Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB dne 3. 12. 2020 poskytla informaci, že okruh osob, které mohou prolamovat bankovní tajemství, specifikují příslušná ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů a dále některé další speciální zákony.

Dále uvedla, že zákonem č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o centrální evidenci účtů") byla zřízena evidence účtů vedených bankami, zahraničními bankami, které vykonávají svou činnost na území České republiky prostřednictvím pobočky, a spořitelními a úvěrními družstvy pro jejich klienty. Správcem centrální evidence účtů je ČNB.

Účelem centrální evidence účtů je podpořit zákonem určené orgány při odhalování trestné činnosti a stíhání pachatelů trestných činů. Centrální evidence účtů poskytuje oprávněným žadatelům na základě jejich žádostí přehled účtů, které jsou vedeny u úvěrových institucí v České republice, a to u těch osob, které jsou předmětem jejich zájmu při vyšetřování zejména hospodářské a finanční kriminality.

Oprávněnými žadateli o informace z databáze centrální evidence účtů jsou orgány definované v § 6 odst. 1 zákona o centrální evidenci účtů. Jsou jimi:

  1. orgán činný v trestním řízení,
  2. orgán příslušný přijímat oznámení o podezřelém obchodu podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,
  3. orgán Finanční správy České republiky,
  4. orgán Celní správy České republiky, nebo
  5. zpravodajská služba České republiky.

Z výše uvedeného okruhu žadatelů tedy vyplývá, že je zúžen v souladu s účelem zákona pouze na orgány, které jsou informace od úvěrových institucí oprávněné vyžadovat za účelem zajištění významných finančních zájmů a bezpečnosti České republiky. Více o centrální evidenci účtu je možné dohledat na webových stránkách ČNB https://www.cnb.cz/cs/statistika/centralni-evidence-uctu/.

ČNB dne 11. 12. 2020 poskytla informaci, že v roce 1994 uzavřela v pozici pojistníka pojistnou smlouvu s pojistitelem Generali Česká pojišťovna, a.s. Tato smlouva byla zrušena v r. 2003 v souvislosti s předchozí novelou zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, v tehdejším znění, která přinesla podmínku pro uplatnění daňového zvýhodnění zaměstnance (odpočet od základu daně) povinnost být současně pojistníkem  i pojištěným. Vzhledem k datu vzniku smlouvy (r. 1994) a v souladu s příslušnými archivačními a skartačními pravidly není možné již ověřit, jakým způsobem byl pojistitel vybrán. Jednalo se o kapitálové životní pojištění.

ČNB v současnosti přispívá zaměstnancům na soukromé životní pojištění v souladu se svými personálními předpisy a pravidly, na výši příspěvku nemá volba konkrétní pojišťovny žádný vliv. Možnost volby konkrétní pojišťovny poskytující soukromé životní pojištění není zaměstnancům ze strany ČNB nijak omezena.

ČNB dne 29. 12. 2020 v návaznosti na poskytnutou informaci ze dne 11. 12. 2020 poskytla informaci, že pojištění sjednané mezi Generali Českou pojišťovnou, a.s., IČ: 452 72 956 (dříve Česká pojišťovna a.s.) nezaniklo, došlo pouze k převodu práv z pojistníka (ČNB) na jednotlivé pojištěnce a k přepracování jednotlivých pojistných smluv tak, aby vyhovovaly podmínkám stanoveným zákonem a umožnily uplatnit daňové úlevy. 

ČNB dne 21. 12. 2020 poskytla informaci, že v období od 1.1.2019 do 10.12.2020 vydala 10 rozhodnutí, kterými byly uloženy pokuty za spáchání přestupku dle § 157 odst. 1 písm. d) zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, a to v celkové výši 2 400 000 Kč. 

Dále poskytla informaci, že Česká národní banka svá sankční a jiná rozhodnutí uveřejňuje na svých internetových stránkách (https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/pravomocna-rozhodnuti/pravomocna-rozhodnuti-cnb-v-rizenich-zahajenych-po-datu-1.1.2009/), pokud jí to jednotlivé sektorové zákony ukládají. Zákon o spotřebitelském úvěru tuto povinnost České národní bance ukládá, proto rozhodnutí podle tohoto zákona je možné na internetových stránkách vyhledat.