Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB poskytla dne 29. 8. 2022 k dotazům ohledně poskytování bankovních služeb Českou národní bankou následující informace:

ČNB poskytuje svým zaměstnancům bankovní služby. K 1. 5. 2022 byl celkový počet účtů vedených pro zaměstnance 4 498, z toho 1 908 bankokont (běžný účet),  1 556 spořicích účtů,  638 účtů v EUR a 396 účtů v USD. Členům bankovní rady jsou poskytovány stejné bankovní služby jako ostatním zaměstnancům a počet členů bankovní rady, kterým byly k 1. 5. 2022 poskytovány bankovní služby, je zahrnut v souhrnném počtu zaměstnanců, u kterých se tak dělo.

ČNB bývalým zaměstnancům poskytuje pouze službu vedení bankovních účtů. K 1. 5. 2022 byl celkový počet účtů vedených pro bývalé zaměstnance 1 396 (tento počet je zahrnut výše v odpovědi týkající se zaměstnanců).

Na vedení účtů nemají nárok všichni bývalí zaměstnanci, ale jen tzv. důchodci ČNB. Důchodcem ČNB se rozumí:

 • fyzická osoba, které byl v přímé souvislosti se skončením pracovního poměru k ČNB přiznán nebo které na skončení pracovního poměru bezprostředně navazuje starobní důchod, předčasný důchod, předdůchod nebo invalidní důchod třetího stupně invalidity (do 31. 12. 2009 plný invalidní důchod),
 • fyzická osoba, které byl bezprostředně po skončení pracovního poměru ke Státní bance československé (dále jen „SBČS“) přiznán starobní důchod nebo plný invalidní důchod, a to z těch útvarů SBČS, jejichž agenda nebyla k 1. 1. 1990 delimitována do Komerční banky, a.s., nebo Investiční a Poštovní banky, a.s., nebo
 • fyzická osoba, které byl přiznán starobní důchod, předčasný starobní důchod, předdůchod nebo invalidní důchod ve třetím stupni invalidity a která byla rehabilitována pro neplatné rozvázání pracovního poměru.

ČNB vede účty v souladu a v mezích zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ČNB“), a to:

 • Účty podle rozpočtových pravidel (§ 30 zákona o ČNB); zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, upravuje v § 3 písm. h) přehled účtů (resp. klientů – právnických osob) podřízených státní pokladně. V § 33 a 34 stanoví základní podmínky pro vedení těchto účtů. K 1. 5. 2022 byl celkový počet účtů vedených těmto subjektům 15 959.
 • Účty  zaměstnanců dle § 34 odst. 1 zákona o ČNB.
 • Účty jiných právnických osob (§ 34 odst. 1 zákona o ČNB). Seznam těchto právnických osob  zveřejňuje ČNB v roční zprávě o výsledku hospodaření – https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodareni/rocni-zpravy-o-vysledku-hospodareni-cnb/. K 1. 5. 2022 byl celkový počet účtů vedených těmto subjektům 11.
 • Účty bank, poboček zahraničních bank a spořitelních a úvěrních družstev dle § 32 odst. 1 písm. a) zákona o ČNB.

V souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky a Evropského parlamentu zřizuje ČNB před volbami účty podle § 31 a § 61 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a podle § 21 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů. K 1. 5. 2022 nebyly tyto účty otevřeny.

ČNB osobám na DPČ, DPP ani smluvní partnerům bankovní služby neposkytuje. Jiným fyzickým a právnickým osobám nejsou bankovní služby poskytovány.

Bankovní služby poskytované zaměstnancům jsou: vedení účtů v CZK (běžný a spořicí účet), vedení účtů v CM (běžný účet v EUR a USD), bezhotovostní a hotovostní platební styk na účtech, debetní karty k běžnému účtu v CZK, internetové bankovnictví ABO-K, úvěry, zápůjčky, správa kupní ceny, bezpečnostní schránky.

Bankovní služby poskytované právnickým osobám jsou: vedení účtů v CZK (běžný účet a pro část klientů podle § 33 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, účet pro termínované vklady), vedení účtů v EUR (běžný účet a pro část klientů podle § 33 zákona č. 218/2000 Sb. účet pro termínované vklady), vedení běžných účtů v USD a několika dalších CM, bezhotovostní a hotovostní platební styk na účtech ve stejném rozsahu jako pro klienty – fyzické osoby a navíc možnost výběrů a vkladů hotovosti u vybraných poboček Komerční banky, a.s., debetní karty k běžnému účtu v CZK, internetové bankovnictví ABO-K, bezpečnostní schránky.

