Vykazování do AnaCredit

Vykazujícími osobami projektu AnaCredit jsou banky a pobočky zahraničních bank se sídlem ve zpravodajském členském státě. Kromě údajů o vlastních pohledávkách vykazují příslušné rezidentské centrály také údaje o pohledávkách svých poboček v zahraničí (spořitelním družstvům je v souladu s článkem 16 odst. 1 nařízení ECB/2016/13 udělena Českou národní bankou kompletní výjimka z vykazování).

Předmětem vykazování do AnaCredit jsou pohledávky za právnickými osobami. Záměrem ČNB (i ECB) je v budoucnu rozšířit projekt také na pohledávky za fyzickými osobami podnikateli i nepodnikateli. Tato skutečnost může být proto zmíněna v metodických dokumentech ČNB, protože již při přípravě byly tomuto záměru přizpůsobeny některé atributy či hodnoty číselníků.

ČNB na národní úrovni neuplatňuje prahovou hranici 25 000 EUR a vyžaduje údaje o pohledávkách v českých korunách a bez ohledu na jejich výši. Seznam pohledávek (instrumentů), které jsou předmětem vykazování do ČNB v rámci AnaCredit je uveden v dokumentu Instrumenty v AnaCredit.

Granularita (míra detailu) vykazovaných údajů je obecně na úrovni jednotlivých instrumentů (pohledávek). Vzhledem k variabilitě interních systémů bank ponechává ČNB rozhodnutí o granularitě konkrétních produktů na vykazujících osobách. Podmínkou je, aby vykazující osoba na zvolené úrovni byla schopna vykázat požadované údaje v souladu se stanovenými pravidly (granularitu do značné míry předurčují např. atributy typ instrumentu či měna instrumentu).

Vykazované údaje jsou v závislosti na charakteru a frekvence rozděleny do 13 provázaných výkazů (tabulek). Na zaslaná data ČNB aplikuje jednovýkazové a mezivýkazové kontroly.

Způsoby a termíny předkládání výkazů popisuje Návod pro vykazování do AnaCredit. Výkazy jsou předkládány zpravidla na měsíční bázi (část čtvrtletně). S výjimkou měsíčního výkazu o protistranách zasílají vykazující osoby výkazy prostřednictvím výkaznického systému (MtS-ISL-SUD-SDNS). Vzhledem ke skutečnosti, že vykazování do AnaCredit je v určitých ohledech specifické oproti standardnímu vykazování, byl připraven dokument popisující Specifika a scénáře vykazování dat AnaCredit prostřednictvím systému MtS-ISL-SÚD-SDNS. Měsíční výkaz o protistranách obsahuje tzv. referenční data protistran. Ta jsou vykazována prostřednictvím systému RIAD. Některé atributy v rámci referenčních dat využívají hodnoty číselníků společně definované zpravodajskými členskými státy.

Od prosince 2018 je možné testovat zasílání úvěrových dat AnaCredit přes systém MtS-ISL-SUD-SDNS na aktuální metodice ANA20180902. Ostré vykazování dat AnaCredit bude spuštěno od 1. 6. 2019, konkrétně k referenčnímu datu 30. 6. 2019 na nové metodice ANA20190601, která je aktuálně ve fázi projekce. V průběhu měsíců březen a duben 2019 budou publikovány dokumenty k nové metodice ANA20190601 a dojde ke splatnění nové metodiky v systému MtS-ISL-SUD-SDNS.

Dokumentace k nové metodice má v názvu souboru prefix ANA20190601.

Dne 31. 1. 2019 byl spuštěn ostrý provoz systému RIAD - registr protistran úvěrových dat AnaCredit.

Produkční systém RIAD je dostupný zde (s portem 4001) nebo zde (bez portu 4001).

Současně s ostrým provozem systému RIAD běží i testovací prostředí RIAD, které je dostupné zde (s portem 4001) nebo zde (bez portu 4001).

Nástroj pro generování vstupní zprávy je k dispozici zde: CNB_RIAD_XML.xlsm (z technických důvodů není zatím uveden v seznamu dokumentů níže).

AnaCredit:

 

anacredit@cnb.cz

 

RIAD: riad-vs@cnb.cz - věcná správa
 

riad-ts@cnb.cz - technická správa