Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB dne 19. 11. 2020 odkázala ohledně dotazu týkajícího se schváleného prospektu dluhopisů na registr prospektů uveřejněný na webu ČNB:
https://oam.cnb.cz/sipresextdad/SIPRESWEB.WEB_PROSPECTUS.START_INPUT_OAM?p_lang=cz

Právní úprava veřejné nabídky a prospektu je obsažena v přímo účinném nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (dále jen „Nařízení 2017/1129“).

Na základě čl. 3 odst. 1 Nařízení 2017/1129 se toto nařízení nevztahuje na veřejné nabídky cenných papírů s celkovou hodnotou protiplnění v Unii nižší než 1 000 000 EUR. Tento limit se počítá za období dvanácti měsíců.

ČNB poskytla dne 23. 11. 2020 informaci, že Česká národní banka dle § 596 písm. e) ZISIF vede seznam osob uvedených v § 15 odst. 1 ZISIF. Dle § 15 odst. 1 se jedná o právnické osoby, které jsou oprávněny obhospodařovat investiční fondy a v České republice výdělečně živnostenským nebo obdobným způsobem spravují nebo hodlají takto spravovat majetek, spočívající ve shromážděných peněžních prostředcích nebo penězi ocenitelných věcech od investorů nebo nabytý za tyto peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci, za účelem jeho společného investování na základě určené strategie ve prospěch těchto investorů. Jedná se tedy o seznam správců, nikoliv tedy přímo jednotlivých fondů/zařízení, které tito správci spravují.

Seznam je k dispozici na internetových stránkách České národní banky zde:
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB15.BASIC_LISTINGS_RESPONSE_3?p_lang=cz&p_DATUM=23.11.2020&p_hie=HI&p_rec_per_page=25&p_ses_idx=238.

Česká národní banka nevykonává dohled nad osobami zapsanými v tomto seznamu a dohledu České národní banky nepodléhá ani jejich činnost. Česká národní banka před zápisem osoby  uvedené v § 15 odst. 1 ZISIF do seznamu nezkoumá žádost o zápis z hlediska pravdivosti nebo přesnosti informací a nepřezkoumává ani splnění předpokladů pro zápis do seznamu. Aktuální kategorii aktiv, do nichž je investováno Česká národní banka v tomto seznamu neeviduje.