Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

březen 2010

  • ČNB jako povinný subjekt podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 106), poskytla dne 30.3.2010 na žádost Československé obchodní banky, a.s., podle zákona 106 všechny pravidelné tříměsíční zprávy ČNB pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) o průběhu restrukturalizace podniku IPB, jak plyne z rozhodnutí ÚOHS ze dne 24.8.2000, č.j. VP/S 11/00-160, za období let 2000–2010 a relevantní související dokumentaci v souladu se specifikací žádosti.
    Seznam poskytnutých dokumentů (pdf, 81 kB)
  • ČNB jako povinný subjekt podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 106) poskytla dne 30.3.2010 na základě žádosti podané v souladu se zákonem 106 toto sdělení: ČNB nevydala žádný právní předpis, který by paušálně zakazoval financování obchodu se zbraněmi, ani si není vědoma jiných předpisů, které by takový zákaz ukládaly. Zároveň upozorňujeme, že obchod se zbraněmi je v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu. Banky jsou podle předpisů, na jejichž dodržování ČNB dohlíží, povinny jednat obezřetně a jsou povinny řídit rizika včetně rizika reputačního. S ohledem na tuto povinnost se mohou rozhodnout obchody se zbraněmi nefinancovat. Vedle toho stojí zákaz financovat obchody určitých osob podle zákona č. 69/2006 Sb., o mezinárodních sankcích, případně další dílčí zákazy.