíře (český lev, moravská orlice, slezská orlice), kombinaci dvou zvířat (např. obou orlic), pokud je to významné vzhledem k tématu mince, úplnou trojici zvířat nebo jejich čtveřici tak, jak je ve velkém státním znaku. Protože samostatný český lev je na oběžných mincích ČR a trojice zvířat na mincích zlatých, čtveřice (popř. dvojice) heraldických zvířat se považuje za vhodnější, pokud umělecká kompozice není zároveň součástí tematického zpracování.

  2 České a československé pamětní mince a některé jejich sádrové modely lze shlédnout i v Expozici České národní banky. Podrobnější informace o Expozici ČNB a možnosti ji navštívit jsou k disposici na internetových stránkách ČNB http://www.cnb.cz/.


 5. Soutěžní návrhy musí být odevzdány nebo odeslány poštou do 12. hodiny dne 10. ledna 2003 (pátek) na adresu:
  a) pro osobní styk
  Česká národní banka
  Sekce peněžní a platebního styku
  Na Příkopě 28 (vchod ze Senovážné ul.)
  doba příjmu : 8,00 až 12,00 hod.

  b) pro poštovní styk
  Česká národní banka
  Sekce peněžní a platebního styku
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1

  K návrhu musí být připojena zalepená obálka označená stejnou soutěžní značkou (heslem), jaká je na modelech. Obálka musí obsahovat lístek se jménem autora návrhu, jeho adresou a stejnou soutěžní značkou jako na obálce. Doporučuje se uvést i telefonní číslo pro případ nutnosti rychlého spojení.

  Žádáme autory, aby na lístku s adresou uvedli i číslo účtu včetně specifického symbolu a kódu bankovního ústavu (sporožiro, osobní konto atd.) pro bezhotovostní převod úhrady za případné finanční ohodnocení návrhu. Zároveň žádáme o včasné oznámení při změnách účtů. V opačném případě nemůžeme zajistit správné doručení peněz.

  Návrhy odeslané poštou musí být avizovány na adresu uvedenou v tomto bodu doporučeným dopisem s uvedením podacího čísla odesílajícího poštovního úřadu. U balíkových zásilek je rozhodující hodina a datum poštovního razítka na průvodce. Návrhy musí být zaslány v obalech pro křehké zásilky odpovídajících přepravním pravidlům pošty. Zásilky musí být zapečetěny a na vnějším obalu označeny "Soutěž na pamětní minci Jakub Krčín".

 6. Soutěžní návrhy zhodnotí komise pro posuzování návrhů na české peníze. Předsedou komise je náměstek ředitele sekce peněžní a platebního styku České národní banky, členy komise jsou renomovaní výtvarníci, medailéři, teoretici výtvarného umění a učitelé uměleckých škol. Komisi svolává Česká národní banka jako vypisovatelka soutěže. Administrativní práce pro komisi zajišťuje sekretářka komise, Mgr. Alena Kolínová, pracovnice sekce peněžní a platebního styku České národní banky, tel. 2441-2998, 2999.
 7. Pro nejhodnotnější návrhy se stanoví tyto ceny:

  I. cena ..................... Kč 30.000,-
  II. cena .................... Kč 23.000,-
  III. cena ................... Kč 17.000,-

  Kromě toho může komise rozhodnout o udělení odměn i dalším hodnotným návrhům. Komise může rovněž od udělení kterékoliv z cen upustit, anebo částky určené na ceny rozdělit jiným způsobem, a to i ve formě odměn. Komise navrhuje též vyplacení režijních příspěvků autorům hodnotných návrhů, které v soutěži cenu nebo odměnu neobdržely. Výše a počet těchto příspěvků jsou závislé na počtu soutěžních návrhů a na jejich umělecké a technické úrovni. Ceny, odměny a režijní příspěvky vyp latí Česká národní banka do 30 dnů od výroku komise.

  V případě pořádání užší soutěže obdrží její účastníci vyzývací odměnu. Vítězný návrh získá I. cenu, zbývající návrhy již v užší soutěži dále honorovány nebudou. Od udělení I. ceny může komise upustit.

  Ceny a odměny ze soutěže vyšší než 10.000 Kč budou podle § 36, odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu ve znění pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmů ve výši 20 %, která bude Českou národní bankou odvedena podle § 79 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, správci daně.

 8. Výběr soutěžních návrhů pro realizaci provádí bankovní rada České národní banky. Bankovní rada není vázána názorem komise, k realizaci však může být vybrán pouze návrh, kterému byla udělena některá z cen, nebo návrh z užší soutěže.

  Autorovi, jehož soutěžní návrh bude realizován (líc i rub), bude vyplacena autorská odměna za užití díla (převedení reprodukčního práva k ražbě neomezeného počtu mincí s ročníkem ražby 2003) a výtvarnou spolupráci při realizaci, v celkové částce Kč 40.000,-, a to na základě smlouvy uzavřené s autorem. Nepřijme-li autor, jehož soutěžní návrh bude vybrán k realizaci, návrh smlouvy o převedení reprodukčního práva k ražbě do 15 dnů poté, co mu bude doručen, vyhrazuje si ČNB právo zahájit jednání o realizaci s autorem jiného návrhu.

  V případě kombinace lícní a rubové strany dvou autorů obdrží každý autor polovinu uvedené částky. Bude-li nutno provést na přijatém návrhu úpravy, je autor povinen provést je bezplatně ve spolupráci s určenou mincovnou do 4 týdnů po podepsání smlouvy. Věcné náklady spojené s cestou autora do mincovny budou hrazeny Českou národní bankou zvlášť po předložení příslušných dokladů. Jestliže by autor návrhu vybraného k realizaci nemohl provést či dokončit z jakéhokoliv důvodu definitivní úpravy ve stanovené době, má Česká národní banka právo nechat úpravy provést jiným výtvarníkem nebo zadat k realizaci jiný návrh.

