Posouzení oprávněného zájmu

Posouzení oprávněného zájmu – oprávněný zájem ČNB na plnění smlouvy uzavřené s klientem nebo smluvním partnerem (bankovní služby)

ČNB má zájem na uzavření a řádném plnění smlouvy uzavřené s klientem nebo smluvním partnerem, zejména smlouvy o vedení bankovního účtu nebo smlouvy týkající se prodeje sběratelského materiálu. K naplnění tohoto zájmu v případě, že se smlouva dotýká klienta či zástupce klienta nebo smluvního partnera, ČNB zpracovává osobní údaje tohoto klienta či zástupce. Tento zájem přitom není v rozporu s právním řádem a jeho naplňování nelze zajistit jiným méně invazivním způsobem než zpracováním osobních údajů subjektu údajů. ČNB v tomto případě zpracovává identifikační údaje, identifikační číselné údaje, kontaktní údaje, finanční údaje, případně rodinné údaje subjektu údajů – klienta či zástupce klienta nebo smluvního partnera. Subjekt údajů takové zpracování může očekávat již vzhledem k tomu, že jako klienta či zástupce klienta nebo smluvního partnera smlouvu s ČNB uzavírá nebo z ní poskytuje či přijímá plnění. Možná škoda nebo jiná újma na straně subjektu údajů v důsledku zpracování jeho osobních údajů (včetně např. v důsledku porušení zabezpečení osobních údajů) je minimální, riziko vyplývá pouze z možného technického porušení bezpečnosti. Rozsah zpracovávaných osobních údajů přitom nemá potenciál způsobit subjektu údajů závažnější škodu nebo jinou újmu. Na základě výše uvedených skutečností a po zvážení všech okolností je zpracování osobních údajů subjektu údajů pro účely výše uvedeného oprávněného zájmu ČNB nezbytné, přičemž současně nemají přednost, resp. nepřeváží, zájmy nebo základní práva subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Posouzení oprávněného zájmu – oprávněný zájem ČNB na řádném fungování ČNB, transparentnosti a důvěryhodnosti (žádosti a podněty)

Cílem zpracování osobních údajů, k němuž v tomto případě dochází, je vyřízení žádosti či podnětu, zejména stížnosti na zaměstnance, proces či postup ČNB v případě, kdy postup pro její vyřízení není upraven právním předpisem (dále jen „žádost či podnět, zejména stížnost“). ČNB jako veřejný subjekt má zájem na svém řádném fungování, transparentnosti a důvěryhodnosti, přičemž vyřízení žádosti či podnětu, zejména stížnosti, umožňuje ČNB tento zájem skutečně a řádně naplňovat. Tento zájem přitom není v rozporu s právním řádem a jeho realizaci nelze zajistit jiným méně invazivním způsobem než zpracováním osobních údajů subjektu údajů, jenž podává žádost či podnět, zejména stížnost. Za účelem zajištění výše uvedeného oprávněného zájmu ČNB zpracovává identifikační údaje a kontaktní údaje subjektů údajů – osob podávajících žádost či podnět, zejména stížnost, v rozsahu nezbytném pro vyřízení žádosti či podnětu, zejména stížnosti. Subjekt údajů přitom očekává, že jeho osobní údaje budou zpracovávány již vzhledem k tomu, že své osobní údaje jakožto součást žádosti či podnětu, zejména stížnosti, sám z vlastní iniciativy ČNB poskytuje. Možná škoda nebo jiná újma na straně subjektu údajů v důsledku zpracování jeho osobních údajů (včetně např. v důsledku porušení zabezpečení osobních údajů) je minimální, spíše vyloučená; v tomto ohledu by muselo dojít zejména k úmyslnému porušení pracovních povinností zaměstnance ČNB, přičemž není důvod se domnívat, že by k takovému porušení mělo docházet. Rozsah zpracovávaných osobních údajů přitom má minimální potenciál způsobit subjektu údajů závažnější škodu nebo jinou újmu. Na základě výše uvedených skutečností a po zvážení všech okolností je zpracování osobních údajů subjektu údajů pro účely výše uvedeného oprávněného zájmu ČNB nezbytné, přičemž současně nemají přednost, resp. nepřeváží zájmy nebo základní práva subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Posouzení oprávněného zájmu – oprávněný zájem ČNB na plnění smlouvy uzavřené se smluvním partnerem (smlouvy s dodavatelem nebo jiným obchodním partnerem)

