Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB poskytla dne 3. 4. 2023 následující informace: Při transportech peněz a jiných cenností v doprovodu vozidel Policie České republiky jsou výstražná světla na speciálních přepravních vozidlech České národní banky využívána dle výkladu ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích - § 41 jízda vozidel s právem přednosti jízdy. Speciální přepravní vozidla České národní banky jsou vždy doprovázená vozidla ve znění ustanovení tohoto zákona. Výstražné světelné zařízení přispívá k maximální možné ochraně všech účastníků silničního provozu.

ČNB poskytla dne 11. 4. 2023 následující informace:

 • Ve vztahu k minifondům (§ 15 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZISIF")) nedošlo k upuštění od potrestání za porušení zákazu nabízení investice veřejnosti.
 • K výmazu minifondu ze seznamu dle § 596 ZISIF došlo.
 • Ze strany ČNB je evidováno, jaké konkrétní fyzické osoby v době udělení sankce byly v orgánech minifondů. Doba evidence není nijak omezena.
 • Doba evidence rozhodnutí o uložení sankcí není nijak omezena.
 • Řízení ohledně porušení zákazu nabízení investic veřejnosti jsou zahajována z moci úřední na základě podnětu veřejnosti a následného vlastního šetření ČNB nebo pouze na základě vlastní dohledové činnosti ČNB. 

ČNB poskytla dne 11. 4. 2023 následující informace:

 1. Posouzení splnění podmínek pro výkon funkce člena bankovní rady České národní banky (dále jen "bankovní rada") není na odboru legislativním a právním ČNB ex post, ale na odboru legislativy a práva kanceláře prezidenta republiky a na osobě kandidáta na členství v bankovní radě samé, a to ex ante před jejím jmenováním do bankovní rady. Je to totiž prezident republiky, kdo je oprávněn jmenovat člena bankovní rady, resp. též jmenovat guvernéra a viceguvernéry ČNB, přičemž vychází z požadavků zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, veřejně známých údajů o osobě zvažovaného kandidáta, jakož i informací poskytnutých samotným kandidátem.

  Pokud jde o osobu guvernéra Aleše Michla, ten ještě před tím, než byl jmenován členem bankovní rady, ukončil aktivity a funkce neslučitelné s členstvím v bankovní radě, tedy funkci jednatele, člena správní rady i výkon samostatně výdělečné činnosti. Ode dne členství v bankovní radě, tedy od 1. prosince 2018, Aleš Michl již nevykonával a nevykonává jakoukoliv činnost, která by mohla způsobit jeho střet zájmů. Aleš Michl rovněž opakovaně deklaruje, že např. s fondem Quant již nemá nadále nic společného a že není ve střetu zájmů, o čemž před svým nástupem do funkce otevřeným dopisem informoval klienty fondu a prostřednictvím sociálních sítí také veřejnost.

  Dále Aleš Michl po nástupu do bankovní rady během své účasti na jednání bankovní rady dne 5. prosince 2018 její členy informoval o svém podnikání před nástupem do ČNB a o jeho ukončení ke dni vzniku funkce člena bankovní rady. Informace o ukončení činnosti ve fondu Quant je rovněž součástí jeho oficiálního životopisu na webu ČNB.

  Po jmenování Aleše Michla do funkce člena bankovní rady a posléze guvernéra ČNB, nebyly ze strany ČNB s ohledem na výše uvedené prováděny právní analýzy ohledně střetu zájmů. Střet zájmů Aleše Michla nebyl a není dán a dosud nebyl nikým ani věrohodně tvrzen a doložen.

  Závěrem v této souvislosti bylo odkázáno také např. na vyjádření guvernéra Aleše Michla pro deník E15 nebo deník Hospodářské noviny z r. 2018.

 2. Instalaci mechové/lišejníkové stěny provedla společnost DD Design s.r.o., IČO 046 18 386, jejíž jedinou jednatelkou je Dagmar Krulišová Dítětová.

  ČNB se jako veřejný zadavatel při výběru dodavatelů veřejných zakázek řídí zákonem 
  č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Výběr dodavatelů veřejných zakázek malého rozsahu, tj. veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou nižší než 2 000 000,- Kč bez DPH (u dodávek a služeb), o kterou se jednalo i v daném případě, je stanoven interními předpisy ČNB.

ČNB poskytla dne 18. 4. 2023 následující informace týkající se počtu investičních zprostředkovatelů a vázaných zástupců, resp. popsala postup, jak se k těmto informacím dostat:

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů, které podléhají dohledu ČNB, jsou veřejně dostupné na webových stránkách ČNB (zde). Na levé straně je třeba z nabídky vybrat Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů, dále je třeba z hlavního menu vybrat stav ke dni, zadat potvrzovací kód, znovu z hlavního menu vybrat stav ke dni a kliknout na tlačítko provést. Následně se rozbalí přehled počtu subjektů k aktuálnímu datu uspořádaných dle jednotlivých sektorů. Po kliknutí na celkový počet investičních zprostředkovatelů, se rozbalí seznam všech investičních zprostředkovatelů. Ke každému jednotlivému subjektu, resp. investičnímu zprostředkovateli je možné otevřít samostatnou kartu se základními informacemi o daném subjektu. V řádku označeném jako související vazby je v případě, že má tento subjekt vázaného zástupce, vyplněno vázaný zástupce dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu a v závorce je případně uveden i jejich počet.

ČNB poskytla  dne 19. 4. 2023 informaci, že od roku 2018 nevydala žádné rozhodnutí na základě porušení § 91 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, tedy za spáchání přestupku dle § 153 odst. 1 písm. s) téhož zákona.

ČNB poskytla dne 28. 4. 2023 následující informace:

Odbor organizační a protokolu měl k 31. 3. 2023 celkem 10 pracovních míst a všechny byly obsazeny.

Hlavní expert v oblasti organizační a protokolu nemá přístup na jednání bankovní rady ČNB. Zaměstnanci ČNB mohou být na jednání bankovní rady přizváni pouze v konkrétním případě, kdy je projednávána záležitost týkající se jejich agendy.

Dále ČNB v příloze poskytla přehled protokolárních akcí za rok 2022 a protokolárních akcí, které se uskutečnily v tomto roce.