  Pokud nebude mince realizována vůbec, obdrží výtvarníci, kteří v soutěži získali I., II. a III. cenu, k těmto cenám částku 10.000 Kč, 6.000 Kč resp. 4.000 Kč. Pokud bude realizován jiný návrh než ten, kterému byla udělena I. cena, dostane autor návrhu, který získal první cenu, částku 20.000 Kč.

 9. Autorské právo k oceněným návrhům zůstává nedotčeno. Návrhy splňující soutěžní podmínky, které v soutěži obdržely ceny nebo byly odměněny alespoň částkou Kč 10.000,-, se stávají vlastnictvím České národní banky. Při případné realizaci kteréhokoliv návrhu bude autorovi vyplacena odměna podle bodu 8) těchto podmínek.
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan

Narodil se v chudé vladycké rodině pocházející z Kolína. Většina encyklopedií uvádí, že to bylo pravděpodobně v r. 1535, v některých materiálech je však uvedeno přesné datum i místo - neděle 17. července (a dokonce pravé poledne) v Kolíně. Začal studovat na pražské universitě, ale studia nedokončil, patrně pro nedostatek finančních prostředků. Brzy získal místo hospodářského správce na panství Trčků, potom působil v augustiánském klášteře v Borovanech, kde si ho povšiml Vilém z Rožmberka a v r. 1561 ho přijal do svých služeb. Jako podpurkrabí a potom purkrabí na Krumlově si vedl velice dobře, takže již v r. 1569 se stal regentem všech rožmberských panství. Krčín byl skvělým ekonomem, měl velké organizační schopnosti, značnou podnikavost a důvtip, zakládal pivovary, ovčíny a nové dvory. Především však navázal na činnost Štěpánka Netolického a věnoval se rozšíření stávajících rybníků a výstavbě nových, z nichž největší a nejznámější jsou Svět (původně Nevděk) a Rožmberk. Rovněž vymyslel a realizoval soustavu stok, které rybníky napájely a dokončil tak celou soustavu jihočeské rybniční soustavy. Byl velmi pracovitý a houževnatý. Proto se mu dílo dařilo a získal i nemalé hmotné statky. Ke svým podřízeným a k poddaným byl však tvrdý a nesmlouvaný, takže se o něm říkalo, že má spolky s ďáblem. V r. 1580 získal Krčín od Viléma z Rožmberka Sedlčanské a Křepenické panství. V Křepenicích si nechal postavit vodní tvrz a v kostele v Obděnicích honosnou hrobku, která však zůstala prázdná a v nápise na náhrobní desce je vynecháno i datum úmrtí. V r. 1590 Krčín z rožmberských služeb odešel na odpočinek, žil na své tvrzi v Křepenicích, pečoval o své statky a věnoval se svým koníčkům - alchymii a poezii (dochoval se jeho vlastní životopis ve verších). Zemřel počátkem r. 1604. Datum a místo jeho úmrtí není, podobně jako narození, přesně známo; některé prameny uvádějí, že zemřel 16. ledna v Obděnicích, jiné že se tak stalo v období mezi 20. lednem (údajně datována závěť) a 12. únorem (panství se ujali dědicové) na cestě do Sedlce. Po smrti vznikla o Krčínovi řada legend a pověstí a dostal se i do pohádek, zpravidla ve spojení s čertem. Jedna z pověstí říká, že za služby, které mu za života poskytlo peklo, musí po smrti každou noc orat hráz obděnického rybníka.

Hlavní prameny textu:

Jan Halada - Lexikon české šlechty II, Akropolis Praha 1993, Kolektiv - Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918, Libri 1993, Průvodce expozicí Zemědělského muzea Ohrada Hluboká nad Vltavou a další materiály poskytnuté muzeem, informační materiály z obděnického kostela. Z kostela pochází také následující český překlad nápisů na desce Krčínovy hrobky:

Po obvodu: "Léta Páně ... zemřel statečný a urozený muž, rytíř Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan, města Sedlčan, nového zámku Krčínského a hradu Obděnického pán. Duše jeho raduje se v nebi, tělo odpočívá ve svatém pokoji ke dni vzkříšení amen."

Uprostřed nad erbem: "Příteli, bratru svému nezávidiž, odpočívá svoboden, bezpečen, již konečně věčnosti náležeje. Nepozbyl světla, ale bezpečnějšího a přejasného nabyl. Netrápí ho náruživost ani lakomství, ani péče o bohatství, ani strach před chudobou, aniž sluch jeho bičován láním, ale všech přirozeností dobra ve svrchované radosti a pokoji došel a všeliké blaženosti požívá. Proto oplakávati šťastného by bylo závistí, a toho, jehož již není, pošetilostí."

Obrázky:

Krčínův podpis - Lexikon české šlechty, podobizna Průvodce expozicí zemědělského muzea Tvrz, hrobka, znak na rodinném domku proti tvrzi a kostel z informačního materiálu - foto Michaela Jeřábková

 

plan_krcin_soutez_obr_krcin_in

plan_krcin_soutez_obr_kostel_v_obdenicich_in

plan_krcin_soutez_obr_hrobka_in

plan_krcin_soutez_obr_znak_in

plan_krcin_soutez_obr_vodni_tvrz_in

Zpracovala: sekce peněžní a platebního styku, 17.9.2002