ČNB má zájem na uzavření a řádném plnění smlouvy uzavřené se smluvním partnerem. K naplnění tohoto zájmu ČNB v případě, že se smlouva se smluvním partnerem dotýká zaměstnance či zástupce smluvního partnera, zpracovává osobní údaje tohoto zaměstnance či zástupce. Tento zájem přitom není v rozporu s právním řádem a jeho naplňování nelze zajistit jiným méně invazivním způsobem než zpracováním osobních údajů subjektů údajů. ČNB v tomto případě zpracovává identifikační údaje, identifikační číselné údaje, kontaktní údaje, finanční údaje, případně profesní údaje a v některých případech také zvukové záznamy subjektu údajů – zaměstnance či zástupce smluvního partnera. Subjekt údajů takové zpracování může očekávat již vzhledem k tomu, že jako zaměstnanec či zástupce smluvního partnera smlouvu s ČNB za smluvního partnera uzavírá nebo z ní poskytuje či přijímá plnění. Možná škoda nebo jiná újma na straně subjektu údajů v důsledku zpracování jeho osobních údajů (včetně např. v důsledku porušení zabezpečení osobních údajů) je minimální, riziko vyplývá pouze z možného technického porušení bezpečnosti. Rozsah zpracovávaných osobních údajů přitom nemá potenciál způsobit subjektu údajů závažnější škodu nebo jinou újmu. Na základě výše uvedených skutečností a po zvážení všech okolností je zpracování osobních údajů subjektu údajů pro účely výše uvedeného oprávněného zájmu ČNB nezbytné, přičemž současně nemají přednost, resp. nepřeváží, zájmy nebo základní práva subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Posouzení oprávněného zájmu – oprávněný zájem ČNB na efektivním provádění výběrových řízení

ČNB má zájem na efektivním provádění výběrových řízení. K naplnění tohoto zájmu ČNB vede seznam potenciálních smluvních partnerů, případně také jejich zaměstnanců či zástupců, jenž umožňuje mj. využít získané zkušenosti z předchozích výběrových řízení, efektivněji oslovovat potenciální smluvní partnery apod. Tento zájem přitom není v rozporu s právním řádem a jeho naplňování nelze zajistit jiným méně invazivním způsobem než zpracováním osobních údajů subjektů údajů. ČNB v rámci těchto seznamů zpracovává identifikační údaje, kontaktní údaje a podle okolností i profesní údaje subjektu údajů – smluvního partnera, případně jeho zaměstnance či zástupce (zejména tzv. kontaktní osoby). Subjekt údajů takové zpracování může očekávat již vzhledem k tomu, že smluvní partner sleduje dosahování zisku prostřednictvím nabídky a dodání předmětu své činnosti. Možná škoda nebo jiná újma na straně subjektu údajů v důsledku zpracování jeho osobních údajů (včetně např. v důsledku porušení zabezpečení osobních údajů) je minimální, spíše vyloučená (v tomto ohledu by muselo dojít např. k úmyslnému porušení pracovních povinností zaměstnance; není však důvod domnívat se, že by k takovému porušení mělo docházet). Rozsah zpracovávaných osobních údajů přitom nemá potenciál způsobit subjektu údajů závažnější škodu nebo jinou újmu. Na základě výše uvedených skutečností a po zvážení všech okolností je zpracování osobních údajů subjektu údajů pro účely výše uvedeného oprávněného zájmu ČNB nezbytné, přičemž současně nemají přednost, resp. nepřeváží, zájmy nebo základní práva subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Posouzení oprávněného zájmu – oprávněný zájem ČNB na její ochraně v souvislosti s určením, výkonem nebo obhajobou právních nároků

