Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB poskytla dne 1. 10. 2019 na základě žádosti informaci, že referát nestandardních činností spadá do sekce licenčních a sankčních řízení, jehož vedoucí referátu pan JUDr. René Kurka je přímo řízen ředitelkou odboru sankčních řízení paní Mgr. et Mgr. Petrou Chroustovskou. Referát nestandardních činností:

  • vede řízení o zavedení nucené správy a o jmenování nuceného správce a řízení o jmenování a odvolání likvidátora subjektů finančního trhu;
  • zajišťuje řízení o zápisu do seznamu nebo vyškrtnutí ze seznamu likvidátorů a nucených správců subjektů finančního trhu;
  • zajišťuje monitorování průběhu likvidací subjektů finančního trhu a kontrolu průběhu vypořádání pohledávek a dluhů subjektů finančního trhu po zániku jejich podnikatelského oprávnění;
  • komunikuje s orgány činnými v trestním řízení, zpracovává podklady a stanoviska na základě dožádání;
  • komunikuje s Finančně analytickým úřadem Ministerstva financí ČR včetně zpracování podnětů na základě výsledků kontrolní činnosti dohledu ČNB;
  • vyřizuje žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a příslušné činnosti v této oblasti.

ČNB poskytla dne 2. 10. 2019 na základě žádosti následující informaci: „Zprávy o situaci na českém kapitálovém trhu“ vydávala Komise pro cenné papíry až do roku 2004 na základě v té době účinného § 4 zákona č. 15/1998, o dohledu nad kapitálovým trhem. Tyto publikace jsou v tištěné podobě k dispozici k prezenční výpůjčce v odborné knihovně ČNB (https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/odborna-knihovna-cnb/). Knihovna má k dispozici zprávy za roky 2000 až 2004. Výtisky před rokem 2000 k dispozici nejsou. (Odborná knihovna ČNB je veřejná, k registraci stačí platný doklad totožnosti. Nachází se na adrese Praha 1, Senovážné náměstí 29, otevřena je od pondělí do čtvrtka od 9 do 17 hodin, v pátek od 9 do 15 hodin.)

V roce 2005, kdy došlo k integraci dohledu nad kapitálovým trhem do České národní banky, vytvořila Zprávu o situaci na českém kapitálovém trhu za rok 2005 již ČNB. Zpráva za rok 2005 je kromě odborné knihovny ČNB k dispozici také na internetových stránkách ČNB (https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financni-trh/.galleries/souhrnne_informace_fin_trhy/archiv/kapitalovy_trh/Kapitalovy_trh_2005_CZ.pdf.)

Od roku 2006 ČNB vydává každoročně jednu souhrnnou zprávu za všechny segmenty finančního trhu – „Zprávu o výkonu dohledu nad finančním trhem“. Tyto zprávy jsou k dispozici také v odborné knihovně ČNB a na internetových stránkách ČNB. (https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/souhrnne-informace-fin-trhy/zpravy-o-vykonu-dohledu-nad-financnim-trhem/).

ČNB poskytla dne 14. 10. 2019 na základě žádosti následující informaci: Česká národní banka postupuje při kontrolní činnosti stavebních spořitelen podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. Ve vymezeném období 2014 až 2019 Česká národní banka v sektoru stavebních spořitelen provedla celkem 14 kontrol ve smyslu kontrolního řádu, přičemž jejich zaměření a četnost prověření se týkala těchto oblastí: úvěrové riziko, tržní riziko, likvidita, operační riziko, informační a IT systémy, ukončování/změny smluv o stavebním spoření a opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT – pozn. v této oblasti bylo příslušné ověření provedeno formou tzv. dohledového šetření).

Co se týká závěrů z kontrol, na provedené kontroly zásadně navazuje proces vyžadování zjednání nápravy zjištěných nedostatků, přičemž některé kontrolou zjištěné skutečnosti si mohou vyžádat postup ve formě (sankčních) správních řízení.

Od roku 2016 Česká národní banka stanovuje do 31. května každého roku stavebním spořitelnám v souladu se zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů správním rozhodnutím ve formě písemného příkazu výši ročního příspěvku do Fondů pojištění vkladů (FPV). Od roku 2016 do roku 2019 bylo vydáno celkem 20 příkazů ve věci stanovení výše ročního příspěvku stavebních spořitelem do FPV.

Stavební spořitelny jsou zařazeny do sektoru úvěrových institucí jako banky, z toho pět stavebních spořitelen, pobočky zahraničních bank v režimu jednotné licence a družstevní záložny. V období od roku 2014 až 2018 bylo s úvěrovými institucemi vedeno celkem 179 správních řízení, která se týkala schvalování členů orgánů a řídících osob družstevních záložen, žádostí o snížení základního členského vkladu, převodu dalších členských práv, nabytí kvalifikované účasti, souhlasů s fúzí či s prodejem části úvěrové instituce, žádostí o udělení bankovní licence, žádostí se změnou právní formy či rozšíření povolení k činnosti. Za rok 2019 nejsou předmětné informace v době vyřizování této žádosti shromážděny.

V období 2017 až 2019 nebylo Českou národní bankou vedeno žádné sankční řízení podle § 16b zákona č. 96/1993 sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů.

Podle zákona č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů, ve znění pozdějších předpisů od roku 2018 provádí Česká národní banka informační návštěvy u povinných subjektů, z toho 3 informační návštěvy byly provedeny u stavebních spořitelen.

V této souvislosti Česká národní banka odkázala na internetové stránky ČNB, kde jsou uveřejněny každoročně vydávané Zprávy o výkonu dohledu nad finančním trhem (https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/souhrnne-informace-fin-trhy/zpravy-o-vykonu-dohledu-nad-financnim-trhem/index.html) a kde je možné dohledat podrobnější informace z dohledové činnosti České národní banky.

ČNB poskytla dne 16. 10. 2019 žadateli na základě žádosti Všeobecné pojistné podmínky pojištění obyvatelstva č. j. 103/45904/1992/I. ze dne 23. 9. 1992 (Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění motorových vozidel, Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění movitých a nemovitých věcí, Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové pojištění.)

ČNB poskytla dne 18. 10. 2019 na základě žádosti následující informaci: Základní sdělení zmiňované ve Zprávě o výkonu dohledu nad finančním trhem 2018 se odvíjejí od požadavku § 92 odst. 1 písm. a) až t) zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSÚ“), na základě kterých je poskytovatel povinen trvale zpřístupnit informace spotřebiteli v listinné podobě, na jiném nosiči dat, nebo na svých internetových stránkách.

Česká národní banka přikládá tabulku výsledků provedeného šetření plnění požadavků dle § 92 odst. 1 ZSÚ u celkem 85 nebankovních poskytovatelů.
Tabulka – Výsledky provedeného monitoringu – Informace trvale přístupné spotřebiteli
Legenda:

ANO – povinnost dle § 92 splněna
NE – povinnost dle § 92 nesplněna

Na základě dohledových výzev České národní banky byly zjištěné nedostatky v rámci uvedeného šetření dohlíženými subjekty odstraněny.

ČNB poskytla dne 18. 10. 2019 na základě žádosti následující informaci: Nebankovní poskytovatelé spotřebitelského úvěru, kteří získali oprávnění k činnosti v oblasti poskytování spotřebitelského úvěru, vykazují ČNB údaje v rozsahu a časových intervalech jak ukládá zákon č.257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, a dále vyhláška č. 381/2016 Sb., o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru.