Vývoj platební bilance – komentář

2. čtvrtletí 2023

Spolu s výsledky platební bilance za druhé čtvrtletí 2023 jsou zveřejněny aktualizované údaje za první čtvrtletí 2023. V revidovaných údajích jsou promítnuty především zpřesněné údaje ČSÚ o vývozu a dovozu zboží a služeb a na finančním účtu údaje ČNB z výkazů finančních i nefinančních subjektů. 

xxx

Bilance běžného účtu platební bilance skončila ve druhém čtvrtletí 2023 schodkem 30,4 mld. Kč. Na finančním účtu byl vykázán odliv finančních prostředků do zahraničí (čisté půjčky do zahraničí) ve výši 2,6 mld. Kč vlivem nárůstu zahraničních aktiv. Rezervní aktiva vzrostla o 2,5 mld. Kč (bez vlivu kurzových rozdílů). Vznikl schodek běžného účtu platební bilance na roční bázi k HDP ve výši 4,3 %, bilance zboží a služeb byla aktivní ve výši 2,4 %.

Běžný účet platební bilance

Poměr běžného účtu a bilance výkonů k HDP
(v mld. Kč, pravá osa v  %)

Poměr běžného účtu a bilance výkonů k HDP
Pozn.: propočet ukazatelů je proveden na bázi ročních klouzavých úhrnů

Bilance zboží a služeb (bilance výkonů) skončila ve druhém čtvrtletí s přebytkem 105,2 mld. Kč. Meziročně se výsledné saldo v běžných cenách zlepšilo o 112,1 mld. Kč vzhledem k poklesu dovozu zboží o téměř 10 % při mírném navýšení vývozu zboží (index 101,2).   Obchodní bilance se zbožím byla aktivní ve výši 80,6 mld. Kč (meziroční zlepšení o 118,6 mld. Kč). Bilance služeb skončila rovněž přebytkem 24,6 mld. Kč, ale meziročně aktivní saldo pokleslo o 6,6 mld. Kč. Tento pokles ovlivnilo především navýšení dovozu pojišťovacích a telekomunikačních služeb, a dále vznik pasivní bilance zahraničního cestovního ruchu při nárůstu objemu vyvážených a dovážených turistických služeb. Celkový obrat zboží a služeb v běžných cenách je v meziročním srovnání ve druhém čtvrtletí o 1,8 % nižší při růstu vývozu o 32,9 mld. Kč a snížení dovozu o 79,2 mld. Kč.

Záporné saldo bilance prvotních důchodů činilo ve druhém čtvrtletí 131,1 mld. Kč. Jeho meziroční nárůst o 58,7 mld. Kč ovlivnilo především zvýšení objemu dividend vyplacených zahraničním vlastníkům. Objem poukázaných dividend z přímých a portfoliových investic do zahraničí činil 159,4 mld. Kč, což představuje v meziročním srovnání nárůst o 84,5 mld. Kč.

V bilanci druhotných důchodů vznikl ve druhém čtvrtletí schodek ve výši 4,5 mld. Kč (meziroční snížení o 1,5 mld. Kč). V poklesu schodku se příznivě promítl pokles sociálních dávek vyplácených nerezidentům.  

Kapitálový účet

Kapitálový účet byl ve druhém čtvrtletí aktivní 50,5 mld. Kč. Meziroční zlepšení jeho bilance o 35 mld. Kč způsobily vyšší příjmy z rozpočtu Evropské unie zaznamenávané na kapitálovém účtu a kladné saldo z obchodů českých podniků s emisními povolenkami.

Finanční účet platební bilance

Na finančním účtu platební bilance (vč. změny rezervních aktiv ČNB) došlo ve druhém čtvrtletí k čistému odlivu finančních zdrojů (čisté půjčky do zahraničí) ve výši 2,6 mld. Kč vzhledem k výraznějšímu zvýšení zahraničních aktiv v porovnání s přírůstkem zahraničních pasiv.

Poměr finančního účtu k HDP
(v mld. Kč, pravá osa v  %)

Poměr finančního účtu k HDP
Pozn.: propočet ukazatelů je proveden na bázi ročních klouzavých úhrnů

V položce přímých zahraničních investic se uskutečnil čistý příliv finančních zdrojů ve výši 25,4 mld. Kč. Hlavním faktorem bylo na straně pasiv navyšování základního kapitálu v tuzemských firmách především formou reinvestování zisku zahraničními vlastníky a čerpání úvěrů od zahraničních dceřiných společností. Objem aktivních transakcí souvisel především s růstem podílu tuzemských vlastníků na reinvestovaném zisku v zahraničních firmách.

V položce portfoliových investic byl vykázán čistý příliv prostředků ze zahraničí (čisté výpůjčky ze zahraničí) ve výši 30,6 mld. Kč. Tento vývoj souvisel s nákupy tuzemských bankovních a vládních dluhopisů zahraničními investory a pasiva se zvýšila o 48,4 mld. Kč. Aktiva rovněž vzrostla v důsledku nákupů zahraničních akcií rezidenty o 17,9 mld. Kč.

V transakcích spojených s vypořádáním obchodů s deriváty došlo k přílivu finančních prostředků ze zahraničí ve výši 2,5 mld. Kč.

V položce ostatních investic odplynuly finanční prostředky do zahraničí (čisté půjčky do zahraničí) ve výši 58,5 mld. Kč.

Rozhodující podíl na tomto vývoji má vývoj devizové pozice bankovního sektoru (vč. ČNB), kde došlo k navýšení stavu vkladů a půjček poskytnutých do zahraničí. Čistý odliv zdrojů činil 67,2 mld. Kč.

V pozici sektoru vládních institucí vůči nerezidentům byl rovněž vykázán čistý odliv zdrojů do zahraničí ve výši 12,6 mld. Kč zejména v důsledku realizovaných splátek přijatých krátkodobých úvěrů do zahraničí.

U ostatních sektorů převažoval pokles objemu obchodních úvěrů a půjček poskytovaných do zahraničí nad současným splácením pasív a byl tak vykázán čistý příliv finančních prostředků ze zahraničí v objemu 21,3 mld. Kč.

Vlastní operace ČNB a transakce pro klienty ČNB (po vyloučení kurzových rozdílů) vedly ke zvýšení devizových rezerv o 2,5 mld. Kč.