Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB poskytla dne 6. 2. 2019 na základě žádosti informace, že řadu informací týkajících se lidských zdrojů v České národní bance je možné nalézt ve výroční zprávě za rok 2017 (viz https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodareni/vyrocni_zpravy/download/vyrocni_zprava_2017.pdf) a též v uveřejněné organizační struktuře (viz https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/organizacni_struktura/), obojí uveřejněné na webových stránkách České národní banky

ČNB poskytla dne 6. 2. 2019 na základě žádosti informace, že Organizační řád České národní banky, jakožto personální předpis organizace ve smyslu § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je obsažen na webových stránkách České národní banky, na adrese https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/organizacni_struktura/, kde kromě organizačního schématu a rozdělení působnosti jednotlivých útvarů v rámci organizační struktury České národní banky naleznete též podrobné informace o náplni činnosti těchto útvarů a aktuálním obsazení vedoucích pozic.

ČNB poskytla dne 6. 2. 2019 na základě žádosti o informace Seznam spolupracujících advokátních kanceláří včetně přehledu fakturovaných částek v roce 2018. Dále bylo uvedeno, že Česká národní banka v roce 2018 vedla celkem 126 („živých“) soudních sporů, z toho 6 bylo zastoupeno externími advokáty, tj. 4,7 %, poměr zastoupení tedy byl 1:21.

ČNB poskytla Dne 8. 2. 2019 na základě žádosti následující informace: Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSÚD“) neukládá České národní bance vést seznam osob, které mohou být jmenovány likvidátorem spořitelního a úvěrního družstva.

Česká národní banka navrhuje příslušnému soudu pro jmenování do funkce likvidátora spořitelního a úvěrního družstva zpravidla osobu zapsanou do seznamu insolvenčních správců se zvláštním povolením (viz https://isir.justice.cz/InsSpravci/public/seznamAction.do).

Osoba, kterou Česká národní banka navrhuje příslušnému soudu ke jmenování do funkce likvidátora spořitelního a úvěrného družstva, je Českou národní bankou vybrána v rámci interního výběrového řízení, v němž je posuzováno nejen splnění právními předpisy stanovených podmínek a předpokladů pro výkon funkce likvidátora, ale též další aspekty relevantní v souvislosti s konkrétním případem likvidovaného spořitelního a úvěrního družstva. O výběru nejvhodnějšího kandidáta rozhoduje ředitel sekce licenčních a sankčních řízení. Po potvrzení zájmu vybraného kandidáta o jeho jmenování do funkce likvidátora Česká národní banka zpracuje návrh příslušnému soudu na jmenování dané osoby likvidátorem spořitelního a úvěrního družstva.
V souladu s § 13 odst. 6 ZoSÚD likvidátorem spořitelního a úvěrního družstva může být fyzická nebo právnická osoba.

Seznam osob, které mohou být jmenovány likvidátorem investiční společnosti, fondu kolektivního investování s právní osobností a hlavního administrátora a seznam osob, které mohou být jmenovány nuceným správcem investiční společnosti, která obhospodařuje fond kolektivního investování nebo srovnatelný zahraniční investiční fond, a fondu kolektivního investování s právní osobností, vede Česká národní banka v souladu s § 596 písm. g), resp. h) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“). Uvedené seznamy jsou k dispozici na webových stránkách České národní banky (viz Seznam likvidátorů:
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB33.SUBJECTS_COUNTS_DETAIL?p_lang=cz&p_DATUM=08.02.2019&p_ses_idx=302

Seznam nucených správců:
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB33.SUBJECTS_COUNTS_DETAIL?p_lang=cz&p_DATUM=08.02.2019&p_ses_idx=303.)

