Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

srpen 2018

 • Česká národní banka poskytla dne 1. srpna 2018 na základě žádosti následující informace k dotazům žadatele týkajících se statistických údajů z oblasti vyřizování žádostí o náhradu škody dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).
  1. Počet došlých a šetřených žádostí (uplatněných nároků) o náhradu škody dle § 14 zákona č. 82/1998 Sb.
   2010 – 1
   2011 – 1
   2012 – 0
   2013 – 1
   2014 – 3
   2015 – 2
   2016 – 4
   2017 – 6
  2. Počet žádostí v rozdělení podle důvodu nároku a to v členění, v jakém ČNB evidenci vede. Alternativně výčet oblastí, které převažují či se opakují, jako důvod uplatněného nároku.
   Převažuje nesprávný úřední postup
  3. Počet šetřených žádostí, kterým bylo vyhověno zcela.
   2010 – 0
   2011 – 0
   2012 – 0
   2013 – 0
   2014 – 0
   2015 – 0
   2016 – 0
   2017 – 0
  4. Počet žádostí, kterým bylo vyhověno zčásti.
   2010 – 0
   2011 – 0
   2012 – 0
   2013 – 0
   2014 – 0
   2015 – 0
   2016 – 0
   2017 – 0
  5. Počet žádostí, kterým nebylo vyhověno.
   2010 – 1
   2011 – 1
   2012 – 0
   2013 – 1
   2014 – 3
   2015 – 2
   2016 – 4
   2017 – 6
  6. Počet žádostí, kterým bylo vyhověno zcela nebo zčásti mimosoudně.
   2010 – 0
   2011 – 0
   2012 – 0
   2013 – 0
   2014 – 0
   2015 – 0
   2016 – 0
   2017 – 0
  7. Výše přiznaného/vyplaceného odškodnění na základě zákona č. 82/1998 Sb. mimosoudně.
   2010 – 0
   2011 – 0
   2012 – 0
   2013 – 0
   2014 – 0
   2015 – 0
   2016 – 0
   2017 – 0
  8. Počet žádostí, které byly následně uplatněny u soudu.
   2010 – 0
   2011 – 1
   2012 – 0
   2013 – 0
   2014 – 1
   2015 – 1
   2016 – 0
   2017 – 3
  9. Počet případů, kdy soud vyhověl zcela.
   2010 – 0
   2011 – 0
   2012 – 0
   2013 – 0
   2014 – 0
   2015 – 0
   2016 – 0
   2017 – 0
  10. Počet případů, kdy soud vyhověl zčásti.
   2010 – 0
   2011 – 0
   2012 – 0
   2013 – 0
   2014 – 0
   2015 – 0
   2016 – 0
   2017 – 0
  11. Počet případů, které byly soudem zamítnuty.
   2010 – 0
   2011 – 0
   2012 – 0
   2013 – 0
   2014 – 0
   2015 – 1
   2016 – 0
   2017 – 1
  12. Výše vyplaceného odškodnění na základě pravomocných rozsudků.
   2010 – 0
   2011 – 0
   2012 – 0
   2013 – 0
   2014 – 0
   2015 – 0
   2016 – 0
   2017 – 0
  13. Průměrná doba vyřízení žádosti podle § 14 zákona č. 82/1998 Sb. 
   2010 – 1 měsíc
   2011 – 1 měsíc
   2012 – nebyla žádná žádost
   2013 – 6 měsíců
   2014 – 2 měsíce
   2015 – 3,5 měsíce
   2016 – 0,5 měsíce
   2017 – 1,5 měsíce
  14. Počet případů uplatnění institutu regresní úhrady ve smyslu § 16 až § 18 zákona č. 82/1998 Sb.
   2010 – 0
   2011 – 0
   2012 – 0
   2013 – 0
   2014 – 0
   2015 – 0
   2016 – 0
   2017 – 0
  15. Počet případů, ve kterých byla regresní úhrada vymožena zpět. 
   2010 – 0
   2011 – 0
   2012 – 0
   2013 – 0
   2014 – 0
   2015 – 0
   2016 – 0
   2017 – 0
  16. Výše regresní úhrady, která byla vymožena zpět.
   2010 – 0
   2011 – 0
   2012 – 0
   2013 – 0
   2014 – 0
   2015 – 0
   2016 – 0
   2017 – 0
  17. Jak je v ČNB řešena problematika regresních úhrad, tedy např. kdo rozhoduje o tom, zda regresní úhradu vymáhat, zda je to na návrh nebo i bez návrhu, existuje k tomu účelu nějaký orgán, jaký je procesní postup? 
