Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

září 2011

  • ČNB jako povinný subjekt podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 106), poskytla dne 26. 9. 2011 na základě žádosti podané v souladu se zákonem 106 znalecké posudky a související dokumentaci o doložení přiměřenosti ceny protiplnění hodnotě akcií společnosti OKD, a.s. v roce 2004 a 2005.
  • ČNB jako povinný subjekt podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 106), poskytla 14. 9. 2011 na základě žádosti podané v souladu se zákonem 106 informace týkající se povolení k provozování bankovních činností u subjektu GE Money Bank, a.s., IČ:25672720.
  • ČNB jako povinný subjekt podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 106), poskytla dne 9. 9. 2011 na základě žádosti podané v souladu se zákonem 106, zda ČNB v rámci dohledu nad bankovním sektorem vede statistiku uskutečněných transakcí prostřednictvím telefonního bankovnictví, např. počet hovorů ročně, objem uskutečněných transakcí ročně, následující vyjádření: ČNB není povinna zmíněnou statistiku vést a proto takovou statistikou nedisponuje.