Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

květen 2018

  • Česká národní banka poskytla dne 10. května 2018 na základě žádosti následující informace. Dne 14. 12. 2017 byly České národní bance doručeny žádosti Moravského Peněžního Ústavu – spořitelního družstva o souhlas se změnou právní formy spořitelního a úvěrního družstva na akciovou společnost a o udělení bankovní licence. Společné řízení o obou žádostech dosud probíhá, přičemž Česká národní banka není oprávněna o probíhajících správních řízeních poskytovat informace. Dále ČNB odkázala na zveřejněné rozhodnutí ČNB ze dne 24.3.2017 č.j. 2017/43215/570, kterým bylo dotazovanému subjektu uloženo opatření k nápravě. http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/pravomocna_rozhodnuti/index.html
  • Česká národní banka poskytla dne 15. května 2018 na základě žádosti následující informace týkající se ukládání sankcí za porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v období let 2016 a 2017. Ve vymezeném období, tj. v roce 2016 Česká národní banka uložila pokutu podle zákona o ochraně spotřebitele v jednom případě, a to rozhodnutím č.j.2015/119832/570 ze dne 2. listopadu 2015, sp.zn. Sp/2014/60/573, které nabylo právní moci dne 8.3.2016. Pokuta byla uložena společnosti OVB ALLFINANZ, a.s., přičemž předmětné rozhodnutí je zveřejněno na webu ČNB a obsahuje i požadovaný popis porušení zákona. Sankce byla uložena ve výši 5 000 000 Kč, a je současně i nejvyšší uloženou sankcí ve smyslu dotazu. V roce 2017 byla pokuta podle zákona o ochraně spotřebitele uložena rovněž v jednom případě. Pokuta činila 1 500 000 Kč a byla uložena Lukáši Bergmannovi (IČO 713 64 901) rozhodnutím č.j. 2017/24257/570 ze dne 17. února 2017, sp.zn. Sp/2015/26/573, které je rovněž zveřejněno na webu ČNB. V roce 2018 v dané oblasti žádné rozhodnutí nebylo vydáno, resp. nenabylo právní moci. Současně jako doprovodnou informaci ČNB uvedla, že vydala řadu rozhodnutí, kdy na straně dohlížených subjektů došlo k protiprávnímu jednání nejen v oblasti zákona na ochranu spotřebitele, ale současně i jiného zákona, přičemž sankce byla uložena podle tohoto jiného sektorového zákona (viz např. pokuta ve výši 1 800 000 Kč uložená v r. 2017 společnosti Fincentrum, a.s. podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů). ČNB poukázala i na pravidelně zveřejňované zprávy ČNB o výkonu dohledu nad finančním trhem, jejichž součástí je vždy i pasáž týkající se dohledu nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele, a kde lze nalézt související informace.
  • Česká národní banka poskytla dne 24. května 2018 na základě žádosti informace týkající se zveřejňování pravomocných rozhodnutí České národní banky, konkrétně pak odkaz na zveřejněné rozhodnutí č.j. 2017/54361/570 ze dne 13. dubna 2017, sp.zn. Sp/2015/675/573.
  • Česká národní banka poskytla dne 29. května 2018 informaci na základě žádosti žadatele týkající se ukončení jeho registrace pojišťovacího zprostředkovatele.