Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

únor 2018

  • Česká národní banka poskytla dne 12. února 2018 na základě žádosti informace k dotazům žadatele ohledně statistických údajů týkajících se délky řízení o udělení licence nebo povolení k činnosti různým typům subjektů v jednotlivých segmentech finančního trhu. ČNB též odkázala na web (http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/pravomocna_rozhodnuti/susr-list.html?&cnbsegment=300.310&cnbtype=100.110&page=1), kde jsou zveřejněna povolovací a schvalovací rozhodnutí, tj. rozhodnutí ve věci žádostí o povolení k činnosti (obchodníka s cennými papíry, investiční společnosti, investičního fondu, apod.) a žádostí o souhlasy (k výkonu funkce vedoucí osoby, k nabytí kvalifikované účasti, ke schválení změny statutu fondu kolektivního investování apod.) v oblastech kapitálového trhu podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu a zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Z takto zveřejněných rozhodnutí a informací o řízení lze dohledat údaje o délce každého konkrétního správního řízení, a to z údaje o datu zahájení správního řízení, datu vydání rozhodnutí, resp. datu nabytí právní moci.
  • Česká národní banka poskytla dne 26. února 2018 na základě žádosti o poskytnutí neoficiálního a nezávazného pracovního překladu vyhlášky č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb (dále jen „Vyhláška“), do anglického jazyka, příslušný odkaz: 
    http://www.cnb.cz/en/supervision_financial_market/legislation/management_companies_investment_funds/national_legislation.html
  • Česká národní banka poskytla dne 28. února 2018 na základě žádosti následující informaci. Česká národní banka v současné době nepronajímá bytové domy a pronajímá pouze bytové jednotky. Česká národní banka vlastní 3 byty určené k pronájmu v budově ČNB na Senovážném náměstí v Praze 1. Nájemné bytů se pohybuje ve výši cca 20 000 Kč/byt včetně záloh na energie a služby, a to v závislosti na velikosti dané bytové jednotky. Cena za pronájem bytové jednotky je přitom stanovena bez ohledu na to, zda je nájemcem zaměstnanec ČNB nebo zda se jedná o nájemce externího. Česká národní banka ze zákona nakládá s vlastním majetkem s odbornou péčí a hospodaření ČNB podléhá kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu ČR. Způsob hospodaření ČNB - včetně pronájmů - prošel v roce 2017 hloubkovou kontrolou NKÚ. Ze závěrů této kontroly vyplývá, že nebyly shledány žádné významné nedostatky a NKÚ konstatoval, že ČNB s vlastním majetkem nakládala odpovídajícím způsobem a s odbornou péčí.