Vývoj platební bilance – komentář

2. čtvrtletí 2022

Spolu s výsledky platební bilance za druhé čtvrtletí 2022 jsou zveřejněny aktualizované údaje za první čtvrtletí 2022. V revidovaných údajích jsou promítnuty především zpřesněné údaje ČSÚ o vývozu a dovozu zboží a služeb a na finančním účtu údaje ČNB z výkazů finančních i nefinančních subjektů.

xxx

Bilance běžného účtu platební bilance skončila ve druhém čtvrtletí 2022 schodkem 72,7 mld. Kč. Na finančním účtu byl vykázán příliv finančních prostředků ze zahraničí (čisté výpůjčky ze zahraničí) ve výši 101,6 mld. Kč především vlivem snížení zahraničních aktiv. Rezervní aktiva poklesla o 95,5 mld. Kč (bez vlivu kurzových rozdílů). Schodek běžného účtu platební bilance na roční bázi k HDP byl 3,5 % a přebytek bilance zboží a služeb činil 0,4 %.

Běžný účet platební bilance

Poměr běžného účtu a bilance výkonů k HDP
(v mld. Kč, pravá osa v  %)

Poměr běžného účtu a bilance výkonů k HDP
Pozn.: propočet ukazatelů je proveden na bázi ročních klouzavých úhrnů

Bilance zboží a služeb (bilance výkonů) skončila ve druhém čtvrtletí se schodkem 4,5 mld. Kč. Meziročně se výsledné saldo zhoršilo o 77,6 mld. Kč v důsledku vyššího tempa růstu dovozu zboží v porovnání s přírůstkem vývozu. Obchodní bilance se zbožím byla záporná ve výši 40,1 mld. Kč, což představuje meziroční zhoršení salda o 81,1 mld. Kč.  Bilance služeb skončila přebytkem 35,6 mld. Kč a meziročně se zlepšila o 3,6 mld. Kč. Ve struktuře bilance služeb zaznamenala bilance zahraničního cestovního ruchu v porovnání se srovnatelným obdobím minulého roku nárůst obratu a vznik aktivního salda 4,6 mld. Kč. Dále se zvýšily především vývozy telekomunikačních služeb a služeb výzkumu a vývoje. Celkový obrat zboží a služeb v běžných cenách je v meziročním srovnání ve druhém čtvrtletí o 16,2 % vyšší při růstu vývozu o 141,6 mld. Kč a dovozu o 219,1 mld. Kč.

Záporné saldo bilance prvotních důchodů činilo za druhé čtvrtletí 62 mld. Kč. Meziroční nárůst pasivního salda  o 6 mld. Kč ovlivnil pokles čistých příjmů z rozpočtu Evropské unie, které se vykazují v položce prvotních důchodů a dále zhoršení úrokové bilance vlivem vyšších úroků placených do zahraničí.

V bilanci druhotných důchodů vznikl ve druhém čtvrtletí schodek ve výši 6,3 mld. Kč, což představuje jeho meziroční zhoršení o 9,1 mld. Kč.  V růstu schodku se promítl hlavně vyšší pokles čistých příjmů z rozpočtu Evropské unie, které se vykazují v položce druhotných důchodů.

Kapitálový účet

Kapitálový účet byl ve druhém čtvrtletí aktivní ve výši 11,4 mld. Kč. Meziroční pokles aktiva o 12,7 mld. Kč ovlivnilo záporné saldo z obchodování s emisními povolenkami a kapitálové transfery.

Finanční účet platební bilance

Na finančním účtu platební bilance (vč. změny rezervních aktiv ČNB) došlo ve druhém čtvrtletí k čistému přílivu finančních zdrojů (čisté výpůjčky ze zahraničí) ve výši 101,6 mld. Kč vzhledem k poklesu zahraničních aktiv při současném růstu pasiv.

Poměr finančního účtu k HDP
(v mld. Kč, pravá osa v  %)

Poměr finančníhoúčtu k HDP
Pozn.: propočet ukazatelů je proveden na bázi ročních klouzavých úhrnů

V položce přímých zahraničních investic se uskutečnil čistý příliv finančních zdrojů ve výši 39,6 mld. Kč. Hlavními faktory byly na straně pasiv navyšování základního kapitálu v tuzemských firmách formou reinvestování zisku zahraničními vlastníky a čerpání úvěrů od přidružených společností.

V položce portfoliových investic byl vykázán čistý odliv prostředků do zahraničí (čisté půjčky do zahraničí) ve výši 254,8 mld. Kč. Tento vývoj souvisel se snížením stavu bankovních a vládních dluhopisů v držbě nerezidentů, přičemž pasiva poklesla o 276,1 mld. Kč. Aktiva se snížila o 21,3 mld. Kč v důsledku snížení držby zahraničních akcií a dluhopisů tuzemskými investory.

V transakcích spojených s vypořádáním obchodů s deriváty byl vykázán příliv finančních prostředků ze zahraničí ve výši 25,4 mld. Kč.

V položce ostatních investic došlo k přílivu finančních prostředků ze zahraničí (čisté výpůjčky ze zahraničí) ve výši 195,8  mld. Kč.

Rozhodující podíl na tomto vývoji má změna krátkodobé pozice bank především v důsledku růstu stavu přijatých vkladů a půjček ze zahraničí. Čistý příliv zdrojů ze zahraničí (vč. ČNB bez rezervních aktiv) činil 142,1 mld. Kč.

Ve vládním sektoru došlo k čerpání půjček ze zahraničí a čistý příliv zdrojů činil 91,5 mld. Kč.

U ostatních sektorů došlo ke snížení pasiv při současném růstu zahraničních aktiv a byl tak vykázán čistý odliv finančních prostředků do zahraničí v objemu 37,8 mld. Kč.

Vlastní operace ČNB (devizové intervence) a transakce pro klienty ČNB (po vyloučení kurzových rozdílů) vedly ke snížení devizových rezerv o 95,5 mld. Kč.