Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB poskytla dne 1. 3. 2024 informaci, že ke dni odeslání odpovědi na dotaz eviduje 16 formulářů k vyjádření zájmu o získání povolení dle nařízení MiCA, z toho 14 od právnických osob.

ČNB poskytla dne 4. 3. 2024 informaci, že mzda členů bankovní rady je pravidelně zveřejňována ve výroční zprávě ČNB a též v roční zprávě o výsledku hospodaření ČNB, jejíž je povinnou součástí ze zákona [§ 47 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů]. Tyto zprávy jsou dostupné na webových stránkách ČNB (http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodareni/).

Informace týkající se mzdy členů bankovní rady a guvernéra za rok 2023 byly uvedeny v požadované struktuře v tabulce, která byla přílohou odpovědi.

ČNB poskytla dne 15. 3. 2024 informaci, že řízení ve věci přestupku dle § 172 odst. 3 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, pro porušení povinnosti podle § 121k odst. 4 nebo § 121o odst. 4 téhož zákona, v období od 1. 10. 2019 nebylo vedeno a nebylo tedy vydáno ani žádné rozhodnutí.

ČNB poskytla dne 19. 3. 2024 následující informace:
ČNB vede účty podřízené státní pokladně podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Na těchto účtech pak zpracovává přijaté platby v souladu se zákonem č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené právní předpisy neukládají povinnost provádět okamžité platby, tudíž účast v systému okamžitých plateb je dobrovolná a vždy záleží na rozhodnutí příslušné banky, zda se k tomuto systému připojí.

Seznam účastníků systému okamžitých plateb je veřejně dostupný na internetových stránkách ČNB.

Termín pro spuštění přijímání okamžitých plateb na účty vedené ČNB není v současné době stanoven ani prozatím blíže plánován.