Zjednodušený proces implementace nástroje rekapitalizace z vnitřních zdrojů („bail-in“)

ČNB v rámci dříve publikovaného vysvětlujícího stanoviska (pdf, 108 kB) indikovala, že v případě komplexních a systémově významných institucí, či jejich skupin považuje za primární nástroj k řešení jejich případného selhání rekapitalizaci z vnitřních zdrojů („bail-in“). S ohledem na strukturu českého bankovního sektoru se tak jedná o preferovaný, respektive variantní nástroj pro řešení krize institucí spravujících absolutní většinu bankovních aktiv v České republice.

Samotné řešení krize pomocí nástroje bail-in spočívá v odpisu (tj. snížení hodnoty) a konverzi (tj. výměny za nástroje představující majetkovou účast na instituci) kapitálu a závazků, jež nejsou povinně vyloučeny dle §122 ZOPRK, v rozsahu dostatečném pro obnovu regulatorního kapitálu na úroveň nezbytnou pro pokračování v činnostech, pro něž má instituce povolení (zejména identifikované zásadní činnosti) a udržení dostatečné důvěry trhu. Implementace nástroje bail-in jako taková je proveditelná na základě vydaného rozhodnutí ČNB, v roli orgánu pro řešení krize, a musí respektovat pořadí, v jakém by byli věřitelé z dotčených instrumentů uspokojování v rámci insolvenčního řízení.

Má-li vést řešení krize, prostřednictvím nástroje bail-in, k dosažení cílů uvedených § 75 ZOPRK, musí být nástroj implementován důvěryhodným a transparentním způsobem. Toto vyžaduje jak dostatečnou přípravu na straně aktivních účastníků procesu (tj. instituce v selhání, ČNB, osoby vedoucí centrální evidence cenných papírů, případně osoby vedoucí jiné evidence dotčených instrumentů a organizátoři regulovaných trhů), tak schopnost účastníků trhu předvídat jednotlivé kroky procesu řešení krize.

ČNB za účelem transparentnosti a předvídatelnosti kroků vedoucích k implementaci nástroje bail-in v rámci tohoto textu publikuje zjednodušený proces vedoucí k zprovoznění nástroje bail-in. ČNB při tvorbě tohoto zjednodušeného procesu vycházela jak z legislativy platné v České republice, tak z Principů pro zprovoznění nástroje bail-in vydaných Radou pro finanční stabilitu („Principles on Bail-in Execution“)[1] a spolupracovala na něm s Centrálním depozitářem cenných papírů, Burzou cenných papíru Praha a organizačními útvary ČNB vykonávající dohled a dozor nad těmito infrastrukturami finančního trhu („FMIs“). Navržený proces v maximální možné míře využívá stávajících procesů, technologií a konvencí výše zmíněných FMIs a stejně tak zohledňuje případné zapojení mezinárodních centrálních depozitářů („ICSD“), byť této problematice se ve větším detailu věnují Pokyny k výkonu Bail-in u mezinárodních dluhových cenných papírů publikované Jednotným výborem pro řešení krize („Guidance on bail-in for international debt securities“)[2].

V  souvislosti s výše uvedeným, považuje ČNB za vhodné upozornit, že ačkoliv se níže uvedený proces věnuje implementaci nástroje bail-in, hodlá ČNB, tam kde se to hodí, postupovat analogicky i v případě implementace pravomocí a nástrojů pro řešení krize odlišných od bail-in, např. odpis a konverze kapitálových nástrojů a vnitroskupinových způsobilých závazků („WDC“).