V příloze byl žadateli poskytnut vývoj úrokových mír na bankovních účtech vedených ČNB v období 1. 1. 2020 – 1. 5. 2022. Úrokové míry na běžných bankovních účtech, které ČNB vede, jsou stanovovány podle následujícího klíče:

Fyzické osoby (zaměstnanci):

 • Úložky do 1 500 000 Kč jsou úročeny sazbou odvozenou od 3M Priboru x konstanta, zůstatky nad 1 500 000 Kč úročeny nejsou.
 • Na účtu v EUR - úložky do 10 000 EUR jsou úročeny sazbou odvozenou od 3M Euriboru x konstanta, pokud je tato sazba vyšší než 0 %. Pokud je sazba odvozena od 3M Euribor nižší nebo rovna 0 %, prostředky se neúročí. Pro toto čtvrtletí je sazba stanovena 0 %. V případě zůstatku nad 10 000 EUR je účtována cena za nadlimitní zůstatek ve výši odvozenou od 3M Euriboru x konstanta, je-li sazba 3M Euribor záporná.
 • Na účtech v USD – úložky do 10 000 USD jsou úročeny sazbou odvozenou od 3M Liboru x konstanta, zůstatky nad 10 000 USD úročeny nejsou.

Právnické osoby:

 • Pro výpočet úrokových sazeb se používají vždy aktuální hodnoty referenčních úrokových sazeb: 2T Repo sazba ČNB, diskontní sazba ČNB, Lombardní sazba ČNB, deposit facility rate ECB, Fed Funds Target Rate stanovená Federal Open Market Comitee.
 • Zůstatky peněžních prostředků na účtech právnických osob se neúročí,  pokud jde o účty podřízené státní pokladně, které jsou podřízeny souhrnným účtům státní pokladny  (§ 33 zákona č. 218/2000 Sb.), tj. účty vedené v Kč a EUR.
 • Účty vedené pro právnické osoby v jiných měnách a účty jiné než účty podřízené státní pokladně se úročí sazbou vyhlášenou v úředním sdělení ČNB, které je publikováno ve Věstníku ČNB viz https://www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik-cnb/ .

Úrokové míry na spořicích účtech fyzických osob jsou stanovovány podle následujícího klíče: úložky do 3 000 000 Kč jsou úročeny sazbou ve výši odvozené od 3M Priboru x konstanta, zůstatky nad 3 000 000 Kč úročeny nejsou.

Česká národní banka v období od 1. 1. 2020 do 1. 5. 2022 poskytla úvěr 88 zaměstnancům a zápůjčku 193 zaměstnancům. Celková výše poskytnutých úvěrů a zápůjček zaměstnancům v období od 1. 1. 2020 do 1. 5. 2022 byla 338 756 749 Kč. Počet členů bankovní rady, kterým byl poskytnut úvěr nebo zápůjčka, je zahrnut v počtu zaměstnanců, kterým byl poskytnut úvěr nebo zápůjčka. Bývalým zaměstnancům ani jiným spolupracovníkům (DPČ, DPP, smluvní partneři) úvěry, půjčky nebo obdobné bankovní produkty ČNB neposkytuje. Žádný jiný okruh fyzických osob, kterým by ČNB poskytovala úvěry, půjčky či obdobné bankovní produkty, není.

Okruh osob, kterým ČNB poskytuje bankovní služby je stanoven v Pokynech České národní banky č. 61 ze dne 16. března 2015, kterými se stanoví postup při vedení účtů klientů v české a cizí měně a při provádění platebního styku a zúčtování na těchto účtech – tento vnitřní předpis byl žadateli poskytnut v anonymizované podobě.

ČNB poskytla dne 3. 8. 2022 žadateli informaci týkající se nároků z penzijního připojištění se státním příspěvkem (transformovaných fondů) v období 2019 – 2021.

Žadateli bylo sděleno, že penzijní společnosti nereportují ve svých výkazech data o „nových“ nárocích z penzijního připojištění. Z dostupných výkazů penzijních společností má ČNB pouze informace o celkových počtech vyplacených dávek. Roční změna v počtu vyplacených dávek se potom získá jako prostý rozdíl dvou hodnot ke konci příslušného a předešlého roku, tj. čisté saldo. Tyto hodnoty však nezohledňují přírůstky a úbytky v daném období, tzn. i nové nároky.

