Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

prosinec 2018

 • Česká národní banka poskytla dne 4. 12. 2018 na základě žádosti o informaci ohledně série E bankovky 2000 Kč informaci, že sériování a číslování českých bankovek je součástí systému jejich ochrany, proto o něm může informovat jen omezeně. Na tom nic nemění ani skutečnost, že série a čísla obíhajících bankovek jsou vysoce specializovanými badateli a sběrateli sledována a různou formou i publikována. Jak uvádí Česká národní banka i v odpovědích na běžné dotazy doručené na infolinku, bankovky 2000 Kč vzor 2007 série E tištěny byly, a to běžným způsobem, i když zatím nebylo docíleno celé číselné řady. Část bankovek byla určena pro testovací účely, množství vhodné pro další oběh bylo v souladu se zákonným mandátem péče o hospodárnost peněžního oběhu použito jako oběživa, nešlo tedy o žádný nekontrolovaný únik. V tento okamžik Česká národní banka nedokáže predikovat, zda, kdy a v jakém množství bude v sérii ještě pokračováno. Série a čísla bankovek jsou evidenčně podchycena ve výrobě, avšak dodané bankovky jsou ukládány do zásob České národní banky, teritoriálně rozmísťovány do uschovacích míst na území České republiky a tudíž i vydávány do oběhu, přijímány z oběhu, zpracovávány a znovu ukládány do zásob pouze podle nominálních hodnot a částečně i vzorů. Česká národní banka tedy nemá přehled, na jakém místě a v jakou dobu se nacházejí bankovky určitých sérií a čísel, a tudíž ani nemůže predikovat, zda, kdy a odkud se bankovky určitých sérií a čísel dostanou či nedostanou do peněžního oběhu.
 • Česká národní banka poskytla dne 7. 12. 2018 na základě žádosti/dotazu informaci, že lektorskou, přednáškovou nebo školitelskou činnost vykonávají pracovníci České národní banky na základě § 50 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance,  ve znění pozdějších předpisů, bez nutnosti předchozího souhlasu bankovní rady, přičemž Česká národní banka takovou činnost neeviduje. Zaměstnanci České národní banky jsou však při takové činnosti povinni dbát, aby nedocházelo ke střetu zájmů nebo zneužití informací získaných při výkonu jejich funkce v České národní bance. V případě možného střetu zájmů mezi Českou národní bankou a osobním zájmem zaměstnance je tato problematika upravena v Etickém kodexu České národní banky, který je k dispozici na webových stránkách České národní banky https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/eticky_kodex.html.Česká národní banka dále poskytla informaci, že v období posledních 10 let Česká národní banka přistoupila jako vedlejší účastník na straně dohlíženého subjektu do civilního řízení v jednom případě v roce 2014.
 • Česká národní banka poskytla dne 11. 12. 2018  na základě žádosti/dotazu informaci, že v rámci dohledu nad finančním trhem poskytuje účastníkům finančního trhu podporu při řešení nejasných otázek s cílem usnadnit plnění povinností, které jim předpisy na finančním trhu ukládají, a předcházet tak porušování těchto předpisů, a to prostřednictvím odpovědí na tzv. kvalifikované dotazy. Informace o přístupu České národní banky k poskytování odpovědí na dotazy v oblasti finančního trhu včetně formuláře kvalifikovaného dotazu jsou k dispozici na webových stránkách České národní banky https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/formular_kvalifikovany_dotaz/. Takovou činnost České národní banky nelze v žádném případě považovat za neoprávněné podnikání – pokoutničení, neboť jejím cílem není dosažení zisku (tato činnost není nijak zpoplatněna), ale předcházení porušování předpisů na finančním trhu, a tedy naplňování mandátu České národní banky, do něhož mj. patří pečovat  o bezpečné fungování finančního trhu. Osobní údaje získané v rámci identifikace tazatele Česká národní banka zpracovává v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
 • Česká národní banka poskytla dne 11. 12. 2018 na základě dotazu/žádosti vyjádření pracovníků České národní banky ze dne 6. 1. 2011. Současně Česká národní banka upozornila, že obsah vyjádření již nemusí vzhledem k značnému časovému odstupu plně korespondovat s požadavky, které jsou aktuálně na výkon přípravných prací pojišťovacího zprostředkovatele kladeny.
 • Česká národní banka poskytla dne 14. 12. 2018 na základě dotazu informaci, že ČNB má podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, pouze povinnost Věstník vydávat a uveřejňovat. Od roku 2001 je Věstník uveřejňován na internetových stránkách ČNB: https://www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/index.html. Česká národní banka neměla v období 2005 až 2018 zákonnou povinnost distribuovat Věstník ČNB jakýmkoli subjektům. Do roku 2016 jej nicméně konkrétním subjektům zasílala, a to v případě, když o zaslání požádali. Pokud se týká České pojišťovny, a. s., v roce 2012 nebyla zařazena mezi subjekty, kterým se na jejich žádost Věstník zasílal.
