Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB poskytla dne 18. 7. 2022 následující informaci:

ČNB se jako veřejný zadavatel při výběru dodavatelů veřejných zakázek řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“). Nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky, tj. zakázky s předpokládanou hodnotou nejméně 2 000 000 Kč bez DPH (u dodávek a služeb) a nejméně 6 000 000 Kč bez DPH (u stavebních prací), jsou až na výjimky stanovené zákonem zadávány prostřednictvím zadávacích řízení. Výběr dodavatelů veřejných zakázek malého rozsahu, tj. veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou nižší než 2 000 000 Kč bez DPH (u dodávek a služeb) a nižší než 6 000 000 Kč bez DPH (u stavebních prací), je stanoven interními předpisy ČNB a je prováděn zpravidla prostřednictvím tzv. poptávek, kdy je poptáno více dodavatelů.

Informace o nadlimitních a podlimitních veřejných zakázkách ČNB jsou v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek rovněž uvedeny ve Věstníku veřejných zakázek, viz zde (externí odkaz).

ČNB zadala veřejnou zakázku na dodávku frankovacích strojů dne 9. 11. 2021. Předmětem zakázky bylo dodání, nainstalování a zprovoznění 6 ks frankovacích strojů pro zpracování nižších objemů odchozí pošty. Veřejnou zakázku vyhrála ekonomicky nejvýhodnější nabídka společnosti Albacon Systems, a.s., IČO 014 65 279, se sídlem Chlumova 313/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, ve výši 312.780,- Kč bez DPH. Bližší informace k této veřejné zakázce, vč. návrhu smlouvy, jsou dostupné zde. Dle ust. § 219 zákona o zadávání veřejných zakázek veřejný zadavatel není povinen uveřejnit na svém profilu smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku, jejíž cena nepřesáhne 500.000,- Kč bez DPH.