ČNB má zájem na ochraně svých práv a právem chráněných zájmů v rámci případného sporu se zájemcem o zaměstnání v ČNB, tedy zejména v případě uplatnění nároku tímto zájemcem v rámci soudního nebo jiného řízení. K naplnění tohoto zájmu ČNB zpracovává osobní údaje zájemce o zaměstnání v ČNB týkající se příslušného výběrového řízení. Tento zájem přitom není v rozporu s právním řádem a jeho naplňování nelze zajistit jiným méně invazivním způsobem než zpracováním osobních údajů subjektu údajů. ČNB v tomto případě zpracovává identifikační údaje, kontaktní údaje, kvalifikační údaje, profesní údaje, případně identifikační číselné údaje, jakož i údaje o bezúhonnosti subjektu údajů – zájemce o zaměstnání v ČNB. Subjekt údajů takové zpracování může očekávat, a to s ohledem na rozšíření pracovněprávních sporů, zejména v případě neúspěšných zájemců o zaměstnání. Možná škoda nebo jiná újma na straně subjektu údajů v souvislosti se zpracováním je nízká, rizika vyplývají pouze z obecně možného technického porušení bezpečnosti, lidského faktoru (osobní údaje v tomto případě však zpracovávají pouze pověření zaměstnanci ČNB) či chybně zadaných údajů. Na základě výše uvedených skutečností a po zvážení všech okolností je zpracování osobních údajů subjektů údajů pro účely výše uvedeného oprávněného zájmu ČNB nezbytné, přičemž současně nemají přednost, resp. nepřeváží, zájmy nebo základní práva subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Posouzení oprávněného zájmu – oprávněný zájem ČNB na ochraně jejího majetku

ČNB má zájem na ochraně svého majetku, přičemž ČNB disponuje majetekem hmotným (např. vybavení) i nehmotným (např. informace, jež plynou z činnosti ČNB). K naplnění tohoto zájmu ČNB zpracovává osobní údaje účastníků akcí, jakož i osob, jež vstupují do budov ČNB nebo se v nich pohybují. Tento zájem přitom není v rozporu s právním řádem a jeho naplnění nelze zajistit jiným méně invazivním způsobem než zpracováním osobních údajů subjektu údajů. ČNB v těchto případech zpracovává identifikační údaje subjektu údajů – účastníka akce, resp. osoby, jež vstupuje do budov ČNB nebo se v nich pohybuje. Subjekt údajů takové zpracování očekává, a to již např. s ohledem na skutečnost, že se přihlásí na akci nebo vstupuje do budovy ČNB. Možná škoda nebo jiná újma na straně subjektu údajů v důsledku zpracování jeho osobních údajů (včetně např. v důsledku porušení zabezpečení osobních údajů) je minimální, spíše vyloučená. Rozsah zpracovávaných osobních údajů nemá potenciál způsobit subjektu údajů závažnější škodu nebo újmu. Na základě výše uvedených skutečností a po zvážení všech okolností je zpracování osobních údajů subjektů údajů pro účely výše uvedeného oprávněného zájmu ČNB nezbytné, přičemž současně nemají přednost, resp. nepřeváží, zájmy nebo základní práva subjektů údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Posouzení oprávněného zájmu – oprávněný zájem ČNB na kontrole pohybu osob po budovách ČNB

ČNB má zájem na kontrole pohybu osob po budovách ČNB, a to z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany osob vstupujících do budov ČNB nebo se v nich pohybujících; nepřímo tento zájem zajišťuje také zájem ČNB na ochraně jejího majetku. K naplnění tohoto zájmu ČNB zpracovává osobní údaje osob, jež vstupují do budov ČNB nebo se v nich pohybují. Tento zájem přitom není v rozporu s právním řádem a jeho naplnění nelze zajistit jiným méně invazivním způsobem než zpracováním osobních údajů subjektu údajů. ČNB v těchto případech zpracovává identifikační údaje a obrazový záznam subjektu údajů – osoby, jež vstupuje do budovy ČNB nebo se v ní pohybuje. Subjekt údajů takové zpracování očekává, a to již s ohledem na skutečnost, že vstupuje do budovy ČNB. Možná škoda nebo jiná újma na straně subjektu údajů v důsledku zpracování jeho osobních údajů (včetně např. v důsledku porušení zabezpečení osobních údajů) je minimální, spíše vyloučená. Rozsah zpracovávaných osobních údajů nemá potenciál způsobit subjektu údajů závažnější škodu nebo újmu. Na základě výše uvedených skutečností a po zvážení všech okolností je zpracování osobních údajů subjektů údajů pro účely výše uvedeného oprávněného zájmu ČNB nezbytné, přičemž současně nemají přednost, resp. nepřeváží, zájmy nebo základní práva subjektů údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Posouzení oprávněného zájmu – oprávněný zájem ČNB na řádné organizaci a zajištění akce a s tím souvisejících aktivit

