Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB poskytla dne 4. 7. 2023 informaci, že se společností ___________________________ nevedla správní ani přestupkové řízení. Žádné rozhodnutí vůči této společnosti nebylo vydáno.

ČNB poskytla dne 13. 7. 2023 následující informace:

K 30. 6. 2023 ČNB obdržela celkem 5 žádostí o povolení k činnosti poskytovatele služeb skupinového financování. K 30. 6. 2023 ČNB neudělila povolení k činnosti poskytovatele služeb skupinového financování žádnému subjektu.

ČNB poskytla dne 25. 7. 2023 usnesení č.j. 2023 / 90914 / 570.

ČNB poskytla dne 26. 7. 2023 následující informace k Obecnému přístupu MREL:

Dne 16. 4. 2019 ČNB spustila nový web (viz tisková zpráva zde), jehož součástí je i nový redakční systém. V prostředí nového redakčního systému však nemusí být dostupné všechny verze aktualizací, které proběhly v předchozím produkčním prostředí, což se týká i webové stránky Obecný přístup, na kterou odkazuje tisková zpráva ČNB zveřejněná dne 31. října 2018. Archivní verze webové stránky Obecný přístup (viz zde) ve všech podstatných aspektech odpovídá původně zveřejněnému textu.

Tematický článek  o finanční stabilitě Minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky (MREL): Obecný přístup České národní banky autora Tomáše Kahouna z roku 2019 (viz zde) rozebírá a komentuje některé vybrané aspekty Obecného přístupu ČNB tak, jak byl publikován v dobovém dokumentu Obecný přístup MREL, na který odkazuje tisková zpráva ČNB zveřejněná dne 31. října 2018.

Považujeme za důležité upozornit, že Tematické články o finanční stabilitě reagují na vybrané aktuální otázky týkající se problematiky finanční stability. Jejich cíl je edukativní a nenáročnou formou mají seznamovat veřejnost s výsledky analýz finanční stability a s konkrétními aspekty makroobezřetnostní politiky ČNB. Jsou samostatnou publikační řadou podporující analýzy a závěry Zprávy o finanční stabilitě. Názory obsažené v tematických článcích jsou názory autorů a nemusí nutně představovat názory ČNB.

ČNB poskytla dne 28. 7. 2023 následující informace týkající se povolení k činnosti poskytovatele služeb skupinového financování:

Ke dni 19. 7. 2023 bylo ČNB podáno 5 žádostí o povolení k činnosti poskytovatele služeb skupinového financování podle čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 (dále jen „Nařízení“).

ČNB stanovila lhůtu pro poskytnutí chybějících informací podle čl. 12 odst. 4 Nařízení ve všech případech.

Ke dni 19. 7. 2023 ČNB nevydala žádné rozhodnutí o udělení povolení k činnosti poskytovatele služeb skupinového financování podle čl. 12 Nařízení.

Ke dni 19. 7. 2023 ČNB nevydala žádné rozhodnutí o zamítnutí žádostí o udělení povolení k  činnosti poskytovatele služeb skupinového financování podle čl. 12 Nařízení.

Dále byl žadateli poskytnut odkaz (viz zde), kde je možné dohledat informace ve vztahu, ke kolika poskytovatelům služeb skupinového financování obdržela ČNB oznámení podle čl. 18 odst. 2 Nařízení o úmyslu těchto poskytovatelů poskytovat služby skupinového financování v ČR a seznam členských států, jejichž příslušné orgány udělily povolení podle
čl. 12 Nařízení poskytovatelům služeb skupinového financování, ve vztahu k nimž ČNB obdržela oznámení podle čl. 18 odst. 2 Nařízení o úmyslu těchto poskytovatelů poskytovat služby skupinového financování v ČR.

ČNB poskytla dne 28. 7. 2023 následující informace týkající se povolení k činnosti poskytovatele služeb skupinového financování:

ČNB zahájila celkem 5 řízení týkající se povolení k činnosti poskytovatele služeb skupinového financování (dále jen „řízení“).

Celkem 5 řízení je zahájených, tj. žádné řízení dosud nebylo ukončeno.

Řízení jsou vedena se subjekty, jež jsou obchodními společnostmi (s.r.o. a a.s.).

ČNB neudělila povolení k činnosti poskytovatele služeb skupinového financování žádnému subjektu, tj. žádné pravomocné rozhodnutí o žádosti dosud nebylo vydáno.