Metodické vysvětlivky zpracování statistik PZI

Statistiky přímých zahraničních investic (PZI) zpracovávané Českou národní bankou se metodicky řídí mezinárodními manuály BPM6 (Balance of Payments Manual Sixth Edition) a OECD BD4 (OECD Benchmark Definition 4 th Edition) a spadají pod makroekonomické statistiky, jejichž účelem je informovat uživatele těchto statistik o makroekonomicky významných přeshraničních pozicích (stavech) nebo transakcích (tocích) v rámci skupiny významně kapitálově spřízněných subjektů (mateřské, dceřiné, přidružené a sesterské společnosti). Základní členění publikovaných statistik vychází z detailu země zahraničního investora a odvětví tuzemského subjektu u přímých zahraničních investic v tuzemsku a detailu země odvětví zahraniční dceřiné nebo přidružené společnosti u přímých tuzemských investic v zahraničí. S ohledem na zákonem stanovený požadavek ochrany statistické důvěrnosti dat není možné zveřejnit dodatečný detail tedy mikroekonomickou dekompozici sledovaných statistik (například konkrétní subjekt ať v pozici přímého investora nebo podniku přímé investice).

Pro sestavení statistik přímých zahraničních investic jsou využívána data z vlastních dotazníkových šetření ČNB (vyhláška č. 235 ze dne 23. července 2013 Sb.), klasifikace a členění z národních a mezinárodních registrů, odhady za podlimitní nebo nereagující obeslané jednotky, opravy zjevně chybně vyplněných dat (např. nekonzistence dat ve výkazu vůči auditovaným účetním závěrkám) a kontrola proti zrcadlovým statistikám zahraničních centrálních bank, případně zahraničních statistických úřadů. Kvalita prezentovaných statistik závisí především na kvalitě, včasnosti a úplnosti vstupních dat z výkazů získaných od statistických zpravodajských jednotek.

Geografické a odvětvové členění statistik PZI je publikováno jednou ročně na webu ČNB a to v termínu T+15 měsíců po konci sledovaného období tzn. např. v březnu 2019 pro finální tokové a stavové statistiky týkající se roku 2017 a předběžné tokové statistiky týkající se roku 2018.

Příslušný odkaz na data PZI: Data přímých zahraničních investic od referenčního roku 2014 (za použití nástroje OBIEE)

V případě dotazů k metodickému vymezení statistik, struktuře výstupů nebo připomínkám u konkrétních statistik PZI je možné využít kontaktní e-mail pzi@cnb.cz. Připomínky budou zohledněny v procesu sběru dat, zpracování a prezentaci statistik PZI na příští období. Upozorňujeme, že uvedený kontakt neslouží pro dotazy k ekonomické interpretaci statistik PZI (např. pozitiva/negativa přílivu/odlivu PZI) nebo prognózám jejich budoucího vývoje.