Vývoj platební bilance – komentář

1. čtvrtletí 2024

Bilance běžného účtu platební bilance skončila v prvním čtvrtletí 2024 přebytkem 104,7mld. Kč. Na finančním účtu byl vykázán odliv finančních prostředků do zahraničí (čisté půjčky do zahraničí) ve výši88,4 mld. Kč vlivem vyššího nárůstu zahraničních aktiv v porovnání s přírůstkem zahraničních pasiv. Rezervní aktiva ČNB vzrostla o 52,2 mld. Kč (bez vlivu kurzových rozdílů). Vznikl přebytek běžného účtu platební bilance na roční bázi k HDP ve výši 1,3 %, bilance zboží a služeb byla aktivní ve výši 5,9 % HDP.

Běžný účet platební bilance

Poměr běžného účtu a bilance výkonů k HDP
(vmld. Kč, pravá osa v %)

Poměr běžného účtu a bilance výkonů k HDP
Pozn.: propočet ukazatelů je proveden na bázi ročních klouzavých úhrnů

Bilance zboží a služeb (bilance výkonů) skončila v prvním čtvrtletí přebytkem 160,2 mld. Kč. Meziročně se výsledné saldo v běžných cenách zlepšilo o 54 mld. Kč vzhledem ke snížení dovozu zboží (index 97,1) v porovnání s mírným růstem vývozu (index 101,4). Obchodní bilance se zbožím byla aktivní ve výši 131,9 mld. Kč (meziroční zlepšení o 50,8 mld. Kč). Bilance služeb skončila rovněž přebytkem 28,3 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst aktivního salda o 3,2 mld. Kč. Tento vývoj ovlivnily především pokles dovozu dopravních a pojišťovacích služeb a zvýšený vývoz telekomunikačních služeb. V položce zahraničního cestovního ruchu se vyšší tuzemská poptávka promítla v poklesu aktivního salda při meziročním nárůstu objemu vyvážených a dovážených turistických služeb. Celkový obchodní obrat zboží a služeb v běžných cenách je v meziročním srovnání v prvním čtvrtletí o 0,7 % nižší při navýšení vývozu o 18,5 mld. Kč a poklesu dovozu o 35,5 mld. Kč.

Záporné saldo bilance prvotních důchodů činilo v prvním čtvrtletí 62,1 mld. Kč. Jeho meziroční nárůst o 12,1 mld. Kč ovlivnily především nižší příjmy z rozpočtu EU vykazované v bilanci prvotních důchodů. Objem poukázaných dividend z přímých a portfoliových investic do zahraničí činil 8,7 mld. Kč, což představuje v meziročním srovnání pokles o 8,9 mld. Kč.

V bilanci druhotných důchodů vznikl v prvním čtvrtletí přebytek ve výši 6,6 mld. Kč (meziroční zlepšení salda o 26,2 mld. Kč). V růstu aktivního salda se pozitivně promítly vyšší čisté příjmy z rozpočtu EU zaznamenávané v bilanci druhotných důchodů.

Kapitálový účet

Kapitálový účet byl v prvním čtvrtletí aktivní 4,0 mld. Kč. Meziroční pokles aktivního salda o 8,3 mld. Kč je důsledkem snížení příjmů z rozpočtu Evropské unie, které se vykazují na kapitálovém účtu. Výpadek těchto příjmů byl zčásti kompenzován dosaženou kladnou bilancí v obchodování s emisními povolenkami.

Finanční účet platební bilance

Na finančním účtu platební bilance (vč. změny rezervních aktiv ČNB) došlo v prvním čtvrtletí k čistému odlivu finančních zdrojů (čisté půjčky do zahraničí) ve výši 88,4 mld. Kč vzhledem k výraznějšímu navýšení stavu zahraničních aktiv v porovnání s přírůstkem zahraničních pasiv.

Poměr finančního účtu k HDP
(vmld. Kč, pravá osa v %)

Poměr finančního účtu k HDP
Pozn.: propočet ukazatelů je proveden na bázi ročních klouzavých úhrnů

V položce přímých zahraničních investic se uskutečnil čistý příliv finančních zdrojů ve výši 30,7 mld. Kč. Hlavním faktorem byl na straně pasiv růst podílu zahraničních vlastníků na reinvestovaném zisku v tuzemských firmách. Aktivní operace zahrnovaly spolu s nákupy zahraničních akcií a navyšování podílu na reinvestovaném zisku tuzemskými vlastníky v zahraničních dceřiných společnostech i poskytování úvěrů zahraničním přidruženým společnostem.

V položce portfoliových investic byl vykázán čistý odliv prostředků do zahraničí (čisté půjčky do zahraničí) ve výši 43,1 mld. Kč. Tento vývoj souvisel s nákupy zahraničních akcií a majetkových podílů tuzemskými nebankovními investory, což znamenalo zvýšení aktiv o 36,4 mld. Kč. Současně poklesla pasiva o 6,7 mld. Kč vzhledem ke splacení části tuzemských bankovních dluhopisů v držbě nerezidentů.

V transakcích spojených s vypořádáním obchodů s deriváty došlo k přílivu finančních prostředků ze zahraničí ve výši 7,1 mld. Kč.

V položce ostatních investic činil čistý odliv finančních prostředků do zahraničí (čisté půjčky do zahraničí) ve výši 30,8 mld. Kč.

Významně se na tomto výsledku podílel vývoj devizové pozice bankovního sektoru (vč. ČNB), kde došlo k navýšení objemu vkladů a půjček poskytnutých do zahraničí. Čistý odliv zdrojů činil 17,9 mld. Kč.

V pozici sektoru vládních institucí vůči nerezidentům byl vykázán čistý odliv zdrojů do zahraničí ve výši 3,1 mld. Kč zejména v důsledku poskytnutí dlouhodobé půjčky do zahraničí.

U ostatních sektorů byl určujícím faktorem nárůst stavu krátkodobých aktiv v zahraničí. Čistý odliv finančních prostředků do zahraničí činil 9,8 mld. Kč.

Vlastní operace ČNB a transakce pro klienty ČNB (po vyloučení kurzových rozdílů) vedly ke zvýšení rezervních aktiv o 52,2 mld. Kč.