Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB poskytla dne 19. 2. 2020 na základě žádosti informaci, že v rámci řízení o vyslovení souhlasu s převodem pojistného kmene mezi Pojišťovnou Patricie a.s. a Generali Českou pojišťovnou a.s. bylo postupováno dle pravidel stanovených zákonnou úpravou. Jako v kterémkoliv jiném případě, Česká národní banka posuzovala, zda jsou naplněny všechny zákonné požadavky k udělení souhlasu s převodem pojistného kmene. Bez jejich naplnění by souhlas k převodu pojistného kmene nemohl být vydán.

Ve věci tvrzené neplatnosti pojistných smluv Pojišťovny Patricie a.s., které byly převedeny na Generali Českou pojišťovnu a.s., je nezbytné poukázat na to, že Česká národní banka může jednat pouze v mezích svých zákonných pravomocí, přičemž do těchto pravomocí nespadá posuzování (ne)platnosti pojistných smluv mezi pojišťovnami a jednotlivými klienty ani jakékoliv jiné zasahování do soukromoprávních vztahů mezi těmito subjekty. Existence rozsudků Obvodního soudu pro Prahu 2 a Městského soudu v Praze nemá vliv na posouzení žádosti v řízení o žádosti o převodu pojistného kmene. 

ČNB poskytla dne 21. 2. 2020 na základě žádosti informaci, že Česká národní banka jakožto právní nástupce Komise pro cenné papíry má ve vztahu k  období 1997 až 2004 oznámení o hlasovacích právech pouze od roku 2001. Tato byla poskytnuta v kopii anonymizované v rozsahu požadovaném právní úpravou. Dále byla poskytnuta informace, že oznámení do konce roku 2000 byla zasílána Středisku cenných papírů, jehož právním nástupcem je Ministerstvo financí České republiky. Ohledně těchto oznámení bylo doporučeno obrátit se na archiv Ministerstva financí.

ČNB dne 26. 2. 2020 poskytla na základě žádosti kopii rozhodnutí České národní banky č.j. 2015/143640/CNB/570 ze dne 22.12.2015.