Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB dne 7. 1. 2021 poskytla informaci, že v obecné rovině sděluje, že přijímání peněžních prostředků může za určitých okolností naplňovat znaky přijímání vkladů od veřejnosti, které je podle § 2 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, povoleno v zásadě pouze bankám. Příslušná výjimka v § 21 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, se týká pouze peněžních prostředků svěřených platební instituci k provedení platební transakce.

ČNB dne 7. 1. 2021 poskytla informaci, že provádí dohled nad finančním trhem v České republice, tj. nad bankovním sektorem, družstevními záložnami, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijními společnostmi, fondy penzijních společností, směnárnami a dohled nad institucemi v oblasti platebního styku. Dále reguluje, dohlíží a popřípadě postihuje nedodržování zákonů regulujících finanční trh.

Česká národní banka na svých webových stránkách zveřejňuje seznamy subjektů (https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz), které podléhají jejímu dohledu a které registruje nebo zapisuje do seznamů podle relevantních sektorových zákonů. 

Z těchto seznamů vyplývá, že dotazovaná společnost ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ani společnost ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- k dnešnímu dni nedisponují žádnou licencí ani povolením k činnosti vydaným Českou národní bankou a dohledu České národní banky tak nepodléhají.

Společnost ----------------------------- byla registrována jako pojišťovací agent a pojišťovací makléř od ---------------- do ----------------------- a následně od ------------------ do ---------------- jako samostatný zprostředkovatel dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o distribuci pojištění a zajištění"). V tomto období tedy byla dohlíženým subjektem České národní banky.

Pokud jakýkoli subjekt nabízí (distribuuje, zprostředkovává) na území České republiky pojištění (kombinace pojištění se spořením či investicí), měla by jeho činnost splňovat podmínky zákona o distribuci pojištění a zajištění. Nad dodržováním tohoto zákona provádí dohled Česká národní banka. K problematice, za jakých podmínek dochází k poskytování různých finančních  služeb na území České republiky, se ČNB v minulosti vyjádřila ve svém stanovisku dostupném pod následujícím odkazem: https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/casto-kladene-dotazy/.galleries/archiv_stanovisek/k_vykladu_pojmu_poskytovani_financnich_sluzeb_v_cr.pdf  (odkaz je již nefunkční, informace neleznete v samostatné aplikaci Stanoviska k regulaci fiannčího trhu obsahující stanoviska a odpovědi od roku 2008).

ČNB upozornila, že konkrétní dohledová zjištění však podléhají mlčenlivosti dle § 95 zákona o distribuci pojištění a zajištění, dle § 126 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle § 50 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.

ČNB dne 13. 1. 2021 poskytla informaci, že ČNB a ani její právní předchůdci nikdy nevydávali "certifikáty", které by potvrzovaly pravost bankovek nebo mincí. Vydávána byla pouze "potvrzení" prokazující buď původ materiálu v zásobách banky (např. u státovek, bankovek a mincí prodávaných ze zásob ČNB v letech 1998-2005) nebo shodu některých charakteristických znaků s mincemi, které se nacházejí či v minulosti nacházely v zásobách ČNB, případně jejích právních předchůdců (taková potvrzení byla vydávána v omezené míře státním orgánům - zejména Sboru národní bezpečnosti a následně Policii ČR, dále spolupracujícím veřejnoprávním muzeím a velmi omezeně právnickým a fyzickým osobám).

Četnost vydávání takových potvrzení po r. 2005 postupně slábla a byla zcela ukončena na začátku r. 2019. poté, co ČNB došla k názoru, že ani v jejích zásobách se nemusí nacházet zcela bezpečně pravý a autentický materiál. Bylo totiž zjištěno, že především zásoby, které nevznikly přímou emisní činností banky, mohly být "kontaminovány" jiným materiálem (např. zásoby dukátů, převzaté od bývalého ministerstva financí ČSR, byly pravděpodobně smíšeny s povinnými a nepovinnými výkupy zlata, dary a konfiskáty). Část zásob mincí se také v letech 1940-1982 nacházela v zahraničí (v rámci převozu hodnot do Německa a později do Švýcarska pod kontrolu tripartitní komise) a nebyla pod kontrolou československých orgánů.

Dalším důvodem pro ukončení vydávání potvrzení byl možný výskyt novodobých padělků na numismatickém trhu, s nímž nemá ČNB dostatečný kontakt (historické bankovky a mince ČNB nevykupuje a neprodává), a také způsob používání potvrzení některými majiteli, kteří je nepoužili k původně zamýšlenému účelu, ale k obchodování a nesprávně je nazývají "certifikáty" potvrzující pravost.

V r. 2019 ČNB neprodala žádné československé dukáty, tzv. svatováclavské.

Účel a způsob vydávání potvrzení (kromě vyjádření státním orgánům nešlo o úřední, ale doplňkovou odborně výzkumnou činnost) nedovoluje zjistit přesnou dobu vystavení potvrzení (pokud na nich v konkrétních případech není uvedeno datum), pouze lze podle otisku razítka (je-li uvedeno) přiřadit k určitému odboru/sekci tato časová rozpětí:

odbor peněžního oběhu - do r. 1991,
odbor peněžní - r. 1991-1998,
sekce peněžní - r. 1998-2001, příp. samotný začátek r. 2019, 
sekce peněžní a platebního styku - r. 2002-2019.

Mince byly vždy posuzovány kolektivem nebo pracovníky kolektivu peněžního útvaru ČNB.

ČNB od r. 2005 (https://www.cnb.cz/cs/bankovky-a-mince/numizmatika/prodej-sberatelskeho-materialu/vysledky-aukce-na-svatovaclavske-dukaty/) neuskutečnila prodej svatováclavských dukátů ze svých zásob a aktuálně jej ani nepřipravuje. ČNB ani neučinila žádné rozhodnutí týkající se případného budoucího prodeje. Obecně je prodej možný více způsoby. Pokud by se rozhodlo o prodeji mimo okruh stálých smluvních partnerů (https://www.cnb.cz/cs/bankovky-a-mince/numizmatika/prodej-sberatelskeho-materialu/), tj. širší veřejnosti, je pravděpodobné, že vzhledem k současnému způsobu komunikace, by došlo k vyhlášení prodeje prostřednictvím webových stránek ČNB.