Česká národní banka zapíše do seznamu osob, které mohou být jmenovány likvidátorem investiční společnosti, fondu kolektivního investování s právní osobností a hlavního administrátora osobu, která splňuje podmínky stanovené v § 519 ZISIF. V souladu s § 519 odst. 1 písm. d) jednou z podmínek je důvěryhodnost. Výklad pojmu důvěryhodnost je obsažen v úředním sdělení České národní banky ze dne 3. 12. 2013 k výkladu pojmů důvěryhodnost a odborná způsobilost (dále jen „Úřední sdělení“), které je k dispozici na webových stránkách České národní banky (viz https://www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2013/download/v_2013_13_21413560.pdf). Doklady k posouzení důvěryhodnosti předkládá žadatel České národní bance jako přílohu k žádosti o zápis v souladu s § 31 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

Výmaz ze seznamu osob, které mohou být jmenovány likvidátorem investiční společnosti, fondu kolektivního investování s právní osobností a hlavního administrátora upravuje § 506 odst. 1 písm. g) ZISIF.

Vedení seznamů likvidátorů a nucených správců, které České národní bance ukládají příslušné právní předpisy, zajišťuje sekce licenčních a sankčních řízení. Za zajišťování činností v rámci své řídící působnosti odpovídá ředitel sekce licenčních a sankčních řízení.

ČNB poskytla dne 12. 2. 2019 na základě žádosti informace, že Centrální registr úvěrů (CRÚ), provozovaný Českou národní bankou, je informační systém, který soustřeďuje informace o úvěrových a obdobných pohledávkách bank a zahraničních finančních institucí a informace o těchto klientech, kteří jsou právnickými osobami nebo fyzickými osobami podnikateli. Pokud osoba není podnikatel, tj. nemá přiřazeno IČO, nemůže se v této databázi vyskytovat.

Bankovní i nebankovní registry klientských informací (občané, podnikatelé, právnické osoby) provozují následující společnosti:

  • Czech Credit Bureau, a.s. Kontakty na klientské centrum, které vyřizuje žádosti o výpis z registru, jsou: CBCB, a.s. nebo CNCB, a.s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle,
    e-mail: klient@cbcb.cz nebo klient@cncb.cz, tel.: 277 778 600 (CBCB), tel.: 227 778 650 (CNCB) a další informace viz https://www.cbcb.cz/ nebo https://www.cncb.cz/.
  • Sdružení SOLUS, zájmové sdružení právnických osob. Kontakty na klientský servis tohoto sdružení jsou: Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 – Krč, e-mail: info@solus.cz, tel.: 222 368 707 a další informace viz https://www.solus.cz/.

Žádost o výpis z CRÚ je nutné podat na formuláři, který je dostupný na stránkách ČNB.

Žádost o výpis je možné podat v elektronické formě se zaručením elektronickým podpisem žadatele z Vaší datové schránky do datové schránky ČNB (ID datové schránky je 8tgaiej, v části Obecné informace se uvede Věc: Výpis z CRÚ), nebo v listinné formě s úředně ověřeným podpisem žadatele na adresu: Česká národní banka, Centrální registr úvěrů, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, nebo osobním podáním žádosti v podatelně ČNB. ČNB nedisponuje klientským centrem CRÚ, osoby oprávněné vydávat výpisy nemohou ověřovat podpisy, z těchto důvodů vyřízení žádosti na počkání není možné. ČNB nepřijímá žádosti podané prostřednictvím elektronické pošty.

Po odeslání žádosti je nutné uhradit poplatek (úhrada nákladů) za vyhotovení výpisu z CRÚ ve výši 400,- Kč dle platného ceníku před vystavením výpisu, a to na účet ČNB
115-54186891/0710 (IBAN: CZ27 0710 0001 1500 5418 6891, BIC (SWIFT): CNBACZPP), jako VS se uvede IČO klienta.