Dále byla žadateli zaslána následující tabulka:

  2019 2020 2021
Počet poživatelů starobní penze 4 228 4 369 4 608
Počet poživatelů pozůstalostní penze 12 487 12 188 13 062
Počet poživatelů výsluhové penze 294 252 215
Počet poživatelů invalidní penze 137 66 44
Počet případů jednorázových vyrovnání 136 478 114 740 109 684
Počet případů vyplacení odbytného 46 993 39 987 32 326

ČNB poskytla dne 11. 8. 2022 následující informace:

Smyslem příspěvku s názvem Desatero spotřebitele, který ČNB uveřejnila na svých internetových stránkách, bylo upozornit na rizika investic do alternativních investičních produktů co nejširší veřejnost na skutečnost, že ne všechny nabídky zhodnocení finančních prostředků podléhají dohledu ČNB a při zvažování takové investice je potřeba mít tuto skutečnost na paměti. ČNB nedohlíží všechny investiční činnosti, ale jen ty, kde jí byla pravomoc svěřena zákonem. Nedohlíží tak např. individuální investice do uměleckých děl, veteránů, ale ani do zlata. Obdobně tak nedohlíží ani investice do podílů na úvěrech, pokud takové podnikání nenaplňuje znaky regulované činnosti, tedy např. kolektivního investování, či poskytování investičních služeb.

Dělících momentů mezi dohlíženou a nedohlíženou aktivitou je více, zejména:

 1. zda jde o investice individuální nebo o společné investování více osob (správa majetku v případě společného investování vyžaduje povolení či registraci ČNB),
 2. zda jde o přímou individuální investici do úvěrů nebo jsou využity nástroje jako převoditelné cenné papíry a deriváty (služby k cenným papírům a derivátům mohou poskytovat jen osoby s povolením ČNB).

Zda určitá osoba má povolení či registraci ČNB a/nebo podléhá dohledu ČNB lze zjistit na internetových stránkách ČNB: https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz .

Z pohledu drobného investora je pak dobré vědět, že pokud konkrétní podnikatelská činnost nepodléhá dohledu ČNB a ten, kdo stojí za konkrétním obchodním modelem, není schopný dostát svým závazkům, nenabízejí právní předpisy žádnou zvláštní ochranu, která by zvyšovala pravděpodobnost, že investor získá alespoň část své investice zpět.

Dále ČNB k regulaci crowdfundingu a adaptaci souvisejícího nařízení EU do českého právního řádu uvedla, že tato adaptace již proběhla s účinností od 29. května 2022, nicméně žádná osoba dosud povolení od ČNB neobdržela. Podle nařízení (EU) o crowdfundingu platí, že poskytovatelé crowdfundingu mohou pokračovat v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy ve své činnosti do 10. listopadu 2022 nebo, pokud do té doby podají příslušnou žádost o povolení, do okamžiku, kdy ČNB o této žádosti rozhodne.

ČNB poskytla dne 18. 8. 2022 žadateli informaci týkající se nároků z doplňkového penzijního spoření v období 2019 - 2021. Žadateli bylo sděleno, že penzijní společnosti nereportují ve svých výkazech data o „nových“ nárocích z doplňkového penzijního spoření. Z dostupných výkazů má ČNB pouze informace o celkových počtech vyplacených dávek.

Roční změna v počtu vyplacených dávek se tak získá jako prostý rozdíl dvou hodnot ke konci příslušného a předešlého roku, tj. čisté saldo. Tyto hodnoty nezohledňují přírůstky a úbytky v daném období, tzn. i „nové nároky“.

Dále byla žadateli zaslána následující tabulka:

  2019 2020 2021
Počet poživatelů starobní penze 9 280 11 366 15 667
Počet poživatelů invalidní penze 1 171 1 201 1 093
Počet případů jednorázových vyrovnání 42 867 51 123 56 014
Počet případů vyplacení odbytného 23 906 26 326 30 839
Počet úhrad jednorázového pojistného 0 0 0


ČNB poskytla dne 25. 8. 2022 žadateli Všeobecné pojistné podmínky pojištění č. j. 103/45904/1992/I. ze dne 23. 9. 1992, které byly v archivu dohledány:

 • Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění motorových vozidel,
 • Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění movitých a nemovitých věcí,
 • Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu a
 • Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové pojištění.