Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB poskytla dne 16. 4. 2021 informaci, že výplatu náhrad za pohledávky z pojištěných vkladů zajišťuje od 1. ledna 2016 Garanční systém finančního trhu, který spravuje Fond pojištění vkladů. Fond pojištění vkladů vznikl v roce 1995 a k 1. 1. 2016 došlo k jeho transformaci na Garanční systém finančního trhu.

ČNB poskytla dne 16. 4. 2021 následující informace: Likvidátoři společnosti Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci byli následující: HZ Praha, spol. s r.o. identifikační číslo : 170 49 644, Praha 9, Českomoravská 23, od 7. října 1998 do 16. prosince 2005. Výše odměny likvidátora byla určena usnesením Měststkého soudu v Praze č.j. 15 Cm 83/99 - 76.; Ing. JINDŘICH HRABAL, Ph.D., dat. nar. 1. října 1956, Praha 5, Lubnická 124/7, PSČ 155 21, od 16. prosince 2005 do 17. října 2007; VALUE ADDED, a.s., IČ: 261 30 521, Praha 1, Opletalova 958/27, PSČ 110 00, od 17. října 2007 do 3. března 2021. Odměny byly schváleny bankovní radou České národní banky a byly vypláceny z majetku likvidované společnosti. Výše odměny likvidátorů byly stanoveny s přihlédnutím k rozsahu jejich činnosti, brala se v úvahu velikost společnosti, objem a struktura aktiv a pasiv, situace ve společnosti, nutnost zajišťování dalších aktivit např. řešení soudních sporů, prodej majetku apod.

Ohledně prodeje části podniku byly poskytnuty následující informace: Nucený správce rozhodl se souhlasem České národní banky o vyčlenění a prodeji části podniku společnosti Agrobanka Praha, a.s., společnosti GE Capital Bank, a.s., IČO: 256 72 720. Prodaná část podniku zahrnovala veškeré vklady klientů, část úvěrového portfolia, pokladní hotovost, pobočkovou síť, řídící infrastrukturu a zaměstnance. V Agrobance Praha, a.s., zůstal veškerý nemovitý majetek, část movitého majetku, klasifikované úvěry, úvěry pro vybrané dceřiné společnosti nebo další přidružené subjekty Agrobanky Praha, a.s. a vybrané portfolio aktiv.

Funkci nuceného správce vykonával v té době Ing. Jiří Klumpar, bytem Praha 5, Hlubočepy, Geologická 992/3, od 19. listopadu 1996, a to na základě jmenování ze dne 17. 9. 1996 do funkce. Ing. Klumpar byl zaměstnancem České národní banky.

Vyčleněná část podniku Agrobanka Praha, a.s., byla dne 22. června 1998 prodána na základě „Kupní smlouvy o prodeji a koupi Nové Agrobanky, součásti podniku Agrobanka Praha, a.s., podle § 487 českého obchodního zákoníku“ uzavřené mezi GE Capital Bank, a.s., Agrobankou Praha, a.s., a Jiřím Klumparem jakožto správcem Agrobanky Praha, a.s. (dále jen „Kupní smlouva“). Vyčleněná část podniku měla dle účetních výkazů výrazně zápornou hodnotu (hodnota závazků vůči vkladatelům a dalším věřitelům na straně pasiv značně převyšovala hodnotu přebíraných aktiv).

Správce pověřený výkonem nucené správy ve společnosti Agrobanka Praha, a.s. provedl výběrové řízení, na základě kterého byla finančním poradcem pro realizaci procesu prodeje vybrána renomovaná zahraniční společnost HSBC. Tato společnost následně zorganizovala presentaci uskutečněnou v Londýně v dubnu 1997, kde proběhlo rozsáhlé nabídkové (výběrové) řízení. Bylo kontaktováno 64 bank a finančních institucí v Evropě, USA a Koreji. Z výše uvedeného počtu institucí jich 16 požádalo o informační memorandum, 4 z nich následně požádaly o další informace a 4 podaly indikativní nabídku. Společnosti, které podaly indikativní nabídky a vyjádřily zájem, byly General Electric Capital Corporation (GECC), Raiffeisen Zentralbank Oestereich (RZB), ING Bank (ING) a PPF Investiční Holding (PPF).