Podrobnější informace k žádosti o výpis z CRÚ včetně odkazu na formulář naleznete na stránkách ČNB – viz:
https://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/centralni_registr_uveru/cru_vypis.html

ČNB poskytla dne 21. 2. 2019 na základě žádosti kopie odpovědi České národní banky na dotazník ESMA k právní kvalifikaci krypto aktiv. Druhá část dotazníku obsahuje odpovědi k otázkám týkajícím se budoucího regulatorního režimu. V této souvislosti ČNB žadatele upozornila, že odpovědi v přiloženém dokumentu vyjadřují pouze názor pracovníků České národní banky, kteří se na zpracování odpovědí podíleli, a není vyloučeno, že postoj Bankovní rady České národní banky by mohl být odlišný.

ČNB poskytla dne 25. 2. 2019 na základě žádosti informace, že Česká národní banka eviduje počty mincí z obecných kovů (oběžných mincí), vyrobených v daném roce. Tyto počty jsou zveřejněny a jednou ročně aktualizovány na stránce https://www.cnb.cz/cs/platidla/obeh/pocty_minci_obecny_kov.html. Vyrobené mince jsou v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu kontrolovány na množství a kvalitu.
Česká národní banka detailně neeviduje, a tudíž nemá k dispozici termíny jednotlivých ražeb, termíny redukcí sádrových modelů a podobně. V případě, že bychom některé detailní informace o průběhu výroby z důvodu specifických okolností (například v případě reklamace) potřebovali, vyžádáme si je u našeho smluvního dodavatele, který je certifikovaný dle systému managementu jakosti ISO 9001:2000 a tyto záznamy eviduje a archivuje.
Na základě počtu dodaných střížků je možné odhadovat poměr mincí 5 Kč 2017 obvyklého provedení a varianty přibližně 2:1. Nelze zjistit, přesně jaké množství mincí obou variant bylo vyrobeno, Česká národní banka takový údaj nepotřebuje, a proto nesleduje. Termíny vydání mincí jednotlivých ročníků ražby do oběhu Česká národní banka rovněž nesleduje.
Mince 20 Kč vzorů 2018 (významné osobnosti československého státu) a 2019 (významné osobnosti československé měny) byly dosud raženy, jak již bylo zveřejněno, v počtu 200.000 kusů každého vzoru. Další mince budou raženy v závislosti na zájmu o sady mincí 20 Kč v běžné kvalitě, které se připravují na polovinu roku 2019. Termíny předání výrobních podkladů, redukování, rytí, výroby nástrojů, vlastní ražby, balení a podobné výrobní termíny Česká národní banka nesleduje a neeviduje.

ČNB poskytla dne 26. 2. 2019 na základě žádosti informace, že potvrzení o bezdlužnosti ve smyslu zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) je oprávněn vydat pouze místně příslušný finanční úřad. Česká národní banka uvádí, že provozuje Centrální registr úvěrů, který je informačním systémem soustřeďujícím informace o úvěrových a obdobných pohledávkách bank a zahraničních finančních institucí a informace o klientech, kteří jsou právnickými osobami nebo fyzickými osobami podnikateli. Výpis z Centrálního registru úvěrů Česká národní banka též neposkytuje cestou vyřízení žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím, nýbrž v daném případě je žádost o výpis nutné podat na příslušném formuláři (viz https://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/centralni_registr_uveru/cru_vypis.html).
Česká národní banka k dotazu, zda eviduje dluhy či nedoplatky vůči společnosti EUROPAY, s.r.o. sděluje, že k dnešnímu dni dle jí dostupných informací žádné dluhy či nedoplatky neeviduje.

ČNB poskytla dne 28. 2. 2019 na základě žádosti informace: V případech zatupování České národní banky v soudním nebo jiném řízení v právních záležitostech je pověřen odbor legislativní a právní. V rámci tohoto odboru nároky ze zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, tj. odmítnutí či přiznání nároku včetně zastupování u soudu, vyřizuje celkem 5 zaměstnanců, kteří mají všichni ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právního směru.

ČNB poskytla dne 28. 2. 2019 na základě žádosti informaci, že statistiku průměrného úroku z prodlení za období od roku 1993 až do roku 2018 nemá Česká národní banka k dispozici, a to z důvodu, že uvedená data nevyužívá pro výkon své činnosti.