Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

říjen 2018

 • Česká národní banka poskytla dne 24. října 2018 na základě žádosti následující informace. Byla poskytnuta agregovaná data za roky 2016 a 2017 týkající se následujících výkazů: DOPOS19, DOPOS36, DOPOS66, DOPOS80 a DISSOL35. Agregovaná data z výkazů ROPOS10 a VYPOS20 byla poskytnuta formou odkazu na systém ARAD, viz http://www.cnb.cz/docs/ARADY/HTML/index.htm. Dále byl poskytnut agregovaný výkaz Risipe11 (data za roky 2016, 2017 a 1. pol. 2018).
 • Česká národní banka poskytla dne 22. října 2018 na základě žádosti informaci o důsledku přiznání odkladného účinku rozsudku Městského soudu v Praze v kauze WPB Capital, spořitelní družstvo
  (http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2018/0304_2Afs_1800137_20181016071951_20181016092025_prevedeno.pdf )
  a současně odkázala na sbírku listin dotazovaného subjektu pro další informace.
 • Česká národní banka poskytla dne 17. října 2018 na základě žádosti/dotazu informaci o tom, že v oblasti zpracování znaleckých posudků ČNB nespolupracuje s RNDr. Miloslavem Musilem.
 • Česká národní banka poskytla dne 17. října 2018 na základě žádosti/dotazu informaci o tom, že v oblasti právních služeb ČNB nespolupracuje s prof. Dr. univ. Arsene Vernym.
 • Česká národní banka poskytla dne 11. října 2018 na základě žádosti shodnou informaci týkající se statistik platební bilance jako výše zveřejněnou informaci poskytnutou dne 5. října 2018.
 • Česká národní banka poskytla dne 10. října 2018 na základě žádosti následující informaci. K uložení správního trestu dle § 622a zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, nedošlo. Na webu České národní banky, kde jsou v souladu s platnou právní úpravou jednotlivých sektorových zákonů zveřejňována pravomocná sankční a jiná rozhodnutí, lze ve vyhledávacím formuláři vyhledávat jednotlivá rozhodnutí včetně odůvodnění podle roku, segmentu finančního trhu, druhu řízení a dalších filtrů.
 • Česká národní banka poskytla dne 8. října 2018 na základě žádosti následující informace k dotazu na průměrné úrokové sazby, za které komerční banky poskytovaly úvěry komerčním subjektům (firmám) v období od ledna 2015 do května 2016. K předmětu žádosti byl poskytnut odkaz, který vede přímo do statistického systému ARAD, kde lze dohledat výši úrokových sazeb.
  http://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.STROM_SESTAVY?p_strid=AAABAA&p_sestuid=&p_lang=CS
  Na níže uvedeném odkazu lze nalézt Metodický list k výše uvedeným sestavám.
  http://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.PARAMETRY_SESTAVY?p_strid=AAABAA&p_sestuid=12864&p_tab=2&p_lang=CS
  Data ohledně úrokových sazeb se vždy vztahují k ultimu měsíce.
 • Česká národní banka poskytla dne 8. října 2018 na základě žádosti následující informaci. Česká národní banka v rámci dohledu nad finančním trhem poskytuje účastníkům finančního trhu podporu při řešení nejasných otázek s cílem usnadnit plnění povinností, které jim předpisy na finančním trhu ukládají, a předcházet porušování těchto předpisů. Pro tento účel má na svých stránkách i příslušný formulář pro zadání odborných regulatorních dotazů.
  V souvislosti s odkazem na možnost položit tzv. kvalifikovaný dotaz však upozorňujeme, že součástí dotazu na odborná témata regulace finančního trhu by měla být mj. vlastní analýza problému, uvedení, v čem jsou relevantní právní předpisy nejasné a také identifikace konkrétního účastníka trhu, jehož se problém týká. ČNB je připravena pomáhat účastníkům trhu v případě nejasných ustanovení právních předpisů, to ale nezahrnuje řešení zcela obecných otázek bez vazby na potřeby finančního trhu.
 • Česká národní banka poskytla dne 5. října 2018 na základě žádosti níže uvedené informace. Předběžné údaje platební bilance za rok 2017 jsou dostupné v aplikaci OBIEE „platební bilance v podrobném členění“ rok 2017. Zde jsou uvedeny předběžné údaje o vyplacených dividendách z přímých investic v ČR ve výši 237 mld. CZK. V roce 2016 (definitivní údaje) byla výplata dividend z přímých zahraničních investic 275 mld. CZK. Podrobné členění výplat dividend podle odvětví.
  Jiné než výše publikované údaje ČNB nemůže poskytovat s odkazem na povinnost stanovenou zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ČNB“), kdy podle § 43e tohoto zákona „Česká národní banka trvale zabezpečuje ochranu důvěrných statistických údajů získaných na základě tohoto zákona tak, aby nemohly být neoprávněně změněny, zničeny, ztraceny, přeneseny nebo jinak použity a aby tyto údaje sloužily jen pro statistické účely.“
  Oprávnění ke sběru statistických dat má Česká národní banka podle zákona o ČNB. Konkrétně statistické povinnosti pro potřeby platební bilance (kam výplata dividend spadá), jsou definovány  v dokumentu Vyhláška č. 235/2013 Sb. (pdf, 485 kB), o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí.