ČNB přichází se Zprávou o měnové politice

Počínaje letošním rokem přichází Česká národní banka s publikací nazvanou Zpráva o měnové politice, která nahrazuje dosavadní Zprávu o inflaci. Co stálo za vznikem nové publikace a jak se liší od své předchůdkyně?

Přechodem na Zprávu o měnové politice se ČNB připojuje k předním centrálním bankám ve světě, neboť si stejně jako ony uvědomila důležitost existence tohoto typu dokumentu v komunikačním mixu moderního tvůrce měnové politiky. ČNB tak následuje například švédskou Riksbank, která publikuje Zprávu o měnové politice od roku 2007 nebo Bank of England, která s jejím vydáváním započala v roce 2019.

Měnověpolitický režim se nemění

Z pozice editorů Zprávy o měnové politice ČNB bychom vám rádi představili naši novou publikaci, její obsah a zmínili také odlišnosti od její předchůdkyně – Zprávy o inflaci. Stejně tak se chceme se čtenáři tohoto příspěvku podělit o zkušenosti a poznatky, které jsme cestou získali spolu s realizačním týmem sekce měnové. Než ale prozradíme více, chtěli bychom vás nejprve ujistit, že touto úpravou nedochází ke změně měnověpolitického režimu. Česká národní banka bude i nadále naplňovat svůj mandát udržování cenové stability prostřednictvím cílování inflace, které je tu s námi již od roku 1998 a které se osvědčilo i v turbulentních dobách.

Od evoluce k revoluci

Ačkoli jsme Zprávu o inflaci vydávanou od počátku cílování inflace průběžně inovovali, v roce 2016 přišla chvíle, kdy sekce měnová dospěla k rozhodnutí, že jen s evolučním vývojem už dále nevystačíme. Vzhledem k tomu, že zájem o měnovou politiku ve veřejném prostoru neustále roste, chtěla být ČNB pro čtenáře ještě otevřenější a sdílnější v tom, jak vnímá aktuální situaci a její vliv na měnověpolitické rozhodnutí. Změna názvu a především pak obsahu zprávy tak odráží prostý fakt, že veřejnost, zejména ta odborná, se mnohem více než o prostý faktografický popis minulého či budoucího vývoje ekonomiky zajímá o to, jakým způsobem bude měnová politika na vývoj inflace reagovat.

Hned při první diskusi v sekci měnové o novém směřování zprávy jsme si uvědomili, že přechod na Zprávu o měnové politice nelze uspěchat. Chtěli jsme nicméně co nejrychleji realizovat první kroky, a proto jsme v roce 2017 přišli s „faceliftem“ tehdejší Zprávy o inflaci, který vedl ke zkrácení jejího rozsahu, zjednodušení její struktury a většímu důrazu na prognózu. Již tehdy jsme byli ale v sekci měnové rozhodnuti jít mnohem dál.

Inspiraci jsme čerpali nejen v interních diskusích, ale také na mezinárodním poli. V roce 2018 pro nás byl velkou vzpruhou do další práce mezinárodní seminář, který jsme uspořádali pro editory měnověpolitických dokumentů z centrálních bank cílujících inflaci. Potvrdili jsme si totiž, že cesta, na kterou jsme se vydali, vede správným směrem. Konzultace probíhaly rovněž s bankovní radou, která celý proces podporovala. Společně se nám tak podařilo obsah publikace koncentrovat do oblastí a témat, která jsou důležitá pro konečné rozhodnutí o změně úrokových sazeb.

Vyprávíme ekonomický příběh

Nyní se pojďme zaměřit na konkrétní změny.  Ve Zprávě o měnové politice prezentujeme ucelený příběh budoucího vývoje české ekonomiky, jak byl diskutován a schválen bankovní radou. Důraz je přitom kladen na klíčová témata, která utvářejí aktuální ekonomický příběh a jeho prognózu, a která proto rozpracováváme do větší hloubky. Naopak oblasti, kde se momentálně nic převratného neděje, nebo nejsou v danou chvíli pro prognózu stěžejní, ustupují do pozadí. Díky tomu se nám mimo jiné podařilo rozsah celé zprávy zkrátit, což ale nebyl hlavní motiv změn.

Struktura Zprávy o měnové politice v podobě číslovaných kapitol (Zahraniční ekonomický vývoj, Reálná ekonomika a trh práce, Inflace a závěrečná kapitola Měnová politika) by měla čtenáři přinést bližší vhled do uvažování sekce měnové při přípravě prognózy i bankovní rady při rozhodování o měnové politice. Vedle popisu prognózy, na kterou byli čtenáři zvyklí již ve Zprávě o inflaci, nyní ještě otevřeněji než dosud diskutujeme, jakým rizikům a nejistotám je prognóza vystavena, což se odráží v dalších prognostických scénářích, měnověpolitických simulacích a úvahách. Tyto úvahy, které sekce měnová pro bankovní radu zpracovávala v podobě interního Měnověpolitického doporučení a veřejnosti byly doposud zpřístupňovány až po šesti letech, se nyní stávají nedílnou součástí zprávy. Tento krok je tak dalším v řadě neustávajícího zvyšování transparence měnové politiky ČNB.

Zprávu bude od této chvíle doplňovat také samostatný datově laděný dokument, takzvaný Chartbook, který obsahuje všechny grafy, na které byli uživatelé Zprávy o inflaci dosud zvyklí. Nově jsou však přidány i grafy, které bývaly součástí pouze již zmiňovaného interního Měnověpolitického doporučení. Na rozdíl od Zprávy o měnové politice, která se bude pružně měnit podle aktuálních témat a jejíž flexibilita se projeví nejen v textu, ale i výběru grafů, bude Chartbook pevnou informační kotvou. Pravidelný přehled makroekonomických, finančních a měnových ukazatelů jsme rozdělili do osmi tematických kapitol, v jejichž úvodu vždy uvádíme také přehled změn oproti minulé prognóze.

Co by vám nemělo uniknout

Závěrem bychom jako editoři chtěli upozornit na dvě velmi zajímavé části zprávy, které by čtenář neměl přehlédnout. První je „editorial“ v podobě úvodního Slova guvernéra, kde se budete moci pravidelně osvěžit pohledem tohoto nejvyššího představitele ČNB na aktuální dění. Na něj naváže úvodní – celou zprávu shrnující – část psaná „lehkým perem“ ředitele sekce měnové Petra Krále. I tato kapitola dostává populárnější a odlehčenější podobu a zároveň bude publikována také samostatně – vždy hned následující ráno po měnovém jednání – jako příspěvek na čnBlogu.

Věříme, že je na co se těšit, a za sekci měnovou přejeme, ať je vám Zpráva o měnové politice nejen užitečná, ale ať je pro vás také obohacující.