Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB poskytla dne 6. 12. 2023 následující informace:

ČNB se ve svých smluvních závazkových (obchodních) vztazích řídí těmi právními normami, které se pro příslušný vztah na základě volby práva nebo kolizních norem použijí. Takové vztahy má i se subjekty domicilovanými v USA, proto je v některých případech relevantní i právo některého ze států USA, potenciálně včetně jednotného obchodního zákoníku, resp. Uniform Commercial Code (UCC).

ČNB poskytla dne 14. 12. 2023 následující informace:

Česká národní banka nevydala žádné doporučení, příkaz, stanovisko ani jí nebyl předložen podnět, který by řešila a týkal se příjmu z diet od zaměstnavatele ve vztahu k posouzení schopnosti spotřebitele splácet úvěr (v tomto případě hypoteční úvěr).

ČNB poskytla dne 19. 12. 2023 následující informace:

Dle seznamu registrovaných a regulovaných subjektů  ČNB pan ___________________________ byl registrován od ____________ do ____________ jako výhradní pojišťovací agent dle dnes již zrušeného právního předpisu, zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí).

Dle seznamu registrovaných a regulovaných subjektů ČNB, pan ___________________________ nedisponoval od roku 2018 do současnosti bankovní licencí, která by ho opravňovala k  přijímání vkladů od veřejnosti podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů nebo povolením dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ani oprávněním k investování prostředků od veřejnosti podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů či podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

ČNB poskytla dne 21. 12. 2023 následující informace:

ČNB nebyla seznámena se žalobou zapsanou v jednotném zákoníku Uniform Commercial Code (UCC) č. dok. UCC WA DC 2012114776, tedy zjevně není ani účastníkem předmětného řízení, neboť v opačném případě by byla příslušnou autoritou vyzvána, aby se k tvrzením obsaženým v dané žalobě vyjádřila. Z uvedeného tedy plyne, že pro ČNB nemá uvedená obžaloba relevanci žádnou.