Vykazování do AnaCredit

Vykazujícími osobami projektu AnaCredit jsou banky a pobočky zahraničních bank se sídlem ve zpravodajském členském státě. Kromě údajů o vlastních pohledávkách vykazují příslušné rezidentské centrály také údaje o pohledávkách svých poboček v zahraničí (spořitelním družstvům je v souladu s článkem 16 odst. 1 nařízení ECB/2016/13 udělena Českou národní bankou kompletní výjimka z vykazování).

Předmětem vykazování do AnaCredit jsou pohledávky za právnickými osobami. Záměrem ČNB (i ECB) je v budoucnu rozšířit projekt také na pohledávky za fyzickými osobami podnikateli i nepodnikateli. Tato skutečnost může být proto zmíněna v metodických dokumentech ČNB, protože již při přípravě byly tomuto záměru přizpůsobeny některé atributy či hodnoty číselníků.

ČNB na národní úrovni neuplatňuje prahovou hranici 25 000 EUR a vyžaduje údaje o pohledávkách v českých korunách a bez ohledu na jejich výši. Seznam pohledávek (instrumentů), které jsou předmětem vykazování do ČNB v rámci AnaCredit je uveden v dokumentu Instrumenty v AnaCredit.

Granularita (míra detailu) vykazovaných údajů je obecně na úrovni jednotlivých instrumentů (pohledávek). Vzhledem k variabilitě interních systémů bank ponechává ČNB rozhodnutí o granularitě konkrétních produktů na vykazujících osobách. Podmínkou je, aby vykazující osoba na zvolené úrovni byla schopna vykázat požadované údaje v souladu se stanovenými pravidly (granularitu do značné míry předurčují např. atributy typ instrumentu či měna instrumentu).

Vykazované údaje jsou v závislosti na charakteru a frekvence rozděleny do 13 provázaných výkazů (12 výkazů AnaCredit a referenční data RIAD v tabulce 1). Na zaslaná data ČNB aplikuje jednovýkazové a mezivýkazové kontroly.

Způsoby, specifika a termíny předkládání výkazů popisuje Návod pro vykazování do AnaCredit. Výkazy jsou předkládány zpravidla na měsíční bázi (část čtvrtletně). S výjimkou referenčních dat o protistranách zasílají vykazující osoby výkazy AnaCredit prostřednictvím výkaznického systému MtS-ISL-SUD-SDNS. Výkaz o protistranách obsahuje tzv. referenční data protistran. Ta jsou vykazována prostřednictvím systému RIAD. Některé atributy v rámci referenčních dat využívají hodnoty číselníků společně definované zpravodajskými členskými státy.

Sběr dat AnaCredit byl zahájen 1. 7. 2019 podle metodiky ANA20190601 systémem MtS-ISL-SÚD-SDNS.

Požadavky AnaCredit na vyplněnost referenčních dat protistran v systému RIAD najdete zde (list RMS+CZ a Non-RMS).

Od prosince 2018 je možné testovat zasílání úvěrových dat AnaCredit přes systém MtS-ISL-SUD-SDNS na aktuální metodice ANA20180902. Ostré vykazování dat AnaCredit bude spuštěno od 1. 6. 2019, konkrétně k referenčnímu datu 30. 6. 2019, na nové metodice ANA20190601, která byla finálně zveřejněna v systému SDNS dne 30. 4. 2019. Zveřejněním nové metodiky je možné zahájit testování zasílání úvěrových dat AnaCredit také na této metodice.

Dokumenty popisující výkazy a implementované kontroly v nové metodice obsahují v názvu souboru prefix ANA20190601.

Dne 31. 1. 2019 byl spuštěn ostrý provoz systému RIAD - registr protistran úvěrových dat AnaCredit. Následně byly v březnu a dubnu zprovozněny webové služby a aplikace na nových URL adresách (bez portu 4001).

Prosíme všechny uživatele, aby používali nové URL adresy a nasměrovali své systémy na nové URL adresy webových služeb, pokud je používají.

 

ČNB RIAD

Webová aplikace

Webové služby - WS

Ověřovací provoz
(TEST)

https://aplctest.cnb.cz/riad-ext-test/faces/Main.jsf  https://aplctest.cnb.cz/riad-ext-ws/ws-app/rest/app/{název_endpointu}

Produkční prostředí
(PROVOZ)

https://aplc.cnb.cz/riad-ext/faces/Main.jsf  https://aplc.cnb.cz/riad-ext-ws/ws-app/rest/app/{název_endpointu}

 

Kompletní dokumentace ECB k projektu AnaCredit je dostupná zde.

AnaCredit:

 

anacredit@cnb.cz

 

RIAD: riad-vs@cnb.cz - věcná správa
 

riad-ts@cnb.cz - technická správa

 

AnaCredit:

 

anacredit@cnb.cz

 

RIAD: riad-vs@cnb.cz - věcná správa
 

riad-ts@cnb.cz - technická správa