ČNB má zájem na řádné organizaci a zajištění akcí a s tím souvisejících aktivit. Součástí tohoto oprávněného zájmu je také kontrola a evidence účasti osob na akci a kontrola kapacity, včetně evidence volných míst na akci. Mezi takové akce patří například akce vzdělávací, sportovní, společenské, kulturní, soutěže, výstavy či expozice. Tento zájem přitom není v rozporu s právním řádem a jeho realizaci nelze zajistit jiným méně invazivním způsobem než zpracováním osobních údajů subjektu údajů. V kontextu výše uvedeného oprávněného zájmu ČNB zpracovává identifikační údaje, kontaktní údaje, kvalifikační údaje, profesní údaje, demografické údaje, psychografické údaje a případně finanční údaje subjektu údajů, včetně případně dítěte jakožto účastníka akce nebo návštěvníka expozice – účastníka akce, návštěvníka expozice nebo jiného subjektu údajů, jehož osobní údaje jsou nezbytné k zajištění akce (např. poskytovatelé exponátů na výstavu). Subjekt údajů může očekávat, že jeho osobní údaje budou zpracovávány, již proto, že má zájem se akce účastnit, resp. expozici navštívit, přičemž zpravidla se na akci, resp. návštěvu expozice, přihlašuje sám nebo si je přihlášení vědom. Možná škoda nebo jiná újma na straně subjektu údajů v důsledku zpracování jeho osobních údajů (včetně např. v důsledku porušení zabezpečení osobních údajů) je minimální, spíše vyloučená (v tomto ohledu by muselo dojít např. k úmyslnému porušení pracovních povinností zaměstnance; není však důvod domnívat se, že by k takovému porušení mělo docházet). Rozsah zpracovávaných osobních údajů přitom nemá potenciál způsobit subjektu údajů závažnější škodu nebo újmu. Na základě výše uvedených skutečností a po zvážení všech okolností je zpracování osobních údajů subjektů údajů pro účely výše uvedeného oprávněného zájmu ČNB nezbytné, přičemž současně nemají přednost, resp. nepřeváží, zájmy nebo základní práva subjektů údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Posouzení oprávněného zájmu – oprávněný zájem ČNB na poskytování osvěty (akce)

ČNB má zájem na poskytování osvěty v oblastech své činnosti, to se týká i poskytování osvěty v rámci akcí. Tento zájem přitom není v rozporu s právním řádem a jeho realizaci nelze zajistit jiným méně invazivním způsobem než zpracováním osobních údajů subjektu údajů. V kontextu výše uvedeného oprávněného zájmu ČNB zpracovává identifikační údaje, kontaktní údaje, případně kvalifikační údaje nebo profesní údaje subjektu údajů – účastníka akce (zejména přednášejícího na vzdělávací akci). Subjekt údajů může očekávat, že jeho osobní údaje budou zpracovávány, již proto, že se akce účastní (zejména jako přednášející na vzdělávací akci) a své osobní údaje v rámci přihlášky na akci poskytuje sám nebo si je jejich poskytnutí vědom. Možná škoda nebo jiná újma na straně subjektu údajů v důsledku zpracování jeho osobních údajů (včetně např. v důsledku porušení zabezpečení osobních údajů) je minimální (v tomto ohledu by muselo dojít např. k úmyslnému porušení pracovních povinností zaměstnance či porušení povinnosti třetí strany; není však důvod domnívat se, že by k takovému porušení mělo dojít). Rozsah zpracovávaných osobních údajů přitom má minimální potenciál způsobit subjektu údajů závažnější škodu nebo újmu. Na základě výše uvedených skutečností a po zvážení všech okolností je zpracování osobních údajů subjektů údajů pro účely výše uvedeného oprávněného zájmu ČNB nezbytné, přičemž současně nemají přednost, resp. nepřeváží, zájmy nebo základní práva subjektů údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Posouzení oprávněného zájmu – oprávněný zájem ČNB na její propagaci

ČNB má zájem na své propagaci, mj. prostřednictvím organizování a zajištěním akcí (např. soutěží). Tento zájem přitom není v rozporu s právním řádem a jeho realizaci nelze zajistit jiným méně invazivním způsobem než zpracováním osobních údajů subjektu údajů. V kontextu výše uvedeného oprávněného zájmu ČNB zpracovává identifikační údaje a kontaktní údaje subjektu údajů, včetně případně dítěte jakožto účastníka akce nebo návštěvníka expozice, a to zejména v souvislosti s pořádáním soutěží, včetně poskytování odměn. Subjekt údajů přitom může očekávat, že jeho osobní údaje budou zpracovávány, již proto, že se zúčastní soutěže v rámci akce nebo při návštěvě expozice (přitom osobní údaje obvykle poskytuje sám či jsou poskytnuty s jeho vědomím). Možná škoda nebo jiná újma na straně subjektu údajů v důsledku zpracování jeho osobních údajů (včetně např. v důsledku porušení zabezpečení osobních údajů) je minimální (v tomto ohledu by muselo dojít např. k úmyslnému porušení pracovních povinností zaměstnance či porušení povinnosti třetí strany; není však důvod domnívat se, že by k takovému porušení mělo docházet). Na základě výše uvedených skutečností a po zvážení všech okolností je zpracování osobních údajů subjektů údajů pro účely výše uvedeného oprávněného zájmu ČNB nezbytné, přičemž současně nemají přednost, resp. nepřeváží, zájmy nebo základní práva subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Posouzení oprávněného zájmu – oprávněný zájem ČNB na omezení přenosu životopisných údajů a reportáží mimo prostředí ČNB

