Literatura

1. Brádlerová Daniela, Banka československých legií v letech 1920 - 1925, in: Peníze v proměnách času. Acta numismatica Bohemiae, Moraviae et Silesiae 2, Ostrava 1998, s. 145 - 155

2. Daněček Jiří, Mlateček Josef, Randýsek Aleš a kolektiv, Dvacet let Státní banky československé, Praha 1970, 95 s. 3. Hájek Jan, Vývoj českého bankovního kapitálu v Čechách, Praha 1985, 333 s., rukopis

4. Hájek Jan, Rozvoj národnostně českých bank od konce 19. století do roku 1914, Praha 1986, 76 s.

5. Hájek Jan, pohyb vkladů pražských bank na počátku 20. století, in: Český časopis historický 88, 1990 s. 356-368

6. Hájek Jan, Počátky činnosti Poštovní spořitelny v Předlitavsku a vývoj úsporných obchodů do roku 1914, in: Sborník Poštovního muzea 11, 1989 -1990, s. 46-70.

7. Hájek Jan, Bankovnictví v českých zemích před první světovou válkou jako základ bankovního systému meziválečného Československa, Hospodářské dějiny - Economic History 20, 1992, s.75 - 86

8. Horák Josef, Přehled vývoje českých obchodních bank, Praha 1913

9. Horejsek Jaroslav, Kapitálová expanze Živnostenské banky do jihovýchodní Evropy v letech 1907 - 1918, in: Sborník prací historických FF Univerzity Palackého v Olomouci, VI 1971, s. 85 - 102

10. Horejsek Jaroslav, Neúspěšný obchod Živnostenské banky v Polsku, in: Slovanský přehled 57, 1971, s. 139 - 145

11. Horejsek Jaroslav, Živnostenská banka a Lublaňská úvěrní banka. Příspěvek k dějinám československo-jugoslávských finančních vztahů, in: ČSČH 20, 1972 s. 803 - 818

12. Charous Jaroslav, Bankovní stávka 1921, SAP III, 1953, s. 168 - 347

13. Janák Jan, Nezdařené pokusy o založení českých akciových bank na Moravě v letech 1872 - 1873, Sborník prací Filosofické fakulty brněnské univerzity, řada C - historie, C 33, Brno 1986, s. 79 - 89

14. Janák Jan, Brünner Gewerbebank 1863 - 1880 - předchůdkyně brněnské pobočky Živnostenské banky, Sborník prací Filosofické fakulty brněnské univerzity, řada C - historie, C 38, Brno 1991, s. 53 - 64

15. Jančík Drahomír, Kalina Tomáš, Banky a společnost v meziválečném Československu, Historický obzor 5, 11, 1984, s. 251 - 259

16. Jančík Drahomír, Kalina Tomáš, Banky a veřejné mínění v meziválečném Československu, Hospodářské dějiny - Economic History 21, 1995, s. 231 - 264

17. Jančík Drahomír,Kalina Tomáš, Organizace peněžnictví při přechodu k direktivnímu řízení národního hospodářství a její odraz na česko - slovenském poměru, in: Česko-Slovenská historická ročenka, 1998, s. 181 - 198

18. Jindra Zdeněk, K rozvoji českého bankovního kapitálu před první světovou válkou, in: ČSČH V, 1957, č. 3, s. 506 - 526

19. Jindra Zdeněk, Das Bankwesen in Ost- und Mitteleuropa 1914 - 1945, in: Das Bankwesen in Ost- und Mitteleuropa 6. Wissenschaftliches Kolloquium am 16. October 1992 in Wien, Bankhistorisches Archiv, Beiheft 24, s. 34 - 47, Diskusion s. 48 - 55

20. Kosatík Pavel, Bankéř první republiky. Život dr. Jaroslava Preisse , Praha 1996, 204 s.

21. Koštel Miroslav, Státní banka československá. Československá bankovní soustava v letech 1950 - 1992, in: Československé bankovky, státovky a mince 1919 - 1992, Praha 1993, s. 29 - 41

22. Kubů Eduard, The Assotiation of Czechoslovak Banks. Professional interest Group or Cartel In: Prager Wirtschafts-und Sozialehistorische Mitteilungen, Prague Economic and Social History Papers, Bd. 1, 1994, s. 99 - 104

23. Kubů Eduard, Mezi národně uvědomělou hospodářskou zdrženlivostí, podnikatelským duchem a rakušanskou spoluprací (K válečným půjčkám a žádosti českých bank o zrovnoprávnění při úvěrování vídeňských hospodářských ústředen z února 1918), AUC Phil. and Hist.-3-4/1995, Studia Historica XLII, Střední a východní Evropa v krizi XX. století, Praha 1998, s. 163 - 181

24. Lacina Vlastislav, Živnobanka a její koncern v letech Velké hospodářské krize 1929 - 1934, in: ČSČH 31, 1983, s. 350-377

25. Lacina Vlastislav, Changes in the Banking System and Credit Financing of Industial Enterprises after the Establishment of the Independent Czechoslovak Republic. Banking in the Czech Lands before the First World War as the Foundation of the Banking System in Interwar Czechoslovakia, in: Papers in Business History 11-14 September 1991. Report from the BHU international Conference 1991, London School if Economics and Political Science, vol. I,II,III, IV, XI.

