Sekce dohledu nad finančním trhem

Zuzana Silberová

RNDr. Zuzana Silberová, Ph.D., CIA, ředitelka

Ing. Jiří Kalivoda, náměstek ředitelky sekce

odbory

 • odbor dohledu nad úvěrovými institucemi
  Ing. Tomáš Golda, MBA, CIA, ředitel odboru
 • odbor dohledu nad pojišťovnami a penzijními společnostmi
  Ing. Karla Voráčková, ředitelka odboru
 • odbor dohledu odborné péče
  Ing. Ondřej Libosvár, ředitel odboru
 • odbor kontroly finančního trhu I
  RNDr. Marcela Gronychová, CSc., ředitelka odboru
 • odbor kontroly finančního trhu II
  Ing. Mgr. Václav Simon, ředitel odboru
 • odbor kontroly finančního trhu III
  Ing. Martin Fleischmann, Ph.D., ředitel odboru
 • odbor správních řízení
  Mgr. Jan Vokroj, ředitel odboru

zajišťuje

 • výkon dohledu na dálku a na místě nad
  • úvěrovými institucemi
  • centrálním depozitářem ústředními protistranami, nefinančními smluvními stranami OTC derivátů
  • provozovateli vypořádacích systémů s neodvolatelností vypořádání
  • organizátory trhů s investičními nástroji
  • pojišťovnami a zajišťovnami
  • penzijními společnostmi
  • zahraničními osobami obdobným výše uvedeným osobám při výkonu jejich činnosti
  • na území České republiky (dále společně jen „dohlížené subjekty“),
  při kterém je sledováno dodržování povinností stanovených právními předpisy a přímo použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti
  • obezřetného postupování dohlížených subjektů, jejich konsolidačních celků a skupin
  • regulatorních limitů a výkaznictví
  • pravidel jednání a odborné péče
  • ochrany spotřebitele
  • prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • licenční, schvalovací a povolovací činnosti (tj. vedení řízení a rozhodování na prvním stupni o žádostech o udělení licence, povolení a souhlasu či o registraci a evidenci v sektorech finančního trhu, v nichž působí subjekty dohlížené sekcí) 
 • pravidelné analýzy finanční situace dohlížených subjektů, vyhodnocování jejich rizikovosti, průběžný monitoring jejich činnosti
 • ověřování interních modelů úvěrových institucí, pojišťoven a zajišťoven
 • schvalování, mimo režim správního řízení, započítávání podřízeného dluhu, položek kapitálu pojišťoven, externích auditorů bank, družstevních záložen a pojišťoven, ověřování způsobilosti osob ve vedení  institucí, výpisů z emise akcií před valnou hromadou bank
 • přezkum a vyhodnocení rizikového profilu úvěrových institucí vzhledem k jejich vnitřně stanovenému kapitálu, přezkum a vyhodnocení strategií, procesů a postupů pojišťoven včetně dodržování kapitálových požadavků a provádění individuálních zátěžových testů úvěrových institucí a pojišťoven
 • schvalování, mimo režim správního řízení, položek započítávaných do hodnoty vlastního kapitálu v sektoru doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění
 • v oblasti dohledu tržní transparence kapitálového trhu vyhledávání a vyšetřování transakcí, které narušují transparentnost kapitálového trhu nebo představují riziko pro stabilitu
 • a integritu kapitálového trhu, dohled nad opatřeními k zamezení manipulace trhem nebo zneužití vnitřní informace
 • v oblasti dohledu nad dodržováním zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů dohled nad zákazem manipulace a zneužití důvěrných informací
 • spolupráci a výměnu informací se zahraničními orgány dohledu při výkonu dohledu ve vymezené působnosti, spolupráci se zahraničními regulátory při výkonu dohledu nad finančním trhem
 • sdělování souhrnných poznatků plynoucích z výkonu dohledu ve výše uvedených oblastech dohlíženým subjektům formou zveřejnění zobecněných odpovědí na dotazy, upozornění pro veřejnost a dohledových benchmarků nebo formou úředních sdělení o příslušných dohledových postupech
 • sankční činnosti (tj. vedení řízení a rozhodování na prvním stupni o odnětí licencí, povolení a souhlasů, ve věci zjištěného nedostatku nebo spáchání správního deliktu nebo přestupku, včetně řízení o zavedení nucené správy a o jmenování nuceného správce a řízení o jmenování a odvolání likvidátora, a to v sektorech finančního trhu, v nichž působí subjekty dohlížené sekcí)
   

Zpět na hlavní schéma