Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB dne 2. 2. 2022 poskytla informaci, že zákon č. 186/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), je novelou zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „ZSÚ“). Tímto zákonem byl ZSÚ novelizován tak, že v jeho § 122 byl doplněn odstavec 4 (úprava úroku v případě prodlení, které je delší než 90 dnů) a odstavec 5 (rozšíření osobní působnosti omezení sankcí upraveného v § 122 ZSÚ ze spotřebitelů i na osoby samostatně výdělečně činné, s výjimkou absolutního stropu na smluvní pokuty ve výši 200.000,- Kč). Tato ustanovení jsou pro banky také závazná, pokud poskytují úvěry, na něž se předmětná ustanovení vztahují.

ČNB nevydala žádný metodický pokyn, kterým se upravuje znění zákona č. 186/2020 Sb., resp. metodický pokyn k tomuto zákonu. ČNB nevydala také žádný Pokyn k neposkytnutí úvěru v době, kdy je žadatel ve stavu nemocných.

V oblasti spotřebitelských úvěrů uveřejnila ČNB např. Dohledový benchmark k výkladu povinnosti věřitele posoudit s odbornou péčí schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr podle § 9 odst. 1 zákona  č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně  některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dostupný na internetových stránkách ČNB na adrese: https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financni-trh/.galleries/legislativni_zakladna/ochrana_spotrebitele_spotrebitelsky_uver/download/dohledovy_benchmark_os_2014_01.pdf), který se zabývá otázkou posouzení úvěruschopnosti spotřebitele podle tehdy účinného ZSÚ, ale neřeší konkrétně poskytování úvěru nemocným.

ČNB dne 11. 2. 2022 poskytla informaci, že v souvislosti se Smlouvou a slibem odškodnění z 19. 6. 2000 ČNB poskytla ČSOB plnění v celkové výši 3 829 mil. Kč, přičemž období poskytování odškodnění bylo vymezeno od uzavření smlouvy do 31. 12. 2016. Podrobnější informace lze nalézt v Ročních zprávách o výsledku hospodaření České národní banky od r. 2002 do r. 2016 na internetových stránkách ČNB na adrese: https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodareni/rocni-zpravy-o-vysledku-hospodareni-cnb/index.html.

ČNB dne 15. 2. 2022 poskytla informace o počtu případů, ve kterých v posledních třech letech řešila podněty osob, které se na ni obracely s tím, že nemohou u obchodníka platit hotovostí:

Nejčastěji problémové oblasti (popř. sektor)

2019 2020 2021
Restaurace, bary, kavárny, stánek s občerstvením apod. 1   1
Prodej zboží přes internet (nikoliv digitální obsah) vč. rozvozu potravin  1 4 1
Cashless akce (festivaly apod.) 1    
Parkování   1 1
Doprava (vlaky / autobusy/ MHD/ letecká) 2   2
Pojišťovny, banky 2 4 1
Kamenné provozovny/ pultový prodej 1 4  
Ostatní   1 3
Celkem 8 14 9

K předmětným údajům ČNB poukázala na společenské, resp. epidemické dění spadající do poptávaného období. Problematika odmítání plateb v hotovosti se objevila i během první vlny koronavirové pandemie v návaznosti na přijímaná preventivní opatření ze strany finančních institucí a obchodníků, jejichž účelem bylo minimalizovat osobní kontakt s klienty včetně možnosti uhradit cenu služby v hotovosti na svých pobočkách.

Dále byla poskytnuta informace, že v případě obdržení podnětu na obchodníka odmítajícího hotovost ČNB tento podnět prověřuje a v návaznosti na zjištění obchodníka upozorňuje na příslušnou právní úpravu a vyzývá ho, aby přijal příslušná opatření v oblasti přijímání hotovosti. Po obdržení odpovědi od obchodníka ČNB ověřuje, zda a jaká opatření obchodník v oblasti přijímání hotovosti přijal a případně i opakovaně obchodníka vyzývá.

ČNB dne 18. 2. 2022 poskytla informaci o mzdách guvernéra a bankovní rady:

Objem mezd vyplacených členům bankovní rady a guvernérovi v roce 2021 (v Kč):

Člen bankovní rady Hrubá mzda Čistá mzda
Jiří Rusnok 5 868 295 4 307 871
Marek Mora 4 727 032 3 480 456
Tomáš Nidetzký 4 695 010 3 494 764
Aleš Michl 4 012 469 2 999 922
Tomáš Holub 3 984 343 2 979 530
Oldřich Dědek 3 979 458 2 938 465
Vojtěch Benda 3 974 070 2 972 082

ČNB dne 22. 2. 2022 poskytla na základě žádosti, rozhodnutí bankovní rady č.j. 2021/049711/CNB/110 ze dne 13. 5. 2021.