Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB poskytla na základě žádosti dne 2. 3. 2021 následující informace v tištěné podobě:  Organizační řád, organizační schéma ČNB, Roční zprávu o výsledku hospodaření za rok 2019, Zprávy o finanční stabilitě za rok 2019 a 2020, informaci o zastoupení ČNB v mezinárodních institucích, Výroční zprávu za rok 2019 a informace o nákupu ochranných pomůcek proti covid-19.

ČNB poskytla na základě žádosti dne 2. 3. 2021 v tištěné podobě: „Globální ekonomický výhled – leden 2021, únor 2021“, „Zprávu o finanční stabilitě 2019/2020“ a „Přímé zahraniční investice 2018.“

ČNB poskytla dne 10. 3. 2021  informaci, že mzda členů bankovní rady je pravidelně zveřejňována ve výroční zprávě České národní banky a též v roční zprávě o výsledku hospodaření ČNB, jejíž je povinnou součástí ze zákona (§ 47 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů). Tyto zprávy jsou dostupné na webových stránkách ČNB, přičemž zpráva o výsledku hospodaření za rok 2020 bude zveřejněna do konce března t.r.

ČNB poskytla dne 10. 3. 2021 informaci, že ČNB standardně neeviduje seznam plateb, které byly provedeny platebními kartami vydanými českými bankami, nicméně v rámci výkonu dohledu je možné, aby si od banky seznam plateb provedených platebními kartami vydanými českými bankami vyžádala, zejména pro výkon dohledu nad plněním povinností v oblasti prevence praní špinavých peněz, provádění mezinárodních sankcí nebo platebního styku danou bankou.

Dále byla poskytnuta informace, že ČNB nemá na základě pravidelného reportingu bank k dispozici agregovaná data k zahraničním karetním transakcím. Agregovaná data jsou k dispozici pouze ve vztahu ke všem platebním transakcím do zahraničí (nikoliv jen ke karetním transakcím) s rozdělením jednotlivých států EU a ostatních zemí. V rámci výkonu dohledu je však možné si tyto informace vyžádat od jednotlivých bank nebo jiných poskytovatelů platebních služeb.

Z hlediska platebního styku může ČNB po neregulovaných subjektech (tj. obchodnících) požadovat informace a vysvětlení pouze při šetření neoprávněného poskytování platebních služeb (§ 237 odst. 3 zákona o platebním styku).

Pokud je to pro účely výkonu dohledu nezbytné, může si ČNB informace ohledně transakcí českých platebních karet provedených v zahraničí od banky nebo jiného poskytovatele platebních služeb jakožto vydavatele karty vyžádat. Nejedná se však o kontinuální monitoring plateb, ať již uskutečněných na území ČR nebo v zahraničí.

Okruh možných opatření v době nouzového stavu vymezuje zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ale tato opatření nezahrnují vyžadování informací o platebních transakcích a tyto informace lze v potřebných případech získat i mimo nouzový stav.

ČNB poskytla dne 11. 3. 2021 následující informace vztahující se k plnění povinností ČNB dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších přepisů:

  • ČNB nezřídila od 1. 1. 1993 do dnešního dne žádnou příspěvkovou organizaci ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“)
  • ČNB nezaložila od 1. 1. 1993 do dnešního dne žádnou jinou právnickou osobu ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a 2. zákona o zadávání veřejných zakázek.
  • ČNB nezaložila od 1. 1. 1993 do dnešního dne žádnou jinou právnickou osobu nespadající pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a 2. zákona o zadávání veřejných zakázek.
  • ČNB neuzavřela v kalendářním roce 2020 žádnou veřejnou zakázku v rámci vertikální spolupráce dle § 11 zákona o zadávání veřejných zakázek.
  • ČNB neuzavřela v kalendářním roce 2020 žádnou veřejnou zakázku v rámci horizontální spolupráce dle § 12 zákona o zadávání veřejných zakázek.