Konstrukce konečné kupní ceny byla stanovena v Kupní smlouvě. Tento dokument je zveřejněn ve Sbírce listin společnosti Agrobanka Praha a.s. uložené v obchodním rejstříku. K zápisu prodeje části podniku do obchodního rejstříku nedošlo z důvodu zpětvzetí návrhu na zápis prodeje části podniku navrhovatelem. ČNB nepovažuje za zásadní problém to, že prodej části podniku nebyl zapsán do obchodního rejstříku, neboť zápis převodu části podniku do obchodního rejstříku měl deklaratorní povahu, tj. nebyl podmínkou platnosti převodu podniku. ČNB nevyzývala likvidátora ke krokům uvedeným v dotazu, když považovala prodej části podniku za platný.

Prodej se uskutečnil z rozhodnutí nuceného správce. ČNB udělila nucenému správci v souladu s § 29 odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, předchozí souhlas k rozhodnutí o prodeji části podniku. V souvislosti s vyčleněním a prodejem části podniku společnosti Agrobanka Praha, a.s., nebyly této společnosti, ze strany ČNB poskytnuty žádné úhrady. V souvislosti s vyčleněním a prodejem části podniku společnosti Agrobanka Praha, a.s., nedošlo ze strany této společnosti, k žádným úhradám ve prospěch ČNB.

Dále byla poskytnuta informace, že byly vydány tiskové zprávy a zveřejněny inzeráty, které obsahovaly informace o úmyslu prodeje části Agrobanka Praha, a.s. - např. Zpráva z jednání bankovní rady ze dne 27.11.1997 a ze dne 15.6.1998.  Dále byl zaslán dopis nuceného správce adresovaný akcionářům ze dne 25.3.1997 pod č.j. 106/1000/97. Tento dopis obsahoval informace o stavu řešení situace Agrobanka Praha, a.s. a také zvolený způsob dalšího postupu, včetně informace o následném prodeji vybrané části Agrobanka Praha, a.s.

ČNB poskytla dne 20. 4. 2021 informaci, že eviduje celkem 347 povinných osob, které ve smyslu ust. § 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZAML“), od 1. 9. 2008 do dne doručení Vaší žádosti, doručily ČNB systém vnitřních zásad ve smyslu ustanovení § 21 odst. 8 ZAML. Tento počet je však uveden bez systémů vnitřních zásad, u kterých došlo ke změnám.

ČNB poskytla dne 28. 4. 2021 následující informace:
ČNB eviduje 21 zahájených řízení (resp. vydaných příkazů) z důvodu, že pojišťovací zprostředkovatel porušil povinnosti dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „ZDPZ“), do kterého byla implementována Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že někteří pojišťovací zprostředkovatelé vystupují také v jiných rolích resp. distributorských pozicích (např. jako investiční zprostředkovatelé, zprostředkovatelé spotřebitelských úvěrů apod.), kdy správní řízení s nimi vedené není mnohdy omezeno jen na případné porušení ZDPZ, ale i jiných právních předpisů (např. zákona o ochraně spotřebitele, zákona o podnikání na kapitálovém trhu, apod.). Z uvedených 21 řízení bylo zahájeno pouze dle ZDPZ 12 řízení a dle ZDPZ a zároveň dalších sektorových zákonů bylo zahájeno 9 řízení. Z těchto 21 řízení bylo pravomocně ukončeno vydáním rozhodnutí o uložení sankce 19 řízení, dvě řízení stále probíhají. Zastaveno nebylo žádné z těchto řízení.

ČNB neeviduje žádné zahájené řízení v souvislosti s porušením povinností dle ustanovení § 76 ZDPZ. ČNB neuložila žádnou sankci v souvislosti s porušením povinností dle ustanovení § 76 ZDPZ.

Dále byla poskytnuta informace, že pravomocně ukončená sankční správní řízení s pojišťovacími zprostředkovateli a dalšími subjekty na finančním trhu lze vyhledat (včetně jejich odůvodnění) na webových stránkách ČNB pod následujícím odkazem:  https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/pravomocna-rozhodnuti/.  Na tomto místě lze filtrovat požadované informace pomocí nastavení příslušných parametrů (např. určení segmentu finančního trhu, typ správního řízení (sankční) a časového období).