Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

říjen 2011

  • ČNB jako povinný subjekt podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 106), poskytla dne 19. 10. 2011 na základě žádosti podané v souladu se zákonem 106, zda od vzniku spořitelního družstva Artesa, Politických vězňů 21, 110 00 Praha 1 má ČNB evidované nějaké stížnosti, co bylo jejich obsahem a dále jestli ČNB vedla nějaké správní řízení proti uvedenému družstvu a v případě, že ano, s jakými výsledky, následující informaci: na spořitelní družstvo Artesa není v ČNB evidována žádná stížnost, ani proti ní nebylo vedeno žádné správní řízení.