26. Lacina Vlastislav, Změny v bankovním systému a financování průmyslových podniků po vzniku samostatné Československé republiky, Hospodářské dějiny-Economic History 20, 1993, s.87-99

27. Lacina Vlastislav, Nostrifikace podniků a bank v prvním desetiletí Československé republiky, ČČH 92, 1994, s. 77-93

28. Lacina Vlastislav, Živnostenská banka koncem první Československé republiky, AUC Phil. et Hist. 3 - 4, 1995, Studia Historica XLII, Praha 1998, s. 241 - 149

29. Lacina Vlastislav, Živnostenská banka po Mnichovu a na počátku nacistické okupace, in: Peníze v proměnách času, Acta numismatica Bohemie, Moraviae et Silesiae 2, Ostrava 1998, s. 127 - 131

30. Lacina Vlastislav, Alois Rašín, Praha 1992

31. Nečas Ctibor, Počátky vývozu českého kapitálu do Haliče, in: Tisíc let česko - polské vzájemnosti, Opava 1967, s. 189 - 197

32. Nečas Ctibor, Počátky vývozu Pražské úvěrní banky na Balkán, in: Studia balcanica bohemoslovaca I, 1970, s. 144 - 151

33. Nečas Ctibor, Z kapitálové expanze Živnostenské banky do jihovýchodní Evropy, in: Časopis Matice moravské 91, 1972, s. 178 - 181

34. Nečas Ctibor, Český bankovní kapitál na Balkáně před první světovou válkou, in: Studia balcanica bohemoslovaca 2, 1976, s. 259 - 263

35. Nečas Ctibor, Počátky kapitálové expanze České průmyslové banky do jihovýchodní Evropy, in: Sborník prací pedagogické fakulty v Brně, svazek 66, 1980, s. 51 - 66

36. Nečas Ctibor, Počátky kapitálových styků České průmyslové banky s uherskými odbytišti, in: Současný stav a úkoly československé hungaristiky, Brno 1985, s. 141 - 145

37. Nečas Ctibor, První obchody a zřízení filiálky Živnostenské banky v Moravské Ostravě, in: Ostrava 15, 1989, s. 242 - 245

38. Nečas Ctibor, Na prahu české kapitálové expanze. Rozpínavost českého bankovního kapitálu ve střední, jihovýchodní a východní Evropě v období rakousko-uherského imperialismu, Brno 1987, 129 s.

39. Nečas Ctibor, Podnikání českých bank v cizině 1898 - 1918. Rozpínavost českého bankovního kapitálu ve střední, jihovýchodní a východní Evropě v období rakousko - uherského imperialismu, Brno 199, 137 s.

40. Novotný Jiří, Postoj českého agrárního a finančního kapitálu k rakouským válečným půjčkám, in: Slezský sborník 75, 1977, s. 61 - 70

41. Novotný Jiří, Zahraniční kapitálová expanze Agrární banky do Uher a jihovýchodní Evropy v letech 1911 - 1918, in: Slovanské štúdie 9, Bratislava 1978, s. 257 - 277

42. Novotný Jiří, Bankovní úřad při ministerstvu financí a jeho úloha v měnové politice 1919 - 1922, in: Slezský sborník 72, 1974, s. 274 - 285

43. Novotný Jiří, Pokusy zahraničního kapitálu o proniknutí do Živnostenské banky za předmnichovské Československé republiky, in: Slezský sborník 81, 1983, s. 31 - 34

44. Novotný Jiří, Československé obchodní banky a náš textilní průmysl do roku 1938, in: Z dějin textilu 6, 1984, s. 215 - 249

45. Novotný Jiří, Agrární banka a potravinářský průmysl do vypuknutí velké hospodářské krize 1929, in: Hospodářské dějiny - Economic History 13, Praha 1985, s. 225 - 262

46. Novotný Jiří, The Credit Policy of the Živnostenská banka in Prague 1918 - 1938, in: Papers in Business History 11 - 14, 1991, s. 100-110