 • Česká národní banka poskytla dne 17. 12. 2018 na základě žádosti/dotazu následující informaci: Obecné informace ohledně povolovacího a schvalovacího řízení v oblasti veřejné nabídky investičních cenných papírů nebo přijetí investičních nástrojů na regulovaný trh jsou uvedeny na internetových stránkách České národní banky zde:
  https://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/emitenti/index.html. Detailnější popis tohoto řízení Česká národní banka neuveřejnila, ani nebyla pro veřejnost vydána žádná metodika, která by upravovala proces schvalování prospektu. Níže uvedený text nicméně stručně popisuje postup Vámi dotazovaného schvalovacího řízení.
  Proces schvalování prospektu cenného papíru je reglementován právní úpravou obsaženou především v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“) a také v nařízení Komise v přenesené pravomoci 2016/301, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o regulační technické normy ohledně schvalování a zveřejňování prospektu a šíření inzerátů, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 809/2004 (dále jen „Nařízení 2016/301“).
  Právní úprava obsažena v ZPKT (do jisté míry speciální oproti zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) obsahuje vymezení procesu schvalování prospektu v § 36c a násl. Zde jsou zakotveny lhůty pro schválení žádosti o schválení (základního) prospektu cenného papíru (dále jen „žádost“), postup v případě, je-li žádost neúplná nebo je-li třeba žádost doplnit, formu žádosti (k tomu srov. rovněž zde: https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/forma_elektronicke_zadosti_o_schvaleni_prospektu.pdf), postup v případě žádosti týkající se emitenta ze třetí země (mimo EU) či postoupení žádosti.Samotnému správnímu řízení o žádosti může předcházet neformální komunikace s případným žadatelem. Výsledkem této komunikace probíhající většinou digitální formou je zpravidla návrh prospektu, který je překládán žadatelem v navazujícím správním řízení. Po podání je žádost nejprve přezkoumávána z formálního hlediska, tedy např. zda jí podala osoba k tomu oprávněná.
  Dále se přezkum zaměřuje na posuzování obsahu prospektu s ohledem na požadavky ZPKT, kdy se kontroluje, zda:
  • je úprava prospektu, resp. základního prospektu v souladu s článkem 25, resp. 26 nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů (dále jen „Nařízení“), tedy zda se prospekt či základní prospekt skládá ze stanovených částí ve stanoveném pořadí,
  • je „obsah“ prospektu dostatečně přesný a detailní, aby umožnil investorovi snadno nalézt hledané informace,
  • je jazyk použitý v prospektu v souladu s jazykovým režimem dle § 36g ZPKT,
  • v případě, že prospekt neobsahuje konečnou cenu a počet cenných papírů, je obsah prospektu v souladu s § 36d ZPKT,
  • prospekt obsahuje veškeré náležitosti stanovené příslušnou přílohou Nařízení určenou podle povahy emitenta a cenného papíru,
  • všechna rizika popsaná v prospektu jsou zmíněna v samostatné části prospektu „rizikové faktory“,
  • prospekt obsahuje veškeré údaje podle § 36 odst. 1 ZPKT v případě, že se jedná o emitenta se složitou finanční minulostí nebo s významným finančním závazkem podle článku 4a Nařízení, shrnutí prospektu je strukturovaný stručný a srozumitelný dokument splňující požadavky § 36 odst. 5 ZPKT a přílohy XXII Nařízení,
  • použité odborné (technické či speciální) výrazy jsou v prospektu jasně vysvětleny,
  • matematické vzorce obsažené v prospektu jsou jasně popsány a vysvětleny,
  • v případě derivátů (odvozených investičních nástrojů) jsou tyto jasně popsány a je vysvětleno, jak ovlivňuje hodnota podkladového aktiva hodnotu derivátu (samotného nástroje),
  • základní prospekt obsahuje údaje odpovídající kategorizaci podle článku 2a Nařízení,
  • v základním prospektu zahrnujícím emise různých druhů cenných papírů jsou jasně odděleny specifické údaje o každém z různých druhů cenných papírů zařazených do kategorií podle článku 22 odst. 6 Nařízení,
  • informace obecně uváděné v základním prospektu navazují na informace předpokládané ve vzoru konečných podmínek,
  • v případě, že prospekt uvádí některé údaje formou odkazu dle § 36 odst. 4 ZPKT:
   • zda dokumenty, na které je odkazováno, byly uveřejněny a schváleny Českou národní bankou nebo byly jakožto regulované informace uveřejněny a zaslány České národní bance,
   • soulad těchto údajů s ostatními údaji uvedenými v prospektu,
   • zda v případě, kdy je odkazováno pouze na část dokumentu, jsou ostatní v odkazu nezahrnuté části dokumentu pro investora nevýznamné, případně jsou zpracovány na jiném místě v prospektu.
