Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

srpen 2011

  • ČNB jako povinný subjekt podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 106), poskytla 30. 8. 2011 na základě žádosti podané v souladu se zákonem 106 informace o povolení k provozování pojišťovací činnosti u subjektu Česká pojišťovna a.s., IČ 45272956 a povolení k provozování pojišťovací činnosti u subjektu Evropská Cestovní Pojišťovna a.s., IČ: 49240196.
  • ČNB jako povinný subjekt podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 106), poskytla 15. 8. 2011 na základě žádosti o informace o metodice používané Komisí pro cenné papíry, resp. Českou národní bankou, pro vydání souhlasu o přijetí usnesení valné hromady o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře podle § 183i odst. 5 Obchodního zákoníku ve znění do 31.3.2008, i v současnosti dle § 183n Obchodního zákoníku pro kótované cenné papíry webové odkazy na svoje následující metodické materiály:
    http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/legislativni_zakladna/emise_evidence_cp_nabidky_prevzeti_vytesneni/download/metodika_znal_20040826.pdf
    http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/legislativni_zakladna/emise_evidence_cp_na