47. Novotný Jiří, Úvěrové podmínky a postupy Živnostenské banky v meziválečném období, Hospodářské dějiny - Economic History, Praha 1992, s. 101 - 111

48. Novotný Jiří, - Šouša Jiří, Vztah českých bank ke státům jižní Ameriky, in: Sborník historický 36, Praha 1989, s. 133 - 170

49. Novotný Jiří, - Šouša Jiří, Národní banka Československá a její úloha ve vývoji naší měny 1926 - 1938, AUC, Phil. and Hist. 1, Z pomocných věd historických - Numismatica, Praha 1993, s. 57 - 73

50. Novotný Jiří, - Šouša Jiří, Zavedení měny zlaté devizy v Republice československé v roce 1929 z pohledu Národní banky Československé, in: Seminář a jeho hosté, Sborník prací k 60. narozeninám doc. dr. Rostislava Nového, Praha 1992, s. 317 - 325

51. Novotný Jiří, - Šouša Jiří, Úvěrování československého průmyslu bankami (Živnostenská banka a její klienti), AUC, Phil and Hist. 3 - 1994, Československo a střední Evropa v meziválečném období, Praha 1996, s. 93 - 105

52. Novotný Jiří, - Šouša Jiří, Banka ve znamení zeleného čtyřlístku. Agrární banka 1911 - 1938 (1948), Praha 1996, 419 s. + 24 s. obrázkových příloh

53. Novotný Jiří, - Šouša Jiří, Úsilí o podporu české menšiny na severu naší země (Severočeská banka v Litoměřicích), Vlastivědný sborník Litoměřicko XXIV, Litoměřice 1990, s. 153 - 178; XXVII-XXIX, Litoměřice 1995, s. 101 - 130

54. Novotný Jiří, - Šouša Jiří, K teritoriálnímu rozložení filiálek a významnějších expozitur českých obchodních bank v první polovině dvacátého století (do roku 1938), Historická geografie 29, Praha 1997, s. 239 - 272

55. Novotný Jiří, - Šouša Jiří, K postavení a úloze středních a malých bank v českých zemích ve dvacátých letech 20. století, in: Peníze v proměnách času, Acta numismatica Bohemiae, Moraviae et Silesiae 2, Ostrava 1998, s. 121 - 126

56. Novotný Jiří, - Šouša Jiří, Podnikatelské aktivity českých středních a malých bank v Německu v letech 1918 - 1938, in: Konkurence i partnerství. Německé a československé hospodářství v letech 1918 - 1945, Praha 1999, s. 215 - 233

57. Novotný Jiří, - Šouša Jiří, Krize bank za první republiky. Otřes české bankovní soustavy a její záchrana ve dvacátých letech 20. století, Historický obzor 1-2, 2002, s. 2 - 14

58. Novotný Jiří, - Šouša Jiří, K měnové politice cedulových ústavů Československé republiky a projevům deflace ve dvacátých letech 20. stol. AUC - Phil. and Hist. 1, Studia Historica XLVIII, 1998, s. 159 - 171

59. Novotný Jiří - Šouša Jiří, Soukromé bankovní domy v českých zemích meziválečné doby, in: Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 5/1197, Studia Historica XLVII, Praha 1997, s. 163 - 176

60. Pátek Jaroslav, Československé banky a mezinárodní úvěrový trh, Hospodářské dějiny - Economic History 20, 1992, s. 113 - 126

61. Pimper Antonín, Z válečného a poválečného vývoje československých obchodních bank, Praha 1929

62. Pimper Antonín, České obchodní banky za války a po válce, Praha 1929

63. Pohl Otakar a kolektiv, Úloha Státní banky československé v národním hospodářství, Praha 1960, 240 s.

64. Půlpán Karel - Půlpánová Stanislava, Bankovní úřad ministerstva financí (1919-1926), Finance a úvěr 44, 1994, s. 418 - 428

65. Romportlová Marta - Sládek Zdeněk, České obchodní banky a jejich úloha při tvorbě finančních a kapitálových trhů ve střední Evropě, zejména vůči Maďarsku, in: Měnové systémy na území českých zemí 1892 - 1993, Opava - Praha 1995, s. 143 - 155

66. Šůla Jaroslav, Přehled československé měny v letech 1918 - 1989, in: Měnové systémy na území Českých zemí 1892 - 1993. Sborník z konference v Opavě, březen 1994, Opava-Praha 1995, s. 15 - 52

67. Vencovský František, Jindra Zdeněk, Novotný Jiří a kolektiv, Dějiny bankovnictví v českých zemích, Praha 1999, 594 s.