   Uvedená problematika je upravena pouze v rámci interního předpisu ČNB (Pracovní řád).
 • Česká národní banka poskytla dne 3. srpna 2018 žadateli doplňující informaci k žádosti navazující na jeho předchozí žádost, že povinnost ČNB uveřejňovat sankční a jiná pravomocná rozhodnutí podle jednotlivých sektorových zákonů, se nevztahuje na kontrolní zjištění z provedených kontrol na místě či jiné požadované výstupy a stanoviska.
 • Česká národní banka poskytla dne 16. srpna 2018 na základě žádosti informaci žadateli o prošetření jeho podání v jiné věci a poskytla současně níže uvedené informace. K otázce povinností a odpovědnosti guvernéra a bankovní rady České národní banky předně v obecné rovině odkazujeme zejména na ustanovení § 5 - 10 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ČNB“). Uvedený právní předpis tak stanoví, že bankovní rada České národní banky je nejvyšším řídícím orgánem České národní banky (dále jen „bankovní rada“). Bankovní rada určuje měnovou a makroobezřetnostní politiku a nástroje pro jejich uskutečňování. Rozhoduje o zásadních opatřeních měnové a makroobezřetnostní politiky a v oblasti dohledu nad finančním trhem. Jménem České národní banky jedná navenek guvernér, který též podepisuje právní předpisy a akty vydávané Českou národní bankou a vyhlašované ve Sbírce zákonů. Ohledně postavení České národní banky a její působnosti, odkazuje čl. 98 Ústavy České republiky na zvláštní zákon, kterým je zejména zákon o ČNB a dále právní předpisy upravující činnost České národní banky jako orgánu vykonávajícího dohled nad finančním trhem, kde působí zejména banky, spořitelní a úvěrní družstva, pojišťovny, obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti, investiční fondy a penzijní fondy. S posláním a vizí České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky se pak lze seznámit rovněž v dokumentu uveřejněném na internetových stránkách České národní banky.
 • Česká národní banka poskytla dne 16. srpna 2018 na základě žádosti informaci, že neprovedla u společnosti Rentiero a.s., IČO 063 13 566, se sídlem Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2 – Vinohrady (dále jen „Rentiero a.s.“) kontrolu a protokoly o kontrole nemá k dispozici a dále, že nevydala žádné rozhodnutí ve správním řízení, jehož účastníkem byla společnost Rentiero a.s.
 • Česká národní banka poskytla dne 21. srpna 2018 na základě žádosti níže uvedenou informaci k dotazovanému subjektu AB „Citadele“ bankas, Lithuania. Vzhledem k tomu, že dotazovaná AB Citadele bankas není subjektem dohlíženým Českou národní bankou a není v ČR notifikována ani pro přeshraniční poskytování služeb, ČNB nemá žádné informace, které by se týkaly tohoto subjektu. Pro bližší informace ČNB dále poskytla odkaz na web příslušného litevského regulátora, tj. litevské centrální banky (viz https://www.lb.lt/lt/finansu-rinku-dalyviai/ab-citadele-bankas).
 • Česká národní banka poskytla dne 31. srpna 2018 na základě žádosti níže uvedené informace.  Z ustanovení § 80 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů je zřejmé, že se vztahuje i na Českou národní banku, neboť ta se řadí mezi orgány veřejné moci. Česká národní banka při své činnosti, tj. při výkonu pravomocí a plnění úkolů a povinností jí svěřených, je vázána platnými zákony a v souladu s nimi postupuje. Aktuálně na sekci dohledu nad finančním trhem dohlíží viceguvernér Vladimír Tomšík a na sekci licenčních a sankčních řízení a sekci dohledu nad finančním trhem II dohlíží člen bankovní rady Tomáš Nidetzký. Výše uvedené vyplývá i z organizačního uspořádání ČNB uvedeného na jejích internetových stránkách (http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/organizacni_struktura/).