  Po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení prospektu je plný text tohoto rozhodnutí uveřejněn na internetových stránkách www.cnb.cz v části ČNB > Dohled a  regulace > Výkon dohledu > Pravomocná rozhodnutí (https://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/pravomocna_rozhodnuti/).
  Text schváleného prospektu je uveřejněn na internetových stránkách www.cnb.cz v části ČNB > Dohled a regulace > Seznamy a evidence > Seznam schválených a notifikovaných prospektů (https://oam.cnb.cz/sipresextdad/SIPRESWEB.WEB_PROSPECTUS.START_INPUT_OAM?p_lang=cz) a odeslán do registru Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (European Securities and Market Authority, ESMA - viz zde: https://registers.esma.europa.eu/publication/searchProspectus).
  Závěrem odkazuje Česká národní banka na některé metodické materiály, které uveřejnila k problematice veřejné nabídky a prospektu zde:  https://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/legislativni_zakladna/emise_evidence_cp_nabidky_prevzeti_vytesneni/metodiky_vyklady.html.
 • Česká národní banka poskytla dne 18. 12. 2018 na základě dotazu informaci, že Rozhodnutím České národní banky ze dne 17.9.1998 č.j. 738-5/98, které nabylo právní moci dne 2. 11. 1998 bylo Pragobance, a.s. ke dni právní moci rozhodnutí odejmuto povolení působit jako banka. Na majetek společnosti Pragobanka a.s. byl, po odejmutí povolení, prohlášen konkurs, který byl Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 30.10.2003 zrušen po splnění rozvrhového usnesení. Následně byla Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 14. 12. 2005, společnost zrušena s likvidací; usnesení nabylo právní moci dne 19. 1. 2006 a byl soudem jmenován likvidátor, který provedl likvidaci společnosti. Likvidace byla ukončena dne 27. 2. 2009 a společnost byla vymazána z obchodního rejstříku. V případě společnosti Pragobanka, a.s. nedošlo k fúzi s jinou společností. Tato společnost nemá tudíž žádného právního nástupce.
  ČNB konstatovala, že nemá povědomí o jednotlivých obchodních případech jakékoliv banky a nedisponuje a nikdy nedisponovala dokumentací k těmto případům. V této souvislosti ČNB odkázala na bývalého likvidátora a konkursního správce Pragobanky, a s., kterým dle dostupných informací uvedených v obchodním rejstříku byl ke dni výmazu společnosti v roce 2009 pan: JUDr. Jaromír Zapletal.

 • Česká národní banka poskytla dne 21. 12. 2018 na základě žádosti/dotazu informaci, že měsíčně sestavuje harmonizovanou statistiku úrokových sazeb podle Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1072/2013 ze dne 24. září 2013 o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi (Nařízení ECB/2013/34). Data úrokové statistiky jsou zpracovávána z dynamických výkazů na základě vykazovací povinnosti podle vyhlášky 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších změn, zejm. vyhlášky č. 300/2015 Sb. Výkazy mají parametrický charakter, což znamená, že data ve výkazech nejsou členěna podle jednotlivých smluvních vazeb mezi klienty a bankami (úvěrových smluv), ale jsou agregací jedinečných kombinací údajů podle předepsaných parametrů. Statistika úrokových sazeb je v souladu s uvedeným nařízením kompilována pouze za bankovní sektor, nikoli za nebankovní subjekty.

 • Česká národní banka poskytla dne 21. 12. 2018 na základě dotazu ohledně oprávnění k poskytování nebankovních úvěrů informaci, že k poskytování úvěrů jiným podnikatelským subjektům oprávnění udělené Českou národní bankou není vyžadováno. Takové úvěry mohou být poskytovány zcela běžně toliko na základě živnosti volné „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a řídí se občanským zákoníkem a výše úrokové sazby není regulována. Dohledu České národní banky je podřízeno poskytování spotřebitelských úvěrů (úvěry spotřebitelům, tedy fyzickým osobám nejednajícím v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), a to v souladu se zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který k poskytování spotřebitelských úvěrů stanovil povinnost disponovat povolením ČNB. Společnost JURIS REAL, spol. s.r.o., v současnosti oprávněním České národní banky k poskytování spotřebitelských úvěrů nedisponuje - viz veřejně přístupný seznam regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu: https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang=cz