3 nejvýznamnější veřejné zakázky uzavřené v kalendářním roce 2020 s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ:

  •  „Revitalizace bankovní haly v budově ústředí ČNB“ (ev. číslo zakázky ve VVZ: Z2020-029922, číslo oznámení TED: 2020/S 173-417326) – vysoutěžená cena 123 890 782,97 Kč bez DPH, smlouva uzavřena s dodavatelem Interier Říčany a.s., IČO: 28162471, V Chotejně 770/4, 102 00 Praha 10.
  • „Rozšíření diskové a výpočetní kapacity systému Oracle Exadata“ (ev. číslo zakázky ve VVZ: Z2020-001549, Číslo oznámení TED: 2020/S 012-023336) – vysoutěžená cena
    33 757 710 Kč bez DPH, smlouva uzavřena s dodavatelem Neit Consulting s.r.o., IČO: 27369871, Washingtonova 1624/5, 110 00 Praha 1.
  • „Stavební úpravy dealingu v 1. patře budovy ústředí ČNB v Praze“ (ev. číslo zakázky ve VVZ: Z2020-023146) – vysoutěžená cena 19 765 300 Kč bez DPH, smlouva uzavřena s dodavatelem POZIMOS, a.s., IČO: 00147389, K Pasekám 3663, 760 01 Zlín.

Všechny relevantní informace k zadávání veřejných zakázek lze získat na profilu zadavatele E-ZAK https://ezak.cnb.cz/, který je neomezeně dálkově přístupný.

Dále byla poskytnuta informace, že Česká národní banka není organizační složkou státu, ale samostatnou právnickou osobou zřízenou v souladu s čl. 98 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance. Dle § 9 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, nesmí Česká národní banka při výkonu svých pravomocí a činností vyžadovat ani přijímat pokyny od prezidenta republiky, Parlamentu, vlády ani jiných orgánů České republiky, ani od orgánů, institucí nebo jiných subjektů Evropské unie, od vlád členských států Evropské unie nebo od jakéhokoli jiného subjektu. V souladu s výše uvedeným je třeba shrnout, že Česká národní banka není přímo podřízená žádné organizační složce státu. 

Podrobná organizační struktura ČNB je přehledně uveřejněna na webových stránkách povinného subjektu https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/organizacni-struktura/. Organizační schéma a systém řízení povinného subjektu je též součástí Výročních zpráv ČNB, uveřejněných na webových stránkách https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodareni/vyrocni-zpravy-ceske-narodni-banky/ v kapitole „Řízení a organizace“.

Strukturované údaje o počtech zaměstnanců ČNB jsou pravidelně uváděny ve Výročních zprávách ČNB, uveřejněných na webových stránkách povinného subjektu https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodareni/vyrocni-zpravy-ceske-narodni-banky/ a to v kapitole „Lidské zdroje“.

Profilem ČNB ve smyslu § 214 zákona o zadávání veřejných zakázek je elektronický nástroj E-ZAK https://ezak.cnb.cz/, který je neomezeně dálkově přístupný. Na tento profil pak může být kterýkoliv občan přesměrován i z webových stránek povinného subjektu www.cnb.cz (sekce „Povinné odkazy“ záložka „Veřejné zakázky“, odrážka „Profil zadavatele – veřejné zakázky“).

ČNB poskytla dne 26. 3. 2021 následující informaci k dostupnosti dat ohledně přímých zahraničních investic: Od roku 2014 jsou data prezentována pomocí nástroje OBIEE (Oracle Business Intelligence Enterprise Edition) a jsou ve stejné struktuře, jako byly excelovské tabulky do roku 2013. Data za regiony jsou dostupná kliknutím na odkaz Data PZI od referenčního roku 2014 (OBIEE), a to v tabulce č. 3.4 – Stav přímých zahraničních investic v ČR podle regionů: https://www.cnb.cz/analytics/saw.dll?Portal&PortalPath=/shared/PZI_WEB/WEB_PZI.