Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

červenec 2018

  • Česká národní banka poskytla dne 18. července 2018 na základě žádosti informaci k dotazu žadatele, jak bylo naloženo s jeho podáním v jiné věci. 
  • Česká národní banka poskytla dne 25. července 2018 na základě žádosti dále uvedené informace. Ohledně dotazovaného subjektu BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, ČNB poskytla žadateli výpis základní vizitky tohoto subjektu z veřejně přístupné databáze České národní banky. Tuto informaci ČNB poskytla včetně odkazu na příslušné seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu, které vede. (https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz)         
    BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, je pobočkou zahraniční banky působící na českém finančním trhu na základě notifikace. K osobě vedoucí osoby Česká národní banka uvedla, že vedoucí zaměstnanec francouzské pobočky v ČR byl prověřován a  prošel systémem posouzení své odborné způsobilosti a důvěryhodnosti, které realizoval domovský, tj. francouzský dohledový orgán – Autorité du Control Prudentiel ACP (www.acpr.banque-france.fr), a to před uskutečněním procesu notifikace (pasportizace  do České republiky v rámci principu  tzv. jednotné evropské bankovní licence). Označení Hello bank! je chráněnou obchodní značkou české pobočky francouzské banky BNP Paribas Personal Finance SA, což bankovní legislativa  finančního trhu ČR a EU nijak neomezuje.
  • Česká národní banka poskytla dne 25. července 2018 na základě žádosti dále uvedené informace. ČNB odňala v roce 2017 a 2018 povolení k činnosti směnárníka na základě § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., v níže uvedených případech: Chequepoint, a. s., IČO 005 41 389, spisová značka: S-Sp-2017/00120/CNB/573, právní moc 11. 6. 2018, FLER INVEST a.s., IČO 282 10 964, spisová značka: S-Sp-2017/00260/CNB/573, právní moc 13. 2. 2018, DÁRKY Zagórska, s.r.o. "v likvidaci", IČO 285 90 520, spisová značka: 
    S-Sp-2017/00342/CNB/573, právní moc 7. 3. 2018, Duc Bui Minh, IČO 643 68 777, spisová značka: S-Sp-2017/00305/CNB/573, právní moc 10. 5. 2018. V souladu ustanovením § 24 odst. 7 zákona o směnárenské činnosti, Česká národní banka pravomocné rozhodnutí České národní banky o uložení správního trestu a pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení tohoto správního trestu uveřejňuje na svých internetových stránkách.
  • Česká národní banka poskytla dne 26. července 2018 na základě žádosti následující informaci k dotazu žadatele týkajícího se objemu dluhopisů vydávaných s využitím výjimek z povinnosti uveřejnit prospekt. Výkon dohledu ČNB se v souvislosti s emisí dluhopisů uplatňuje pouze, jsou-li dluhopisy veřejně nabízeny [k tomu srov. § 34 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“)], resp. je-li ohledně dluhopisů žádáno o přijetí na regulovaný trh (k tomu srov. § 55 ZPKT). V těchto případech je emitent dluhopisů (resp. nabízející osoba) povinen uveřejnit prospekt podléhající schválení ČNB. V případě v dotazu zmiňovaných neveřejnýchemisí dluhopisů probíhá jejich vydávání mimo dohled vykonávaný ČNB. Dotazované údaje tedy ČNB nemá k dispozici, neboť vedení takové evidence jí žádný zákon neukládá a v dotazu uvedené nabízení cenných papírů probíhá bez ingerence ČNB