BI_proces_schema

Krok / Akce Odpovědnost Popis kroku / akce
1 ČNB

Před přijetím opatření k řešení krize ČNB zajistí provedení ocenění majetku a dluhů instituce, které poskytuje informace potřebné k:

 1. rozhodnutí o splnění podmínek pro uplatnění opatření k řešení krize („Valuace 1“)
 2. určení vhodného postupu a způsobu uplatnění opatření k řešení krize (Valuace 2“)

Toto ocenění musí být provedeno osobou, která má dostatek zkušeností a znalostí v oceňování institucí a která je nezávislá na ČNB, jiném relevantním orgánu veřejné moci a instituci ve smyslu požadavků nařízení EU 2016/1075 (tj. definitivní Valuace). Není-li z důvodu neodkladnosti nebo jiných závažných okolností možné provést nezávislé ocenění, zajistí ČNB vypracování předběžného odhadu majetku a dluhů instituce (tj. provizorní Valuace) s tím, že definitivní Valuace je vypracována v nejkratším možném termínu.

V souvislosti s ústředním principem rámce pro řešení krize, že žádný z věřitelů instituce v selhání neutrpí ztrátu vyšší než by utrpěl v případě likvidace nebo insolvence, zajistí ČNB vypracování nezávislého ocenění informujícího o naplnění tohoto principu („Valuace 3“), na základě kterého ČNB nejpozději do 1 roku od uplatnění opatření pro řešení krize rozhodne o případném dorovnání. Nárok na případné dorovnání mají pouze věřitelé, kteří se ČNB přihlásili nejpozději do 6 měsíců od vykonatelnosti rozhodnutí o bail-in.[3]

A
ČNB

Na základě informací z Valuace 1 ČNB rozhodne o tom, že instituce selhává, nebo že je její selhání pravděpodobné („FLTF“). Následně ČNB provede vyhodnocení, zda došlo ke splnění podmínek pro řešení krize uvedených v § 78 ZOPRK.

V závislosti na okamžiku a okolnostech selhání instituce, může ČNB považovat za přínosné pozastavit platební a dodací povinnosti instituce (tj. zavedení moratoria ve smyslu § 83 ZOPRK) na období maximálně 2 pracovních dnů. Moratorium nesmí zahrnovat povinnosti instituce vůči platebním a vypořádacím systémům s neodvolatelností zúčtování resp. vypořádání, provozovatelům těchto systémů, ústředním protistranám ani centrálním bankám.
 2 ČNB

Shledá-li to ČNB účelné, zejména s ohledem na požadavky kladené na členy vedoucích orgánů instituce a předvídané změny v akcionářské struktuře instituce, zavede ČNB správu pro řešení krize v souladu s § 86 ZOPRK. Ve shodě s požadavky ZOPRK, může správu vykonávat buď ČNB přímo, nebo prostřednictvím zvláštního správce.

Zavedením správy pro řešení krize se pozastavuje výkon oprávnění vedoucích orgánů a nejvyššího orgánu instituce a jejich působnost přechází na osobu jmenovaného správce.

Pokud byla v rámci procesu řešení krize zavedena správa pro řešení krize, nevydá ČNB rozhodnutí o jejím ukončení dříve, než je alespoň 50 % všech nástrojů účasti vydáno osobám, u kterých výkon jejich hlasovacích práv není omezen souvisejícími právními předpisy ani jiným způsobem.
 3 ČNB

V případě selhání instituce, jejíž instrumenty, na kterých má být proveden bail-in („dotčené instrumenty“), jsou přijaté k obchodování na regulovaném trhu, informuje ČNB o selhání instituce (emitenta) příslušného organizátora regulovaného trhu bezprostředně poté, co se o selhání instituce dozví.

V závislosti na konkrétní situaci, uloží ČNB organizátorovi regulovaného trhu povinnost vyloučit dotčené instrumenty z obchodování, nebo pozastavit jejich obchodování na příslušném regulovaném trhu.