Cílem zpracování osobních údajů, k němuž v tomto případě dochází, je předcházení přenosu reportáží (osobních údajů v reportážích) nebo životopisných údajů, jež se týkají akce, mimo prostředí webových stránek ČNB nebo vnitřního informačního systému ČNB (např. na soukromě vedené účty sociálních sítí). ČNB tedy má zájem na omezení přenosu reportáží (osobních údajů v reportážích) nebo životopisných údajů, jež se týkají akce, a to zejména tím, že poskytuje určené prostředí v rámci webových stránek ČNB či vnitřního informačního systému ČNB. Tento zájem přitom není v rozporu s právním řádem a jeho realizaci nelze zajistit jiným méně invazivním způsobem než zpracováním osobních údajů účastníků akce. V kontextu výše uvedného oprávněného zájmu ČNB zpracovává identifikační údaje, případně také kvalifikační údaje, profesní údaje a psychografické údaje subjektu údajů – účastníka akce. Vzhledem ke společenskému charakteru akce může subjekt údajů rozumně očekávat, že o akci bude poskytnuta informace prostřednictvím reportáže, a dále subjekt údajů může očekávat, že jeho osobní údaje budou zpracovávány, již proto, že životopisné údaje sám v souvislosti s akcí (např. přednášející na vzdělávací akci) poskytl sám nebo byly poskytnuty s jeho vědomím. Možná škoda nebo jiná újma na straně subjektu údajů v důsledku zpracování jeho osobních údajů (včetně např. v důsledku porušení zabezpečení osobních údajů) je minimální (v tomto ohledu by muselo dojít např. k úmyslnému porušení pracovních povinností zaměstnance či k porušení povinnosti třetí strany; není však důvod domnívat se, že by k takovému porušení mělo docházet). Na základě výše uvedených skutečností a po zvážení všech okolností je zpracování osobních údajů subjektů údajů pro účely výše uvedeného oprávněného zájmu ČNB nezbytné, přičemž současně nemají přednost, resp. nepřeváží, zájmy nebo základní práva subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Posouzení oprávněného zájmu – oprávněný zájem ČNB na řádném fungování ČNB, transparentnosti a důvěryhodnosti ČNB (tiskové zprávy a jiné informace)

Cílem zpracování osobních údajů, k němuž v tomto případě dochází, je poskytnutí informací veřejnosti prostřednictvím zasílání tiskových zpráv a jiných informací týkajících se ČNB a jejích činností. ČNB jako veřejný subjekt má zájem na svém řádném fungování, transparentnosti a důvěryhodnosti, přičemž poskytování informací veřejnosti prostřednictvím zasílání tiskových zpráv a jiných informací týkajících se ČNB a jejích činností, umožňuje ČNB tento zájem skutečně a řádně naplňovat. Tento zájem přitom není v rozporu s právním řádem a jeho realizaci nelze zajistit jiným méně invazivním způsobem než zpracování osobních údajů subjektu údajů. V kontextu výše uvedeného oprávněného zájmu ČNB zpracovává identifikační údaje, kontaktní údaje, případně také kvalifikační údaje nebo profesní údaje subjektu údajů – osoby, která se přihlásí k odběru tiskových zpráv a dalších informací prostřednictvím Newsletteru ČNB nebo k odběru avíz při aktualizaci webových stránek ČNB. Subjekt údajů může očekávat, že jeho osobní údaje budou zpracovávány již proto, že své osobní údaje pro daný účel sám poskytuje při přihlášení se k odběru Newsletteru ČNB nebo k odběru avíz. Možná škoda nebo jiná újma na straně subjektu údajů v důsledku zpracování jeho osobních údajů (včetně např. v důsledku porušení zabezpečení osobních údajů) je minimální (v tomto ohledu by muselo dojít např. k úmyslnému porušení pracovních povinností zaměstnance či porušení povinnosti třetí strany; není však důvod domnívat se, že by k takovému porušení mělo dojít). Rozsah zpracovávaných osobních údajů přitom má minimální potenciál způsobit subjektu údajů závažnější škodu nebo újmu. Na základě výše uvedených skutečností a po zvážení všech okolností je zpracování osobních údajů subjektů údajů pro účely výše uvedeného oprávněného zájmu ČNB nezbytné, přičemž současně nemají přednost, resp. nepřeváží, zájmy nebo základní práva subjektů údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Posouzení oprávněného zájmu – oprávněný zájem ČNB na poskytování osvěty (tiskové zprávy a jiné informace)

