Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB dne 3. 1. 2022 poskytla informaci, že Opatření obecné povahy ze dne 25. listopadu 2021 ke stanovení horní hranice úvěrových ukazatelů č. I/2021, které ČNB vydala podle § 45b odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 219/2021 Sb., je relevantní pro osobu oprávněnou poskytovat spotřebitelský úvěr, a to tehdy, poskytuje-li tato osoba spotřebitelský úvěr zajištěný obytnou nemovitostí ve smyslu přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky nebo spotřebitelský úvěr zajištěný věcným právem k takovéto obytné nemovitosti. Tímto přímo použitelným předpisem Evropské unie se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění (dále jen „nařízení (EU) 575/2013“).

Podle čl. 4 odst. 1 bodu 75 nařízení (EU) 575/2013 se obytnou nemovitostí rozumí obytný prostor, který obývá vlastník nebo nájemce tohoto obytného prostoru nebo družstevník v bytových družstvech, jako jsou například bytová družstva ve Švédsku.

ČNB považuje při aplikaci definice obytné nemovitosti v nařízení (EU) 575/2013 za rozhodující skutečné využití dotčené nemovitosti, resp. záměr skutečného využití dotčené nemovitosti.

Podstatné je tudíž skutečné užívání dotčené nemovitosti, čili je třeba zjistit skutečný stav věci a konkrétní účel a způsob využívání dotčené nemovitosti. Podle ČNB může definici obytné nemovitosti podle nařízení (EU) 575/2013 naplnit nejen byt, rodinný dům, ale např. i ateliér, chata, rekreační chalupa. Podmínkou je, že jsou nebo budou obývány vlastníkem nebo nájemcem, přičemž rozhodující není, zda jde o trvalé bydlení. V případě výstavby či rekonstrukce nemovitosti je podstatný záměr využití dotčené nemovitosti po výstavbě nebo rekonstrukci.  Ke stavebnímu pozemku se přistupuje podle účelu stavby, která na něm stojí nebo má být postavena.

Vzhledem k  uplatnění kritéria skutečného využití dotčené nemovitosti při aplikaci definice obytné nemovitosti podle nařízení (EU) 575/2013 a nikoliv kritéria označení nemovitosti pro účely evidence v katastru nemovitostí není relevantní zpracování odpovědi v požadovaném formátu ANO/NE/INFORMACI NEMÁME K DISPOZICI u jednotlivých položek v seznamu uvedeném v žádosti, založeném na evidenci v katastru nemovitostí. 

Pro úplnost je nutné uvést, že je na rozhodnutí osoby oprávněné poskytovat spotřebitelské úvěry, zda všechny druhy nemovitostí, které by naplnily definici obytné nemovitosti podle nařízení (EU) 575/2013, bude akceptovat jako zajištění poskytovaných spotřebitelských úvěrů, nebo zda si vybere jen některé z nich.

ČNB dne 4. 1. 2022 poskytla informaci, že se společností BlackRock spolupracuje, což je uvedeno také v Roční zprávě o výsledku hospodaření České národní banky 2020. ČNB spolupracuje se společností BlackRock při správě akciových (BlackRock Investment Management, LLC) a MBS (BlackRock Financial Management, Inc.) portfolií. Tyto společnosti BlackRock byly ke spolupráci vybrány ve výběrových řízeních.

Na základě smluv o poskytování investičních služeb (Investment Management Agreement) uzavřených mezi ČNB a společnostmi BlackRock Investment Management, LLC a BlackRock Financial Management, Inc. Společnost BlackRock vykonává správu akciových a MBS portfolií, přičemž se jedná a tzv. pasivní správu (cílem je co nejpřesnější kopírování vývoje předem stanovených indexů, v případě akcií např. indexu S&P500, MSCI Euro, FTSE-100 či Nikkei-225, u MBS pak hlavního indexu Bloomberg US MBS Index, které jsou hlavními indexy na daných trzích) – pro správce tedy neexistuje prostor pro aktivní výkon vlastních investičních doporučení atp., jedná se o do značné míry mechanické kopírování struktury investic v rámci zmiňovaných indexů.

Vlastnická struktura společnosti je dohledatelná ve veřejných zdrojích. Za jednotlivé zaměstnance je odpovědná sama společnost. Osoby ze společností BlackRock v ČNB nepůsobí. ČNB zdůraznila, že společnosti BlackRock při poskytování investičních služeb podléhají regulaci a dohledu příslušných autorit (tedy zejména Securities and Exchange Commission ve Spojených státech amerických a Financial Conduct Authority ve Velké Británii). Pokud by například vlastnická struktura či osoby činné ve společnostech BlackRock ohrožovaly zajišťování poskytování služeb, ve kterých jsou zájmy klientů a investorů na prvním místě (a to z jakýchkoliv důvodů, např. kvůli přítomnosti osob na sankčních seznamech, osob, na něž nelze dále pohlížet jako na bezúhonné atp.), společnosti by pozbyly oprávnění k poskytování finančních služeb a vztah mezi ČNB a společností BlackRock by musel být ukončen. Dále bylo uvedeno, že ČNB monitoruje činnost obchodních partnerů a žádné bezpečnostní riziko nezaznamenala. Implicitně v této oblasti také spoléhá na činnost příslušných autorit. Investiční politiku, strategii, doporučení atp. obchodních a jiných partnerů ČNB nekomentuje. V souvislosti s touto otázkou však bylo zdůrazněno, že BlackRock v Evropě spolupracuje s celou řadou centrálních bank a vlád.

ČNB dne 24. 1. 2022 poskytla v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, který upravuje odkaz na již zveřejněnou informaci, následující odkaz umožňující vyhledání a získání Smlouvy o prodeji podniku ze dne 19. 6. 2000: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=14423298&subjektId=56666&spis=90502

ČNB dne 25. 1. 2022 poskytla informaci, že nedisponuje dokumenty, v nichž by zaujala názor k pojmu spotřebitelský úvěr zajištěný obytnou nemovitostí.

Pro úplnost však uvedla, že předmětné věci se dotýká: