ČNB mezi minulostí a přítomností

(PE) (Bankovnictví 27.1.2009 strana 38, rubrika: Servis)

recenze

Jakub Kunert, Jiří Novotný: Centrální bankovnictví v českých zemích

Osm let po vydání knihy profesora Františka Vencovského o historii měnové politiky na území českého státu od počátku 10. století až do dnešní doby se Česká národní banka rozhodla vydat další reprezentativní publikaci pod názvem „Centrální bankovnictví v českých zemích“. Jejími autory jsou Jiří Novotný a Jakub Kunert a je zaměřena na historii centrálního bankovnictví od vzniku Československé republiky v roce 1918.

Publikace vyšla v nákladu 2500 českých a 1000 anglických výtisků a pro veřejnost bude k dispozici v knihovně ČNB, v krajských a vědeckých knihovnách a knihovnách vysokých škol. Oba autoři se jako zaměstnanci Archivu České národní banky ve své publikační činnosti již řadu let zaměřují na výzkum dějin bankovnictví.

HISTORIE ČESKÉ BANKOVNÍ SOUSTAVY

Cílem autorů bylo především nastínit historii české bankovní soustavy a jejích vrcholných institucí, to znamená centrálních cedulových bank v kontextu geneze úvěrové soustavy českých zemí a Československa. Proto také její první část obsahuje ve stručném přehledu vývoj českého bankovnictví od jeho prvních krůčků ve druhé polovině 19. století.

Ukazuje tak, jakým způsobem české bankovnictví, které vzniklo na pevných základech zmohutnělého českého lidového peněžnictví, postupně převzalo klíčovou roli v úvěrovém systému českých zemí a později i Československa.

Přibližuje také jeho fungování ve stínu okupace a v době obnoveného Československa, kdy došlo k jeho koncentraci bez ohledu na skutečné potřeby československého hospodářství.

Jako konečné datum této části publikace zvolili autoři rok 1950, kdy byla vytvořena Státní banka československá jako monobanka, která v sobě absorbovala funkce jak centrálního, tak komerčního bankovnictví. Vývoji bank působících v jejím stínu se autoři věnují v rámci textu o historii Státní banky československé. Výklad v této části je doplněn o vysvětlení historie cedulové banky v době habsburské monarchie a o krátké biogramy jedenácti významných českých bankovních manažerů.

HISTORIE CENTRÁLNÍHO BANKOVNICTVÍ

Těžiště publikace však spočívá ve výkladu o historii centrálního bankovnictví v českých zemích a v Československu. V ní se autoři snažili sledovat institucionální vývoj jednotlivých cedulových ústavů - počínaje Bankovním úřadem ministerstva financí a Českou národní bankou konče.

Publikace ukazuje, jak se nově zrozený československý stát musel vypořádat s problematickou měnovou situací po první světové válce a jakou úlohu sehrál Bankovní úřad ministerstva financí při konstituování Národní banky Československé. Právě základy vystavěné Bankovním úřadem se pak staly pilíři, na kterých stála i v roce 1926 ustavená Národní banka Československá. Kniha pak provází celou dobou její existence se všemi zvraty, danými mimořádnými hospodářskými a politickými událostmi (velká hospodářská krize, okupace, obnovení Československa, únorový převrat v roce 1948), které dramaticky ovlivnily vývoj celé české a československé společnosti. Autoři se zde snažili o podání maximálně uceleného obrazu instituce, která hrála významnou úlohu i v evropském kontextu.

STÁTNÍ BANKA ČESKOSLOVENSKÁ

Následující kapitola je věnována Státní bance československé. Publikace klade důraz na její organizační vývoj v průběhu let 1950 až 1993. Podrobněji se pak věnuje některým specifickým oblastem její působnosti a jejich změnám, jako bylo úvěrování, měnová politika a platební styk. Všímá si jejího rovněž postavení v systému plánované ekonomiky.

Část publikace o České národní bance klade hlavní důraz na proces rozdělení československé měny a Státní banky československé a pokračuje vysvětlením hlavních funkcí vzniklé nezávislé centrální banky -České národní banky.

Autoři si nevytkli konečné datum, ke kterému by se publikace měla vztahovat, ale stanovili jen určitý rámec konce minulého století tak, aby bylo možné poukázat na hlavní vývojové tendence v historii České národní banky.

Hlavní text doprovázejí dvě kapitoly doplňující pohled na centrální banku. V první z nich představují autoři jednotlivé vrcholné představitele centrálního bankovního ústavu v chronologickém pořadí. Druhá kapitola pak zachycuje proměny a současnou podobu sídla centrální banky v průběhu devadesáti let její existence a představuje budovy jejích současných poboček.

ZÁVĚR

Významnými devizami knihy jsou velmi kvalitní grafické ztvárnění a přiložené CD, které obsahuje jednak celou obrazovou přílohu tiskové podoby publikace ve vyšší tiskové kvalitě a jednak naskenované unikátní dokumenty z archivu České národní banky. Ty dokumentují její historii a vhodně tak doplňují textovou část knihy.

Předkládaná publikace se snaží o komplexní institucionální pohled, který je opřen o podrobné studium zákonných norem, rozsáhlého archivního materiálu, zejména z archivu ČNB, a v neposlední řadě i literatury. Její autoři se snažili nabídnout odborné i laické veřejnosti objektivní pohled na historii centrálního bankovnictví v českých zemích.