S cílem umožnit vypořádání transakcí s dotčenými instrumenty, jež byly zobchodovány před vyloučením z obchodování, nebo u nichž bylo obchodování pozastaveno, nejsou tyto instrumenty v příslušných centrálních evidencích blokovány (tj. vypořádání, včetně suspendovaných transakcí, se řídí pravidly a postupy příslušné centrální evidence, respektive provozovatele vypořádacího systému).
 B Organizátor regulovaného trhu Na základě povinnosti uložené ze strany ČNB, organizátor příslušného regulovaného trhu, v souladu s interními postupy, vyloučí dotčené instrumenty z obchodování, nebo pozastaví jejich obchodování na dobu nezbytnou pro provedení nástroje bail-in.
 4 ČNB

ČNB vybere instituci, jejíž technické, procesní, řídící a kontrolní kapacity odpovídají rozsahu implementace nástroje bail-in a pověří jí administrací transakcí souvisejících s implementací nástroje bail-in („bail-in administrátor“).

V závislosti na rozsahu implementace nástroje bail-in a praktických zkušenostech, zejména v oblasti zpracování, vypořádání a správy cenných papírů, může být rolí bail-in administrátora pověřena také instituce, u níž má být právě nástroj bail-in implementován – tj. instituce v selhání a bail-in administrátor je stejná instituce.
 C ČNB

Na základě informací z Valuace 2 vydá ČNB rozhodnutí, nebo opatření obecné povahy, na základě kterého má být vůči instituci v selhání uplatněn nástroj bail-in („bail-in rozhodnutí“). Toto rozhodnutí obsahuje zejména identifikaci instrumentů, vůči nimž má být nástroj bail-in uplatněn a konverzní koeficienty stanovené v souladu s obecnými pokyny EBA/GL/2017/03 respektující princip, že žádný věřitel se nedostane do méně výhodného postavení v porovnání s insolvenčním řízením a že s věřiteli ve stejné třídě dle insolvenční hierarchie je zacházeno stejným způsobem.

Implementace nástroje bail-in může vést k situaci, že věřitelé z dotčených instrumentů některých tříd dle insolvenční hierarchie se prostřednictvím konverze do nástrojů účasti na instituci podílí rovněž na úhradě ztrát této instituce – tedy tržní hodnota obdržených nástrojů účasti je nižší než hodnota jejich pohledávky z dotčených instrumentů. Proto, je-li nástroj bail-in implementován na základě provizorní Valuace 2, může ČNB považovat za účelné distribuovat těmto věřitelům vedle nástrojů účasti na instituci také cenné papíry, jež by bylo možné v budoucnu konvertovat do nástrojů účasti na instituci, nebo nástrojů představujících dluh instituce (tzv. náhradní CP) tak, aby podíl těchto věřitelů na úhradě ztrát instituce a její následné rekapitalizaci odpovídal výsledku definitivní Valuace 2.
 5 ČNB

Bezprostředně po vydání bail-in rozhodnutí, informuje ČNB o jeho relevantních parametrech instituci v selhání, Centrální depozitář cenných papírů (CDCP), případně osoby vedoucí jiné (centrální) evidence cenných papírů, včetně mezinárodních centrálních depozitářů (ICSD).

Komunikace ze strany ČNB obsahuje zejména informace o:

 • instrumentech, vůči kterým byl nástroj bail-in uplatněn, včetně toho jak má být s kterým instrumentem naloženo;
 • parametrech instrumentů, které mají být v rámci implementace bail-in vydány (např. typ instrumentu, množství, nominální hodnota)
 • konverzních poměrech pro jednotlivé třídy instrumentů, tj. v jakém poměru mají být vyměněny za nástroje účasti na instituci

V případě, že v rámci exekuce nástroje bail-in dochází k emisi nových nástrojů účasti na instituci, jsou tyto vydány a evidovány v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s.

