Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB poskytla dne 1. 8. 2019 na základě žádosti informaci, že se může vyjadřovat k důvěryhodnosti a způsobilosti osob s klíčovou funkcí v pojišťovně ve smyslu ust. § 7a zákona o pojišťovnictví až poté, co jsou tyto osoby do klíčové funkce v konkrétním subjektu zvoleny. Podle zákonné právní úpravy spadá výběr osob do klíčových funkcí pojišťoven včetně předchozího posouzení jejich způsobilosti a důvěryhodnosti, výhradně do pravomoci těchto subjektů, a je pouze na uvážení těchto subjektů, které osoby jmenují do klíčových pozic. K posouzení důvěryhodnosti a způsobilosti konkrétní osoby Českou národní bankou ve smyslu ustanovení § 7a odst. 2 zákona o pojišťovnictví tedy může dojít až následně, tj. po jejím zvolení do klíčové funkce v pojišťovně, na základě podkladů vyhodnocených a předložených pojišťovnou a případné řízení ohledně důvěryhodnosti žadatele jmenovaného do klíčové pozice v pojišťovně by bylo vedeno z iniciativy České národní banky, která má k tomu pro takový případ zákonné oprávnění.

ČNB poskytla dne 2. 8. 2019 na základě žádosti anonymizované kopie požadovaného znaleckého posudku a rozhodnutí Komise pro cenné papíry o udělení souhlasu s obsahem nabídky převzetí (ISIN1: Požadovaný: CS0008420162). Jedná se o dokumenty, které Česká národní banka převzala v roce 2006 v rámci integrace dohledu nad finančním trhem od Komise pro cenné papíry.

ČNB poskytla dne 2. 8. 2019 na základě žádosti informaci, že společnost WeeCONOMY AG, se sídlem Burgstrasse 8, 8280 Kreuzlingen, Švýcarsko nedisponuje žádným povolením k činnosti na finančním trhu uděleným ze strany České národní banky. Tuto skutečnost je možné ověřit na webových stránkách České národní banky a to v Seznamu registrovaných a regulovaných subjektů.

ČNB poskytla dne 26. 8. 2019 na základě žádosti kopii rozhodnutí KCP ze dne 20.9.2005, č.j. 45/N/94/2005/2 v anonymizované podobě.