Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB poskytla dne 14. 10.  2021 na základě žádosti následující informace:

  • Počet případů v jednotlivých letech 2018, 2019, 2020 a v roce 2021 k datu podání žádosti, kdy bylo žádáno o předchozí písemné povolení předsedy senátu vrchního soudu k vyžádání poskytnutí provozních a lokalizačních údajů ve smyslu § 8 odst. 1 písm. d) zákona č. 15/1998 Sb.: 2018: 0, 2019: 0, 2020: 1, 2021 (do 30.9.): 0.
  • Počet případů, kdy bylo v jednotlivých letech 2018, 2019, 2020 a v roce 2021 k datu podání této žádosti povolení předsedou senátu vrchního soudu podle předchozího bodu uděleno: 2018: 0, 2019: 0, 2020: 1, 2021 (do 30.9.): 0.
  • Počet případů v jednotlivých letech 2018, 2019, 2020 a v roce 2021, kdy bylo vyžádáno od právnické nebo fyzické osoby zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací poskytnutí provozních a lokalizačních údajů ve smyslu § 8 odst. 1 písm. d) zákona č. 15/1998 Sb.: 2018: 0, 2019: 0, 2020: 1 (v uvedeném případě byly vyžádány provozní a lokalizační údaje od 3 osob zajišťujících veřejnou komunikační síť nebo poskytujících veřejně dostupnou službu elektronických komunikací), 2021 (do 30.9.): 0.
  • Počet případů, kdy bylo v jednotlivých letech 2018, 2019, 2020 a v roce 2021 k datu podání této žádosti na základě vyžádání poskytnutí provozních a lokalizačních údajů podle přechozího bodu rozhodnuto o spáchání přestupku na úseku podnikání nebo obchodování na kapitálovém trhu podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu spolu s uvedením, o jaké přestupky a podle jakých konkrétních zákonných ustanovení šlo: 2018: 0, 2019: 0, 2020: 0, 2021 (do 30.9.): 0.

ČNB poskytla dne 14. 10. 2021 na základě žádosti „Odpověď ČNB k žádosti o stanovisko k poslaneckému pozměňovacímu návrhu k zákonu č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky“ ze dne 26. 5. 2021.

ČNB poskytla dne 18. 10. 2021 na základě žádosti informaci, že příspěvky ze státního rozpočtu a příjmy z darů, stejně tak i další příjmy, resp. plnění a financování, jak je uvedeno v § 17a odst. 2 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, jsou politické strany povinny vést odděleně na zvláštním účtu umožňujícím bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na účtu. ČNB takový typ účtu nezřizuje.
Ze strany Ministerstva financí ČR nebyl dosud vznesen požadavek na zřizování transparentních účtů v ČNB pro klienty státní pokladny, proto podpora pro takovou službu není v systému k dispozici. ČNB v této souvislosti doporučila žadateli obrátit se na komerční banky.

ČNB poskytla dne 19. 10. 2021 na základě žádosti informaci, že na banky jako povinné osoby se vztahují ustanovení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“). Průkazům totožnosti a obecněji dokladům se věnují zejména ustanovení § 4 odst. 6, § 8 odst. 11, § 9 odst. 8, § 10 odst. 3 a 4, § 11 odst. 3 a 7, § 16 odst. 1 písm. b) a § 17 AML zákona. Podle § 4 odst. 6 AML zákona je jedním ze znaků průkazů totožnosti právě to, že byl vydán orgánem veřejné správy. Pro další informace bylo odkázáno na Metodický pokyn č. 8 Finančního analytického úřadu Kopírování průkazů totožnosti pro účely AML zákona z 9. 10. 2020 či souhrnný materiál Úřadu pro ochranu osobních údajů Prokazování totožnosti a zpracování osobních údajů z 13. 5. 2021.   

ČNB poskytla dne 21. 10. 2021 v listinné podobě na základě žádosti následující dokumenty: Poslední Roční zprávu o výsledku hospodaření ČNB,  Výroční zprávu, Zprávu o finanční stabilitě, Analýzu stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou, Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou.

ČNB poskytla dne 27. 10. 2021 na základě žádosti seznam spolupracujících advokátních kanceláří včetně přehledu fakturovaných částek v letech 2019, 2020 a v období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021. Dále poskytla informaci, že k datu podání žádosti eviduje 104 „živých“ soudních sporů, z toho 8 je zastoupeno advokáty, tj. 7,6%.

ČNB poskytla dne 27. 10. 2021 na základě dotazu informaci, že ČNB i jeho zaměstnanci __________ je známo Metodické doporučení k postupu povinných subjektů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Stejně tak je ČNB a jeho zaměstnanci __________ znám rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. prosince 2006 č. j. 5 As 3/2006-70.