Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

březen 2011

  • ČNB jako povinný subjekt podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 106), poskytla dne 11.3. 2011 na základě žádosti podané v souladu se zákonem 106 toto vyjádření: Obchodník s cennými papíry při sestavení výroční zprávy postupuje v souladu s vyhláškou č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi (dále jen „vyhláška č. 501/2002 Sb.“) - viz § 2 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 501/2002 Sb. Rozsah a způsob sestavování účetní závěrky je dále uveden v ustanovení § 3 vyhlášky č. 501/2002 Sb. Účetní závěrka v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 vyhlášky č. 501/2002 Sb., obsahuje rozvahu (bilanci), výkaz zisku a ztráty, přílohu a přehled o změnách kapitálu. V souladu s ustanovením § 3 odst. 2 vyhlášky č. 501/2002 Sb., jsou v rozvaze (bilanci) uspořádány položky majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv a podrozvahových položek. Ručení třetím osobám, resp. ručení za závazky třetích osob je v souladu s ustanovením § 32 vyhlášky č. 501/2002 Sb., součástí podrovahové položky „Poskytnuté přísliby a záruky“, kterou je účetní jednotka (obchodník s cennými papíry) povinna uvádět v účetní závěrce.
  • ČNB jako povinný subjekt podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytla na žádost 26 znaleckých posudků zpracovaných pro účely doložení přiměřenosti ceny podle § 183c odst. 5 a 186a odst. 4 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění do 31. 3. 2008, které byly předloženy Komisi pro cenné papíry v roce 2005 v rámci řízení o udělení souhlasu s obsahem povinné nabídky převzetí, veřejného návrhu smlouvy a nabídky na odkoupení. S ohledem na mimořádnou rozsáhlost poskytnutých informacích a na to, že naprostá většina z nich byla poskytnuta v jiné než elektronické podobě, zveřejňuje ČNB tuto doprovodnou informaci.