Je-li ze strany ČNB požadováno vydání náhradních CP, jsou tyto vydány a evidovány primárně v CDCP a jsou volně převoditelné.
 6 Instituce v selhání Na základě informací ohledně rozsahu a způsobu implementace nástroje bail-in, připraví instituce v selhání všechny potřebné podklady a informace, které následně zpřístupní bail-in administrátorovi.
 7 Bail-in administrátor Z pokladů a informací získaných od instituce v selhání vytvoří a odešle bail-in administrátor elektronické instrukce, na základě kterých CDCP a v případě potřeby ICSD, nebo jiné osoby vedoucí evidence cenných papírů provedou bail-in na dotčených instrumentech.
 D CDCP

Centrální depozitář cenných papírů na základě obdržených instrukcí provede odpis a konverzi dotčených instrumentů, v důsledku čehož dojde:

 • u původních instrumentů (ať už nástrojů účasti nebo nástrojů představující dluh instituce):
  1. k jejich zrušení: v případě, že tyto instrumenty již nejsou pro úspěšné dokončení procesu potřeba; nebo
  2. k odpovídajícímu snížení jejich hodnoty: v případě, že část dotčených instrumentů má zůstat vydaných ať už v okamžik implementace nástroje bail-in, nebo jako výsledek dorovnání v souladu s definitivní Valuací 2
 • k distribuci nástrojů účasti na instituci a případně i náhradních CP věřitelům dotčeným implementací nástroje bail-in

V případě instrumentů evidovaných v CDCP, provede CDCP v souladu s obdrženými instrukcemi jejich výměnu za odpovídající množství nástrojů účasti, popřípadě i náhradních CP přímo na účtech vlastníka, na nichž jsou tyto instrumenty v době provedení akce evidovány.

V případě instrumentů evidovaných v ICSD, připíše CDCP v souladu s obdrženými instrukcemi odpovídající počet nástrojů účasti, popřípadě i náhradních CP na účet vlastníka příslušného ICSD.

V případě instrumentů evidovaných v jiných evidencích, nebo registrech, připíše CDCP v souladu s obdrženými instrukcemi odpovídající množství nástrojů účasti, popřípadě i náhradních CP na k tomu určený účet vlastníka bail-in administrátora.

Byly-li použity náhradní CP, jsou tyto na základě výsledů definitivní Valuace 2 konvertovány příslušným koeficientem do nástrojů účasti, nebo nástrojů představující dluh instituce. Tuto konverzi provede CDCP v souladu s instrukcemi přímo na účtech vlastníků, na kterých jsou náhradní CP evidovány v době provedení akce.
 E ICSD

Mezinárodní centrální depozitář v souladu s obdrženými instrukcemi provede odpis dotčených instrumentů ve své evidenci, v důsledku čehož dojde:

 • u původních instrumentů:
  1. k jejich zrušení: v případě, že tyto instrumenty již nejsou pro úspěšné dokončení procesu potřeba; nebo
  2. k odpovídajícímu snížení jejich hodnoty: v případě, že část dotčených instrumentů má zůstat vydaných v okamžik implementace nástroje bail-in
 • připsání odpovídajícího množství nástrojů účasti a případně i náhradních CP na příslušné účty vlastníků v navazující evidenci vedené ICSD
 8 CDCP / ICSD / Custodian CDCP o provedených změnách, nebo pohybech na účtech vlastníků standardním způsobem informují osoby, na jejichž jméno jsou tyto účty vedeny. Tyto osoby následně o provedených změnách informují své klienty.
 9

Majitelé nástrojů účasti

Majitelé nástrojů účasti, případně i náhradních CP, jež jsou vedeny v jejich prospěch na účtu vlastníka bail-in administrátora, instruují bail-in administrátora k převodu odpovídajícího množství cenných papírů na jimi zvolené účty vlastníků.

[1] Dostupné online na https://www.fsb.org/2018/06/principles-on-bail-in-execution-2/

[2] Dostupné online na https://srb.europa.eu/en/content/guidance-bail-international-debt-securities

[3] ČNB, nejpozději v den uveřejnění rozhodnutí o výkonu bail-in, na svých internetových stránkách uveřejní výzvu k přihlašování nároků na dorovnání dle § 177 ZOPRK.