Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB poskytla dne 2. 6. 2022 informaci, že ke dni 30. 5. 2022 nebyla podána žádná žádost o povolení k činnosti poskytovatele služeb skupinového financování podle čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937.

ČNB poskytla dne 3. 6. 2022 seznam rozhodnutí za období 2018 - 2022, ve kterých shledala porušení povinnosti zprostředkovatele spotřebitelského úvěru. Rozhodnutí jsou veřejně dostupná na internetových stránkách ČNB (https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/pravomocna-rozhodnuti/pravomocna-rozhodnuti-cnb-v-rizenich-zahajenych-po-datu-1.1.2009/)

ČNB poskytla dne 7. 6. 2022 informace, že stížnost žadatele i její urgence byla podle vnitřních pokynů ČNB postoupena k vyřízení odbornému útvaru. Pro vyřízení stížnosti platí podle § 175 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") lhůta 60 dnů ode dne doručení stížnosti. Dne 25. května 2022 byla stížnost žadatele vyřízena, o čemž byl informován přípisem.  

Žadatel byl informován, že v rámci výkonu dohledu Česká národní banka jeho podnět vyhodnotila jako neopodstatněný, neboť se netýká postupu _____, nýbrž postupu zahraničních obhospodařovatelů investičních fondů, jejichž cenné papíry _____ v České republice distribuuje. Ve vztahu k výše zmíněným zahraničním subjektům se sídlem v Belgickém království nemá Česká národní banka žádnou dohledovou pravomoc, a proto u nich nemůže provést žadatelem požadovanou hloubkovou kontrolu zaměřenou na slučování fondu _____ ani učinit požadované předběžné opatření k zamezení dalšího poškozování investorů do zahraničních fondů nabízených _____.

Dále byla poskytnuta informace, že tím, že Česká národní banka v rámci dohledu vyhodnotila podnět žadatele jako neopodstatněný, není dotčeno právo žadatele domáhat se náhrady škody, která vznikla. Rozhodování o povinnosti nahradit škodu však není v kompetenci České národní banky, a proto je nutné v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uplatnit případný požadavek na náhradu škody ve formě žaloby u věcně a místně příslušného soudu. Na základě § 1 odst. 1 písm. h) zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, je oprávněn k rozhodování sporů spadajících jinak do pravomoci českých soudů také finanční arbitr, jedná-li se o spor v oblasti kolektivního investování. Bližší informace o možnosti podání návrhu na zahájení řízení před finančním arbitrem je možné nalézt na webových stránkách Kanceláře finančního arbitra pod odkazem http://www.finarbitr.cz/cs/oblasti/investice.html.

ČNB poskytla dne 15. 6. 2022 informaci, že nabytím právní moci rozhodnutí o odnětí licence společnosti Sberbank CZ, a.s. v likvidaci., IČO: 250 83 325, se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5 (dále jen "Sberbank CZ") ze dne 14.4.2022, č.j. 2022/38793/570 pozbylo předběžné opatření vůči Sberbank CZ ze dne 28. 2. 2022 platnosti a účinnosti.

Dále bylo uvedeno, že ode dne zániku licence, resp. ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí licence nesmí banka v souladu s ust. § 7a odst. 3 a ust. § 35 odst. 1 zákona o bankách přijímat vklady a poskytovat úvěry a provozovat další činnosti, s výjimkou těch, které jsou nezbytné k vypořádání jejích pohledávek a závazků.