Způsobilost instituce / skupiny k řešení krize

Cílem ČNB, jako orgánu příslušného pro řešení krize, je společně s  institucemi postupně dosáhnut právě takového stavu, kdy budou moci být strategie řešení krize popsané v jednotlivých plánech považovány, v souladu s požadavky Nařízení Komise (EU) 2016/1075, za plně důvěryhodné a proveditelné účinně a v náležitém časovém rámci. V případě, že ČNB v rámci své činnosti zjistí závažné překážky, jež naplnění zvolené strategie brání, může využít své pravomoci podle § 23 a násl. ZOPRK a uložit institucím taková opatření, která povedou k odstranění identifikovaných překážek způsobilosti.

Očekávání ze strany ČNB a „Expectations for Banks“ Jednotného výboru pro řešení krizí jako benchmark

ČNB vnímá posilování způsobilosti k řešení krize jako iterativní proces, při kterém je nutná vzájemná koordinace a spolupráce mezi ČNB a případně dalšími orgány příslušnými pro řešení krize evropských skupin na jedné straně a samotnými institucemi a skupinami na straně druhé. Důležitá jsou z tohoto důvodu očekávání, která příslušné orgány pro řešení krize ohledně způsobilosti mají, neboť institucím umožní lépe porozumět způsobu hodnocení ze strany orgánů a vybudovat si interní schopnosti (capabilities) nezbytné pro podporu efektivního řešení krize v souladu s plánovanou strategií.

Jelikož většina českého bankovního sektoru je součástí skupin, jež jsou usazeny v členských státech bankovní unie, jejich skupinovým orgánem pro řešení krize je Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB), který společně s dalšími orgány pro řešení krize, včetně ČNB, uplatňuje na mateřské společnosti skupin ve své působnosti očekávání, která publikoval v průběhu roku 2020 v rámci Expectations for Banks[1] (EfB) a v některých oblastech doprovodil o další detailnější popis (operational guidance). Vzhledem k vzájemnému souladu cílů a požadavků SRB a ČNB, výše uvedeným charakteristikám českého bankovního sektoru a faktu, že řada skupin, ve kterých jsou lokální instituce členy, již v různé míře očekávání aplikují, se ČNB rozhodla, že doporučí a bude EfB využívat jako příslušnou hodnotící normu – benchmark pro všechny instituce ve své působnosti, u kterých plány pro řešení krize předpokládají využití opatření k řešení krize v reakci na potenciální selhání v podobě rekapitalizace z vnitřních zdrojů, odpisu a konverze kapitálových nástrojů a vnitroskupinových způsobilých závazků, či přechodu činnosti na soukromého nabyvatele nebo překlenovací instituci.

Tímto rozhodnutím se obecně stávají očekávání SRB definovaná v rámci dokumentu EfB (a současných či budoucích navazujících materiálů) rovněž očekáváními ČNB a jejich (s)plnění představuje cílový stav, kdy bude možné považovat instituce a skupiny za způsobilé k řešení krize. Instituce proto budou muset v následujících letech uzpůsobit své postupy a procesy tak, aby byly v souladu s takto definovanými principy. K implementaci jednotlivých principů by měly instituce přistupovat proporcionálně, tedy s ohledem na preferovanou, případně variantní strategii pro řešení krize a charakteristiky svého obchodního modelu.

ČNB postupně jednotlivé oblasti / principy způsobilosti analyzuje a případně je doplní o vhodný výklad či některá očekávání blíže specifikuje[2]; mimo jiné se jedná rovněž o úpravu časování / implementace, které bude v řadě případů odlišné od očekávání SRB, neboť ten v oblasti způsobilosti již zaznamenal výraznější pokrok.

Sedm rozměrů (hodnocení) způsobilosti

ČNB stejně jako SRB v rámci EfB definuje následujících sedm oblastí pro hodnocení způsobilosti institucí k řešení krize:

  1. Řídicí a kontrolní mechanismy (Governance, pdf 547 kB)
  2. Kapacita pro absorpci ztráty a rekapitalizaci (Loss absorbing and recapitalisation capacity, pdf, 550 kB)
  3. Likvidita a financování řešení krize (Liquidity and funding in resolution, pdf, 497 kB)
  4. Provozní kontinuita při řešení krize a přístup k FMI službám (Operational continuity in resolution, pdf, 759 kB and access to FMI services, pdf, 410 kB)
  5. Informační systémy a požadavky na data (Information systems and data requirements, pdf, 406 kB)
  6. Komunikace (Communication, pdf, 402 kB)
  7. Oddělitelnost a restrukturalizace (Separability and Restructuring, pdf, 543 kB)

ČNB očekává, že proces budování způsobilosti se rozprostře do několika následujících let, ve kterých bude potřeba koordinace a úzké spolupráce mezi ČNB a jednotlivými institucemi. Příslušná očekávání i obecně formulované související časování jsou součástí jednotlivých rozměrů způsobilosti.  V odůvodněných případech však bude možné časování přizpůsobit individuální situaci instituce, respektive skupiny (např. potřeba navázat na skupinové projekty, systémy apod.). Z lokálního pohledu se v úvodních fázích ČNB nejdříve zaměří na mateřské banky lokálních celků případně konkrétní osoby řešící krizi, a následně pak na jejich dceřiné instituce a další skupinové entity.


[1] https://srb.europa.eu/en/content/expectations-banks

[2] Má se za to, že pokud ČNB neuvede jinak, očekávání definovaná jednotlivými principy uvedenými v EfB jsou použitelná a platí pro instituce vymezené v tomto dokumentu v plném rozsahu