Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB poskytla dne 3. 5. 2021 následující informace:  Ke konci roku 2020 bylo 37 investičních společností (bez poboček) z toho:

  • 3 investiční společnosti měly licenci obhospodařovat pouze fondy kolektivního investování
  • 20 investičních společností mělo licenci obhospodařovat pouze fondy kvalifikovaných investorů
  • 14 investičních společností mělo licenci obhospodařovat oba druhy fondů

Počet fondů kolektivního investování (bez skořápek):

  Počet fondů 31. 12. 2020
speciální 94
akciový 12
dluhopisový 15
nemovitostní 12
ostatní 4
smíšený 51
standardní 61
akciový 18
dluhopisový 22
ostatní 1
smíšený 20
Celkový součet 155

Aktiva fondů kolektivního investování:

  Aktiva fondů 31. 12. 2020 (v tis. Kč)
speciální 243 149 229
akciový 30 807 817
dluhopisový 39 480 008
nemovitostní 56 375 300
ostatní 815 935
smíšený 115 670 169
standardní 175 333 984
akciový 57 583 811
dluhopisový 73 998 389
ostatní 210 941
smíšený 43 540 843
Celkový součet 418 483 213

Ke konci roku 2020 bylo 391 fondů kvalifikovaných investorů (bez skořápek).

Hodnota aktiv fondů kvalifikovaných investorů ke konci roku 2019 dosahovala výše 220 720 870 tis. Kč.

Hrubé prodeje fondů kvalifikovaných investorů za rok 2019 dosáhly hodnoty 22 674 650 tis. Kč.

Průměrná výše majetku 1 investora ve fondu kvalifikovaných investorů ke konci roku 2019 dosahovala výše 21 178 tis. Kč.

Hrubé prodeje fondů kolektivního investování rok 2020 (v tis. Kč)
akciové 19 213 600
dluhopisové 38 003 891
smíšené 41 508 424
nemovitostní 12 594 587
ostatní 132 810
celkem 111 453 312
Dluhopisy v dluhopisových fondech k 31. 12. 2020
(v tis. Kč)
státní 43 168 427
korporátní 31 852 351
Dluhopisy ve standardních fondech k 31. 12. 2020
(v tis. Kč)
státní 31 673 14
korporátní 36 836 704
Dluhopisy ve speciálních fondech k 31. 12. 2020
(v tis. Kč)
státní 33 320 461
korporátní 27 609 743

ČNB poskytla dne 10. 5. 2021 informaci, že svá sankční a jiná rozhodnutí uveřejňuje na svých internetových stránkách, pokud jí takové zveřejnění ukládají jednotlivé sektorové zákony. Požadované rozhodnutí č.j. xxxxxxxxxxxxxx a na něj navazující rozhodnutí o rozkladu je zveřejněné a je možné je vyhledat na internetových stránkách České národní banky.

ČNB poskytla dne 13. 5. 2021 informaci, že Ing. Tomáš Trtek byl na vedoucí místo ředitele sekce peněžní zařazen bankovní radou s účinností od 1. května 2021, a to na základě přímého oslovení.

ČNB poskytla dne 13. 5. 2021 povinně zveřejňované informace společnosti New World Resources N.V., reg. č. 34239108, resp. společnosti New World Resources Plc, reg. č. 55931758, jež byly zaslány České národní bance a zveřejněny skrze Českou národní banku v období mezi roky 2008 a 2016.

ČNB poskytla dne 20. 5. 2021 informaci, že Česká národní banka svá rozhodnutí, která jsou výsledkem správních řízení, zveřejňuje na internetových stránkách v sekci pravomocná rozhodnutí, pokud jí takové zveřejnění ukládají jednotlivé sektorové zákony.

V tomto seznamu pravomocných rozhodnutí lze po zadání IČO dotazovaných společností dohledat pouze rozhodnutí, kterým byla ve správním řízení uložena pokuta subjektu s IČ xxxxxxxxx, a to pro porušení zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“).

Dále bylo uvedeno, že osoby v postavení vázaných zástupců (fyzické i právnické osoby) nemají (až na výjimky) samostatnou deliktní odpovědnost (viz např. § 157 ZPKT, § 11 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších přepisů, § 150 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSÚ“)). Jejich protiprávní jednání je v obecné rovině přičitatelné zastoupenému, tedy správní řízení je vedeno se zastoupeným, nikoli s vázaným zástupcem. Samozřejmě není vyloučeno, že uvedení vázaní zástupci se mohli podílet na činnosti, která byla následně předmětem správního řízení, ale v takovém případě by bylo sankční řízení vedeno se zastoupeným, nikoli s vázaným zástupcem.

Pokud se jedná o správní řízení, kdy nebylo rozhodnutí zveřejněno, pak z dotazovaných subjektů bylo vedeno správní řízení ohledně udělení oprávnění k činnosti pouze s investičním zprostředkovatelem (IČO: xxxxxxxxxx), a se samostatným zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru (IČO: xxxxxxxxxx) dle § 19 ZSÚ. Rozhodnutí se dle tohoto zákona nevyhotovuje, neboť ČNB žádosti o udělení oprávnění k činnosti vyhověla. V případě vázaných zástupců se správní řízení o zápis do seznamů vedených ČNB nevede.

ČNB poskytla dne 27. 5. 2021, že účetní standardy IFRS přijaté do práva EU jsou uvedeny v nařízení Komise (EU) č. 1126/2008. Informace k procesu přijímání IFRS do práva EU jsou k dispozici na stránkách Komise, včetně informace o jednotlivých krocích procesu:

The endorsement process involves the following steps

The IASB adopts a new standard, an amendment to an existing standard or an interpretation of a standard
The EFRAG provides its advice to the Commission on endorsement
If the Commission decides to endorse the new standard, interpretation or amendment, it prepares a draft regulation and submit it to the ARC
If the ARC's opinion is positive, the Commission submits the draft regulation to the European Parliament and the Council for a 3-month scrutiny period
If there are no objections from the European Parliament or the Council, the Commission adopts the endorsing regulation

ČNB není členem Výboru pro regulaci účetnictví (ARC), ani není členem European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).

Nařízení Komise, kterým by do nařízení Komise (EU) č. 1126/2008 byl doplněn IFRS 17, nebylo zatím vyhlášeno.

Uveřejněny jsou podrobnosti k projektu EFRAG věnovanému IFRS 17, včetně konzultačního materiálu EFRAG k této agendě. ČNB je součástí Evropského systému dohledu nad finančním trhem a v jeho rámci spolupracuje s Evropskou radou pro systémová rizika (ESRB) a evropskými orgány dohledu pro oblasti bankovnictví (EBA), pojišťovnictví a zaměstnaneckého penzijního pojištění (EIOPA) a cenné papíry a trhy (ESMA). ESMA a EIOPA se do konzultace EFRAG zapojily. Finální vyjádření EFRAG pro Komisi je také uveřejněno - EFRAG's final endorsement advice package.

Návrh nařízení Komise k přijetí IFRS 17 do práva EU nemá ČNB k dispozici, v této záležitosti lze doporučit sledovat stránky Komise, např. stránky s agendou ARC, zatím na nich návrh Komise není uveřejněn.

Dále byl poskytnutý odkaz na věcný záměr k novému zákonu o účetnictví, ve kterém je mj. uveden záměr stanovit pojišťovnám jako povinný účetní rámec IFRS upravené právem EU. Vláda návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví schválila
5. října 2020 (usnesení č. 964).