Pravidla pro udělení záštity Českou národní bankou

Záštita je čestná pocta, kterou uděluje bankovní rada nebo její jednotliví členové akcím, které jsou v souladu s mandátem a cíli České národní banky (dále jen ČNB), jako vyjádření podpory. Ze záštity nevyplývá nárok na finanční požitky a automaticky se s ní nepojí osobní účast představitelů ČNB. Záštita trvá po dobu konání akce a zaniká jejím ukončením.

ČNB uděluje dva typy záštit – osobní záštitu jednotlivých členů bankovní rady a záštitu České národní banky. O udělení záštity České národní banky rozhoduje bankovní rada.

Žádost o záštitu je nutné podat s dostatečným časovým předstihem, minimálně 30 dní před zahájením akce.

Žádost musí mít tyto náležitosti:

 • název žadatele a jeho základní kontakty,
 • korespondenční adresa a jméno zástupce žadatele,
 • charakteristika činnosti žadatele,
 • datum a místo konání akce,
 • bližší informace o akci včetně webového odkazu,
 • reference/statistiky, jedná-li se o periodicky se opakující akci.

Pokud žadatel obdrží záštitu, je povinen dodržet následující pravidla:

 • zveřejnit logo ČNB na tištěných i elektronických materiálech nebo webových stránkách souvisejících s akcí (logo obdrží od odboru komunikace ČNB),
 • logo doplnit textem „Akce se koná pod záštitou České národní banky“, případně „Akce se koná pod záštitou XY (jméno, příjmení a funkce člena bankovní rady)“,
 • veškeré grafické návrhy použití loga poslat ke schválení ČNB,
 • zaštiťovat se jménem ČNB a používat logo ČNB pouze v souvislosti s akcí, které byla záštita udělena,
 • informaci o udělení záštity prezentovat na akci samotné a v médiích.

Žádost o záštitu je možné zasílat písemně na formuláři Žádost o záštitu (pdf, 372 kB) na korespondenční adresu ČNB – Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 – nebo online pomocí webového formuláře.

Informaci o udělení či neudělení záštity bude žadateli oznámena prostřednictvím odboru komunikace ČNB, a to způsobem, kterým byla žádost o záštitu do ČNB podána (poštou, elektronicky).