Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB poskytla dne 7. 4. 2022  kopii rozhodnutí Ministerstva financí č.j. 325/44620/1996.

ČNB poskytla dne 8. 4. 2022 výrok předběžného opatření ze dne 28.2.2022 vydaného vůči Sberbank CZ, a.s který je veřejně dostupný na https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Co-opatreni-CNB-vuci-Sberbank-CZ-znamena/.

ČNB poskytla dne 13. 4. 2022 anonymizované rozhodnutí ČNB č.j. 2012/5872/570 ze dne 19. června 2012, sp. zn. Sp/2011/179/573 a rozhodnutí ČNB č.j. 2015/24131/570 ze dne 3. března 2015, sp. zn. Sp/2012/272/573.

 ČNB poskytla dne 11. 4. 2022 informaci, že předběžné opatření, které ČNB vydala 28. 2. 2022, bylo společnosti Sberbank, a.s., IČO: 250 83 325, se sídlem U trezorky 921/2, Jinonice, PSČ 158 00, Praha 5, doručeno dne 28. 2. 2022

ČNB poskytla dne 25. 4. 2022 informaci, že svá rozhodnutí zveřejňuje, pokud jí takové zveřejnění ukládá zákon. Podle ust. § 35 odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů „zveřejní ČNB pravomocné rozhodnutí o odnětí licence způsobem umožňujícím dálkový přístup“.

Dále bylo uvedeno, že do právní moci rozhodnutí se ČNB k průběhu správního řízení nevyjadřuje, a to s ohledem na povinnost mlčenlivosti zakotvenou v ust. § 50 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a rozhodnutí, která nejsou pravomocná, v souladu s judikaturou Nejvyššího správního soudu neposkytuje.

Pravomocná rozhodnutí ČNB jsou uveřejňována na webových stránkách ČNB.

ČNB poskytla dne 27. 4. 2022 kasační stížnost, kterou podala ve věci rozsouzené rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 11. 2018, č. j. 10 As 118/2018 – 53.

 ČNB poskytla dne 28. 4. 2022 informaci, že neeviduje žádné soudní řízení, ve kterém by byla proti kladnému rozhodnutí ve správním řízení zahájeném na žádost podána žaloba veřejným ochráncem práv, nejvyšším státním zástupcem či jinou osobou.