ČNB má zájem na poskytování osvěty v oblastech své činnosti, to znamená zejména v oblasti finančního trhu; nepřímo tento zájem zajišťuje také veřejný zájem na zvyšování finanční gramotnosti veřejnosti. Tento zájem přitom není v rozporu s právním řádem a jeho realizaci nelze zajistit jiným méně invazivním způsobem než zpracováním osobních údajů subjektu údajů. V kontextu výše uvedeného oprávněného zájmu ČNB zpracovává identifikační údaje, kontaktní údaje, případně kvalifikační údaje nebo profesní údaje subjektu údajů – osoby, která se přihlásí k odběru tiskových zpráv a dalších informací prostřednictvím Newsletteru ČNB nebo k odběru avíz při aktualizaci webových stránek ČNB. Subjekt údajů může očekávat, že jeho osobní údaje budou zpracovávány již proto, že své osobní údaje pro daný účel sám poskytuje při přihlášení se k odběru Newsletteru ČNB nebo k odběru avíz. Možná škoda nebo jiná újma na straně subjektu údajů v důsledku zpracování jeho osobních údajů (včetně např. v důsledku porušení zabezpečení osobních údajů) je minimální (v tomto ohledu by muselo dojít např. k úmyslnému porušení pracovních povinností zaměstnance či porušení povinnosti třetí strany; není však důvod domnívat se, že by k takovému porušení mělo dojít). Rozsah zpracovávaných osobních údajů přitom má minimální potenciál způsobit subjektu údajů závažnější škodu nebo újmu. Na základě výše uvedených skutečností a po zvážení všech okolností je zpracování osobních údajů subjektů údajů pro účely výše uvedeného oprávněného zájmu ČNB nezbytné, přičemž současně nemají přednost, resp. nepřeváží, zájmy nebo základní práva subjektů údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Posouzení oprávněného zájmu – oprávněný zájem ČNB na zajištění bezpečnosti jejích informačních systémů

ČNB má zájem na zajištění bezpečnosti svých informačních systémů. K naplnění tohoto zájmu dochází k zaznamenávání přístupových oprávnění a činnosti uživatele, externího spolupracovníka nebo hosta (dále jen „uživatel“) v informačním systému. Tento zájem přitom není v rozporu s právním řádem a jeho realizaci nelze zajistit jiným méně invazivním způsobem než zpracováním osobních údajů subjektu údajů. ČNB v tomto případě zpracovává identifikační údaje a identifikační číselné údaje subjektu údajů – uživatele. Souběžně s rozšiřováním informačních systémů se klade důraz na ochranu těchto systémů, přičemž nastavení oprávnění (např. autorizace a autentizace) a zaznamenávání činnosti (např. logování) jsou běžnou součástí této ochrany; lze tedy rozumně předpokládat, že subjekt údajů očekává, že jeho osobní údaje budou zpracovávány. Možná škoda nebo jiná újma na straně subjektu údajů v důsledku zpracování jeho osobních údajů (včetně např. v důsledku porušení zabezpečení osobních údajů) je minimální, spíše vyloučená (v tomto ohledu by muselo dojít např. k úmyslnému porušení pracovních povinností zaměstnance či k porušení povinnosti třetí strany; není však důvod domnívat se, že by k takovému porušení mělo docházet). Rozsah zpracovávaných osobních údajů má minimální potenciál způsobit subjektu údajů závažnější škodu nebo újmu. Na základě a po zvážení výše uvedených skutečností je zpracování osobních údajů subjektů údajů pro účely výše uvedeného oprávněného zájmu ČNB nezbytné a současně nemají přednost, resp. nepřeváží, zájmy nebo základní práva subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.