Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB dne 3. 1. 2020 na základě žádosti odkázala na veřejně dostupné informace ohledně následujících subjektů:
GAIN Capital-Forex.com UK Limited:
https://opa.cnb.cz:4030/dadjerrs/JERRS.WEB10.VIZITKA?p_lang=cz&p_SEQ_ID=8676&p_VER_ID=1001&p_DATUM=06.10.2017&p_ROL_KOD=35
https://register.fca.org.uk/ShPo_FirmDetailsPage?id=001b000000MfHsbAAF
GAIN CAPITAL UK Limited:
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB10.VIZITKA?p_lang=cz&p_SEQ_ID=416021&p_VER_ID=1001&p_DATUM=02.01.2020&p_ROL_KOD=
https://register.fca.org.uk/ShPo_FirmDetailsPage?id=001b000000MfEJIAA3

ČNB poskytla dne 21. 1. 2020 na základě žádosti následující informaci: Česká národní banka u zahraničního obchodníka s cennými papíry, který nepodléhá jejímu dohledu, nemůže provést kontrolu ani s ním nemůže být vedeno správní či jiné řízení. 
Podle § 146 odst. 2 zákona č. 256/2004 sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, může Česká národní banka pouze informovat orgán dohledu domovského členského státu o svém podezření, že jím dohlížený subjekt nedodržuje povinnosti uložené tímto zákonem na základě práva Evropské unie obchodníkovi s cennými papíry. K uplatnění tohoto postupu je nezbytné, aby Česká národní banka v rámci přijatých podnětů obdržela podklady způsobilé prokázat důvodnost podezření, neboť sama není oprávněna vyžadovat potřebné informace od zahraničního obchodníka s cennými papíry, nad kterým nevykovává dohled.

ČNB poskytla dne 22. 1. 2020 na základě žádosti informaci, že v případech zastupování České národní banky v soudním nebo jiném řízení v právních záležitostech je pověřen odbor legislativní a právní. V rámci tohoto odboru nároky ze zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, tj. odmítnutí či přiznání nároku včetně zastupování u soudu, vyřizuje celkem 5 zaměstnanců, kteří mají všichni ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právního směru.

ČNB poskytla dne 30. 1. 2020 na základě žádosti následující rozhodnutí o vytěsnění: č.j. 45/N/135/2006/3,  č.j. 45/N/87/2006/3,  č.j. 2008/13690/570, č.j. 45/N/84/2006/3, č.j. 45/N/75/2006/3, č.j. 45/N/6/2006/3, č.j. 45/N/153/2006/3,   č.j. 45/N/154/2006/3,  č.j. 45/N/115/2006/3,   a dále odkázala na veřejně dostupné rozhodnutí  na internetové adrese:
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=12218800&subjektId=227993&spis=412693.

ČNB poskytla dne 30. 1. 2020 na základě žádosti kopii rozhodnutí České národní banky č.j. 2019/123020/570 ze dne 25.11.2019, kterým byl schválen převod části pojistného kmene mezi společností Pojišťovnou Patricie a.s., jako předávající pojišťovnou a společností Generali Česká pojišťovna a.s., jako přebírající pojišťovnou.